กติกาการแข่งขัน
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการซื้อขายจำลอง
ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
เงื่อนไขอื่น ๆ
 
กติกาการแข่งขัน
   
ผู้สมัคร/ผู้แข่งขันที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในการแข่งขันต้องเป็นผู้ที่มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิสูงที่สุดในแต่ละรอบตามจำนวนรางวัลที่กำหนด
   
1.

ผู้สมัคร/ผู้แข่งขันจะได้รับบัญชีซื้อขายท่านละ 1 บัญชี ต่อเลขที่บัตรประชาชน 1 หมายเลข
(หรือ 1 บัญชี ต่อเลขที่หนังสือเดินทาง 1 หมายเลข สำหรับผู้ที่ไม่ถือสัญชาติไทย)

   
2.
มูลค่าเงินลงทุนในบัญชีเริ่มต้น 5 ล้านบาททุกบัญชี
   
3.
ต้องมีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่นทุกประเภท ตามที่กำหนดดังนี้
 
  SET50 Index Futures  

ไม่น้อยกว่า   5 สัญญา

  SET50 Index Options  

ไม่น้อยกว่า   20 สัญญา

  Stock Futures   ไม่น้อยกว่า   5 สัญญา
  Gold Futures   ไม่น้อยกว่า   5 สัญญา
   
4.
ได้รับอัตราผลตอบแทน (return) มากกว่า 0 ในวันสิ้นสุดการแข่งขันแต่ละรอบ โดยคำนวณจากมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
(หลังหักค่าธรรมเนียมการซื้อขาย) เปรียบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้น
   
5.
หากมูลค่าเงินลงทุนสุทธิในบัญชีของผู้สมัคร/ผู้แข่งขัน มีมูลค่าน้อยกว่า 0 จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน
 
6.
การจัดอันดับสำหรับการแข่งขันในแต่ละรอบ จะพิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนสุทธิในบัญชี (NAV) เรียงลำดับจากมากไปน้อย
ทั้งนี้ หากมูลค่าเงินลงทุนสุทธิในบัญชีเท่ากัน จะพิจารณาจากข้อมูลจำนวนสัญญาที่ซื้อขายจากมากไปน้อย และเงื่อนไขอื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการตัดสินกำหนด
 
7.
ผู้สมัคร/ผู้แข่งขันสามารถดูผลการจัดอันดับเบื้องต้น (อย่างไม่เป็นทางการ) ได้ทางเว็บไซต์ www.tfex.co.th/Simulation หรือ
Log in เข้าดูในบัญชี ของตน ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการตัดสินแล้ว จะประกาศ
ทางเว็บไซต์ www.tfex.co.th/Simulation ภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันสิ้นสุดการแข่งขันแต่ละรอบ
 
8.
ในกรณีที่ระบบการซื้อขายจำลองเกิดเหตุขัดข้องหรือมีเหตุสุดวิสัย ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวิธีจัดการและหลักเกณฑ์ในการแข่งขันต่อตามความเหมาะสม ภายหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้น
   
9.
ผู้สมัคร/ผู้แข่งขันจะต้องถือปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขันอย่างเคร่งครัด และยอมรับการตัดสิน ตลอดจนยอมรับการใช้ดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ของผู้จัดการแข่งขันในทุก ๆ ประการ
 
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการซื้อขายจำลอง
   
1.
สินค้าที่ซื้อขายในระบบซื้อขายจำลอง ได้แก่  SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Gold Futures และ Stock Futures
 
2.

เวลาทำการของระบบซื้อขายจำลอง เป็นไปตามเวลาทำการจริงของตลาดอนุพันธ์ (TFEX)

 
ช่วงเช้า
Pre-open เวลา        09:15 - 09:45 น.
    Open เวลา        09:45 - 12:30 น.
 
ช่วงบ่าย
Pre-open เวลา        14:00 - 14:30 น.
    Open

เวลา        14:30 - 16:55 น.

 
3.
การจับคู่ซื้อขาย จะใช้ข้อมูลการซื้อขายที่มีการจับคู่แล้วจากระบบซื้อขายจริงและราคาที่เกิดขึ้นจริง
แต่มีการเพิ่มในส่วนของปริมาณการซื้อขาย ดังนี้
 
  คูณ 100 เท่า   สำหรับฟิวเจอร์ส
  คูณ 500 เท่า   สำหรับออปชั่น
   
4.
เกณฑ์การคำนวณหลักประกัน กำหนดตามประเภทและอัตราที่กำหนด (เอกสารแนบ) ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่มีการปรับปรุง
อัตราหลักประกันตามที่สำนักหักบัญชีประกาศ ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้สมัคร/ผู้แข่งขันทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.tfex.co.th/Simulation
   
5.
ไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้แก่มูลค่าเงินคงค้างในบัญชีหลักประกัน
   
6.
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย มีอัตราดังนี้
 
  SET50 Index Futures  

200 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%

  SET50 Index Options  

40 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%

  Stock Futures   0.01 % ของมูลค่าสัญญา + VAT 7%
  Gold Futures   250 บาท ต่อ 1 สัญญา + VAT 7%
   
7.
ในกรณีที่มี Single Stock Futures ใดมีการประกาศ Corporate Action ที่มีผลกระทบต่อสัญญา ระบบจะดำเนินการปิดฐานะของ
Single Stock Futures ดังกล่าวทั้งหมดที่มีอยู่ในพอร์ตของผู้สมัคร/ผู้แข่งขันจนมีฐานะเป็นศูนย์ ในวันทำการสุดท้ายก่อนที่ Corporate
Action นั้นจะมีผลบังคับใช้ โดยจะใช้ราคา Settlement Price ของวันนั้นในการคำนวณกำไรขาดทุน
 
8.
การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโปรแกรม Streaming-D หรือ OneClick ในระบบ Simulation มีข้อจำกัด คือ
        - ไม่สามารถส่งคำสั่งประเภท combination order
        - ไม่สามารถใช้เงื่อนไข stop order
        - ไม่สามารถใช้เงื่อนไขราคา market ในช่วง pre-open
 
9.
หลังจากปิดตลาดทุกสิ้นวัน ระบบจะยกเลิกคำสั่งเสนอซื้อเสนอขายที่ไม่ได้รับการจับคู่ทั้งหมด
   
10.
ผู้สมัคร/ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งคำสั่งซื้อขายในช่วงนอกเวลาทำการปกติ (offline order) ได้หลังการประมวลผลสิ้นวัน (ประมาณ 19:00 น.
– 7:00 น.) โดยคำสั่งดังกล่าวจะรอการจับคู่ ในช่วงเวลาทำการปกติของวันทำการถัดไป
   
11.
ระบบจะ Reset ข้อมูลที่อยู่ในบัญชีของผู้สมัคร/ผู้แข่งขันทุกสิ้นเดือน ไม่มีการสะสมข้อมูลการซื้อขายข้ามรอบการแข่งขัน/ข้ามเดือน
และไม่มีการปรับวงเงินให้ในทุกกรณี
ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
   
1.
ต้องแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้
2.
บุคลากรของบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ์ มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเฉพาะในรอบท้าเซียน
3.
พนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Group) ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
4.
บุคคลทั่วไป หมายถึง ผู้สมัคร/ผู้แข่งขัน ที่มิใช่ บุคลากรหรือพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Group)
บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ์
   
5.
คณะกรรมการตัดสินที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน
ชี้ขาดการแข่งขัน TFEX Simulation 2009 โดยคำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินมีผลผูกพันผู้แข่งขันตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 
เงื่อนไขอื่น ๆ
1.
คณะกรรมการตัดสินสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกหลักเกณฑ์การแข่งขัน กำหนดการ ตลอดจนของรางวัลได
้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
2.
กรณีที่คณะกรรมการตัดสินเห็นว่า หรือมีเหตอันควรุให้เชื่อได้ว่า ผู้สมัคร/ผู้แข่งขันมีพฤติกรรมการซื้อขายไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมการซื้อขาย
ที่อาจเข้าข่ายลักษณะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ผู้สมัคร/ผู้แข่งขันจะถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันทันที
และไม่มีสิทธิได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาพฤติกรรม การซื้อขายของผู้เข้าแข่งขันทั้งในตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ
ระบบซื้อขายจำลอง โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด
   
3.
การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด ผู้สมัคร/ผู้แข่งขันไม่มีสิทธิโต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการ เปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
   
4.
ผู้สมัคร/ผู้แข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมยินยอมเปิดเผยข้อมูล เพื่อรับข่าวสารหรือการติดต่อจากตลาดอนุพันธ์และกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Group) รวมถึงบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ์
   
5.
ผู้สมัคร/ผู้แข่งขันรับทราบและยินยอมเป็นผู้รับภาระการจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5 % และ/หรือ ภาษีอื่น ๆ ในอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยคิดจาก
มูลค่ารางวัลที่ได้รับโดยยินยอมให้ผู้จัดการแข่งขันหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินรางวัลดังกล่าวได้
   
6.
ผู้สมัคร/ผู้แข่งขันยินยอมให้ผู้จัดการแข่งขันใช้ชื่อ ที่อยู่ และรูปภาพของตน รวมถึงทำการบันทึกภาพและเสียงไปใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ได้  ทั้งนี้
ผู้สมัคร/ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลอาจได้รับการร้องขอให้ร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้  ซึ่งทางผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ
ที่อยู่ รูปภาพ รวมถึง ภาพและเสียงที่บันทึกไว ้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ของผู้สมัคร/ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าวไปใช้ในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ใด ๆ ได้
   
7.

ผู้สมัคร/ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่ผู้อื่น