แสดงทั้งหมด 
ราคาคิดเฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-Matching  ข้อมูลล่าช้า 15 นาที  19 ม.ค. 2561  ข้อมูล ณ เวลา  00:30:07
ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สิ้นสุดสัญญา เปิด สูง ต่ำ เสนอซื้อ เสนอขาย ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า ราคาที่ใช้ชำระราคา
Agriculture Futures |  ข้อมูลอ้างอิง วันที่ซื้อขาย: 18 ม.ค. 2561   TFEX Thailand Agriculture Market Status: Closed
RSS3 Futures
RSS3F18 ม.ค. 61 - - - - - - - - - 53.55 54.10
RSS3G18 ก.พ. 61 - - - - - - - - - 54.80 56.15
RSS3H18 มี.ค. 61 - - - - - - - - - 56.65 57.65
RSS3J18 เม.ย. 61 - - - - - - - - - 58.00 59.10
RSS3K18 พ.ค. 61 - - - - - - - - - 58.40 59.60
RSS3M18 มิ.ย. 61 - - - - - - - - - 58.70 59.70
RSS3N18 ก.ค. 61 - - - - - - - - - 58.80 59.80
รวม RSS3 Futures       - -    
RSS3D Futures
RSS3DF18 ม.ค. 61 - - - - - - - - 4 53.75 54.10
RSS3DG18 ก.พ. 61 55.00 55.00 55.00 - - 55.00 -0.30 (-0.54%) 4 35 55.30 55.00
RSS3DH18 มี.ค. 61 - - - - - - - - 108 57.00 57.65
RSS3DJ18 เม.ย. 61 - - - - - - - - 260 58.15 59.10
RSS3DK18 พ.ค. 61 - - - - - - - - 108 58.60 59.60
RSS3DM18 มิ.ย. 61 - - - - - - - - 12 58.90 59.70
RSS3DN18 ก.ค. 61 - - - - - - - - 12 59.00 59.80
รวม RSS3D Futures       4 539    
รวม Agriculture Futures       4 539    
ราคา: ไม่รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
เปลี่ยนแปลง: คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ ชำระราคาวันก่อนหน้า
ปริมาณ: รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
สำหรับ Metal Futures และ Energy Futures ข้อมูลการซื้อขายประจำวันที่ T จะนับรวม Night Session ที่ซื้อขายวันที่ T-1 และ Day Session ที่ซื้อขายวันที่ T