แสดงทั้งหมด 
ราคาคิดเฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-Matching  ข้อมูลล่าช้า 15 นาที  19 ก.ค. 2561  ข้อมูล ณ เวลา  00:30:09
ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สิ้นสุดสัญญา เปิด สูง ต่ำ เสนอซื้อ เสนอขาย ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า ราคาที่ใช้ชำระราคา
Agriculture Futures |  ข้อมูลอ้างอิง วันที่ซื้อขาย: 18 ก.ค. 2561   TFEX Thailand Agriculture Market Status: Closed
RSS3 Futures
RSS3N18 ก.ค. 61 - - - - - - - - - 48.85 49.05
RSS3Q18 ส.ค. 61 - - - - - - - - - 48.85 49.30
RSS3U18 ก.ย. 61 - - - - - - - - - 49.05 49.45
RSS3V18 ต.ค. 61 - - - - - - - - - 49.85 49.95
RSS3X18 พ.ย. 61 - - - - - - - - - 49.80 50.30
RSS3Z18 ธ.ค. 61 - - - - - - - - - 50.10 50.65
RSS3F19 ม.ค. 62 - - - - - - - - - 51.10 51.15
รวม RSS3 Futures       - -    
RSS3D Futures
RSS3DN18 ก.ค. 61 - - - - - - - - 24 45.55 45.60
RSS3DQ18 ส.ค. 61 - - - - - - - - 8 45.55 45.85
RSS3DU18 ก.ย. 61 47.95 47.95 47.95 - - 47.95 +2.25 (+4.92%) 2 5 45.70 46.05
RSS3DV18 ต.ค. 61 48.50 48.70 48.20 - - 48.40 +0.60 (+1.26%) 30 32 47.80 48.40
RSS3DX18 พ.ย. 61 49.10 49.10 48.30 - - 48.70 +0.30 (+0.62%) 44 63 48.40 48.70
RSS3DZ18 ธ.ค. 61 49.10 49.10 48.20 - - 48.70 +0.30 (+0.62%) 84 67 48.40 48.70
RSS3DF19 ม.ค. 62 48.50 48.50 47.20 - - 47.70 -0.10 (-0.21%) 60 20 47.80 47.70
รวม RSS3D Futures       220 219    
รวม Agriculture Futures       220 219    
ราคา: ไม่รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
เปลี่ยนแปลง: คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ ชำระราคาวันก่อนหน้า
ปริมาณ: รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
สำหรับ Metal Futures และ Energy Futures ข้อมูลการซื้อขายประจำวันที่ T จะนับรวม Night Session ที่ซื้อขายวันที่ T-1 และ Day Session ที่ซื้อขายวันที่ T