แสดงทั้งหมด 
ราคาคิดเฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-Matching  ข้อมูลล่าช้า 15 นาที  24 มี.ค. 2561  ข้อมูล ณ เวลา  00:30:08
ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สิ้นสุดสัญญา เปิด สูง ต่ำ เสนอซื้อ เสนอขาย ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า ราคาที่ใช้ชำระราคา
Agriculture Futures |  ข้อมูลอ้างอิง วันที่ซื้อขาย: 23 มี.ค. 2561   TFEX Thailand Agriculture Market Status: Closed
RSS3 Futures
RSS3H18 มี.ค. 61 - - - - - - - - - 54.00 51.10
RSS3J18 เม.ย. 61 - - - - - - - - - 54.75 52.00
RSS3K18 พ.ค. 61 - - - - - - - - - 55.15 52.50
RSS3M18 มิ.ย. 61 - - - - - - - - - 55.20 52.30
RSS3N18 ก.ค. 61 - - - - - - - - - 54.45 51.60
RSS3Q18 ส.ค. 61 - - - - - - - - - 54.55 51.70
RSS3U18 ก.ย. 61 - - - - - - - - - 54.65 51.85
รวม RSS3 Futures       - -    
RSS3D Futures
RSS3DH18 มี.ค. 61 - - - - - - - - 69 54.00 51.10
RSS3DJ18 เม.ย. 61 - - - - - - - - 34 54.50 52.00
RSS3DK18 พ.ค. 61 53.20 53.20 53.20 - - 53.20 -1.70 (-3.10%) 8 180 54.90 52.50
RSS3DM18 มิ.ย. 61 - - - - - - - - 200 55.20 52.30
RSS3DN18 ก.ค. 61 - - - - - - - - 14 54.45 51.60
RSS3DQ18 ส.ค. 61 - - - - - - - - 5 54.55 51.70
RSS3DU18 ก.ย. 61 - - - - - - - - 1 54.65 51.85
รวม RSS3D Futures       8 503    
รวม Agriculture Futures       8 503    
ราคา: ไม่รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
เปลี่ยนแปลง: คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ ชำระราคาวันก่อนหน้า
ปริมาณ: รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
สำหรับ Metal Futures และ Energy Futures ข้อมูลการซื้อขายประจำวันที่ T จะนับรวม Night Session ที่ซื้อขายวันที่ T-1 และ Day Session ที่ซื้อขายวันที่ T