แสดงทั้งหมด 
ราคาคิดเฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-Matching  ข้อมูลล่าช้า 15 นาที  28 พ.ค. 2561  ข้อมูล ณ เวลา  16:12:19
ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สิ้นสุดสัญญา เปิด สูง ต่ำ เสนอซื้อ เสนอขาย ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า ราคาที่ใช้ชำระราคา
Agriculture Futures |  ข้อมูลอ้างอิง วันที่ซื้อขาย: 28 พ.ค. 2561   TFEX Thailand Agriculture Market Status: DaySession
RSS3 Futures
RSS3K18 พ.ค. 61 - - - - - - - - - 52.70 -
RSS3M18 มิ.ย. 61 - - - - - - - - - 53.35 -
RSS3N18 ก.ค. 61 - - - - - - - - - 54.00 -
RSS3Q18 ส.ค. 61 - - - - - - - - - 54.20 -
RSS3U18 ก.ย. 61 - - - - - - - - - 54.50 -
RSS3V18 ต.ค. 61 - - - - - - - - - 54.65 -
RSS3X18 พ.ย. 61 - - - - - - - - - 54.65 -
รวม RSS3 Futures       - -    
RSS3D Futures
RSS3DK18 พ.ค. 61 - - - 51.00 52.00 - - - 4 52.50 -
RSS3DM18 มิ.ย. 61 - - - 51.70 52.70 - - - 200 53.20 -
RSS3DN18 ก.ค. 61 - - - 52.40 53.40 - - - - 53.85 -
RSS3DQ18 ส.ค. 61 53.00 53.60 53.00 52.80 53.80 53.60 -0.50 (-0.92%) 12 1 54.10 -
RSS3DU18 ก.ย. 61 53.40 53.80 53.30 53.10 54.10 53.70 -0.60 (-1.10%) 12 5 54.30 -
RSS3DV18 ต.ค. 61 54.00 54.00 53.50 53.40 54.40 54.00 -0.50 (-0.92%) 29 26 54.50 -
RSS3DX18 พ.ย. 61 54.00 54.00 53.30 53.10 55.10 53.90 -0.60 (-1.10%) 29 17 54.50 -
รวม RSS3D Futures       82 253    
รวม Agriculture Futures       82 253    
ราคา: ไม่รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
เปลี่ยนแปลง: คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ ชำระราคาวันก่อนหน้า
ปริมาณ: รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
สำหรับ Metal Futures และ Energy Futures ข้อมูลการซื้อขายประจำวันที่ T จะนับรวม Night Session ที่ซื้อขายวันที่ T-1 และ Day Session ที่ซื้อขายวันที่ T