สัมมนาพิเศษ "จับทิศ พิชิตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย"