EN
รายชื่อ Selling Agent

     Selling Agent หรือเรียกสั้นๆ ว่า "SA" ก็คือ ผู้ค้าทองที่ตกลงกับโบรกเกอร์ว่าจะทำหน้าที่เสมือนเป็น
เจ้าหน้าที่การตลาด หรือ marketing ให้แก่โบรกเกอร์ โดย SA จะทำหน้าที่เป็นคนติดต่อลูกค้า รับแบบ
ขอเปิดบัญชีซื้อขายพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานของลูกค้า เพื่อส่งให้โบรกเกอร์พิจารณา

     ในการรับลูกค้า SA จะต้องอธิบายรายละเอียดของสินค้าและความเสี่ยงให้ลูกค้าเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถประเมินความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุนของลูกค้าได้ เพื่อเป็นข้อมูลให้โบรกเกอร์พิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีหรือการให้วงเงินต่างๆ และเมื่อเป็นลูกค้าแล้ว SA จะสามารถรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า
และให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้าได้ เว้นแต่เรื่องของการวางเงินประกัน ลูกค้าต้องจ่ายชำระโดยตรงกับโบรกเกอร์เท่านั้น ไม่มีการจ่ายเงินผ่าน SA

     ทั้งนี้ ก่อนลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า SA ที่กำลังติดต่ออยู่ เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง (อ่านเพิ่มเกี่ยวกับโบรกเกอร์ทองเถื่อน) เนื่องจาก SA ทำหน้าที่เสมือนเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดให้ SA ต้องมีพนักงานที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ พนักงานของ SA ที่จะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายให้ลูกค้าได้นี้ต้องมาขึ้นทะเบียนเป็น
เจ้าหน้าที่รับอนุญาต หรือ trader กับ TFEX ด้วยเช่นกัน

ดูรายชื่อ Selling Agent Gold Futures

    แหล่งข้อมูลจาก