EN
ข้อมูลการซื้อขาย
ลักษณะของสัญญา
หลักประกัน
ปฏิทินการซื้อขาย
ข้อมูลผู้ลงทุน

          Interest Rate Futures หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่ง
ที่ใช้เพื่อป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวขึ้นลงของ
อัตราดอกเบี้ยที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงไว้ได้ หรือปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุนได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้ผู้ลงทุนสามารถบริหาร
จัดการพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5-Year Thai Government Bond Futures เริ่มเปิดซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553

สรุปลักษณะสัญญา 5Y Gov Bond Futures 

  หัวข้อ    ลักษณะสัญญา
  สินค้าอ้างอิง พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 5% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี
โดยมีกลุ่มพันธบัตร (Basket of Eligible Bonds)
เป็นตัวแทนของสินค้าอ้างอิง
 
  ชื่อย่อสัญญา   TGB5  
  ขนาดของสัญญา มูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท  
  เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส  
  ราคาเสนอซื้อขาย เสนอซื้อขายเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท  
  ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 (คิดเป็น 100 บาทต่อสัญญา)  
  การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาสูงสุดแต่ละวัน
+2.50% จากราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าว ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง พร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น + 5% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด  
  เวลาซื้อขาย Pre-open: 
Morning session: 
Pre-open: 
Afternoon session:
09:15 น. - 09:45 น.
09:45 น. - 12:30 น.
13:45 น. - 14:15 น.
14:15 น.. - 16:00 น.
 
  การจำกัดฐานะ ห้ามมีฐานะสุทธิรวมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5Y Gov Bond Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 10,000 สัญญา  
  วันซื้อขายวันสุดท้าย วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุจะซื้อขาย ได้ถึง เวลา 16:00 น.  
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
กำหนดเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท และคำนวณจากอัตราคิดลด (Yield) ของกลุ่มพันธบัตร (Basket of Eligible Bonds) ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย
ซึ่งอัตราคิดลดของพันธบัตรแต่ละรุ่นในกลุ่มพันธบัตรนั้น จะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันการเงินที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
 
  วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด  
  ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
และชำระราคา
10 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

 
  ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย
อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี
 
     
  หมายเหตุ :
     ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
  Top  
     
     
  รายละเอียดกลุ่มพันธบัตรอ้างอิงสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5Y Gov Bond Futures:  
 
Series Issue Code ISIN Code Maturity Date
Coupon (%)
Amount*
(THB million)
TGB5H17
LB213A
TH0623031307
31-Mar-21
5.85
69,000
TGB5H17
LB21DA
TH0623031C01
17-Dec-21
3.65
306,103.51
TGB5H17
LB226A
TH0623032602
17-Jun-21
1.875
39,000
  * ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559  
     
  ข้อมูลการซื้อขายในสื่อต่าง ๆ  
  Interest Rate Futures Price:  
 
Bloomberg Thomson Reuters Six Telekurs
    TOBA<COMDTY>     TGB5my
   
0#TGB5:
    .TGB5TVO.FX
   TGB5myy,825
 
   
  Top