Language :

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

     การใช้เว็บไซต์ของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”) ไม่ว่าในทางใด ๆ (“เว็บไซต์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หรือ “เว็บไซต์”) นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา


     ข้อมูลในเว็บไซต์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้ ซึ่งรวมถึงราคาหรือข้อมูลทั้งหลายที่ดาวน์โหลดหรือข้อมูลอื่นใดและโปรแกรมซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) ย่อมได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ สิทธิทั้งหลายในเนื้อหาเหล่านี้เป็นสิทธิของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

     ผู้ใช้เว็บไซต์รับรู้ว่าเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายได้รับการออกแบบเพื่อนำมาแสดงในรูปแบบเฉพาะโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รวมถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ ภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

 

     คำว่าบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสัญลักษณ์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและชื่อสินค้าของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

     เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวเท่านั้น โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีความตั้งใจกระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าว เว้นแต่จะกำหนดไว้เพื่อการอื่นโดยเฉพาะ ไฟล์หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีเพียงสิทธิชม ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหาและพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวเพียงสำเนาหนึ่งชุดเพื่อการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานที่มิใช่ทางการค้า ในการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงจะใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวโดยเคารพสิทธิในความเป็นเจ้าของในลิขสิทธิ์และเครื่องหมายดังกล่าว โดยผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อาจทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในระบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง แสดง จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือกระทำการอื่นใดอันอาจถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าจะกระทำในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์ในทางอื่นใดหรือไม่ก็ตามเว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อน

 

     ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอสงวนสิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้

 

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด


     ตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาความเสี่ยงอย่างรอบคอบและและศึกษาถึงลักษณะของตราสารรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจเสียก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

 

     เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ผู้ใช้เว็บไซต์รับรู้และตกลงว่าเนื้อหาในเว็บไซต์จะมีการใช้และทำซ้ำได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิใช่ในทางการค้า ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อการศึกษา โดยผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ได้ทำการดัดแปลงเนื้อหา ทั้งนี้ เนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่อาจมีการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่หรือมีการกระจายเนื้อหาของเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามิได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่นใด หากผู้ใช้เว็บไซต์ต้องการคำปรึกษาในการลงทุน ควรขอกษาจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพในการให้คำปรึกษาโดยตรง

     เนื่องด้วยความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการส่งเนื้อหาล่าช้า เนื้อหาในเว็บไซต์ของ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งข้อมูลเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง( “as is” basis ) อย่างไรก็ตามตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่และเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไปเพื่อการใดๆ ของผู้ใช้เว็บไซต์และ/หรือบุคคลภายนอก ถึงแม้ว่าเป็นเพราะการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบริษัทแม่ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนหรือที่ปรึกษาของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ต้องรับผิดในการกระทำละเมิดตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดต่อผู้ใช้เว็บไซต์และหรือบุคคลภายนอก

 

     ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนอันเกิดขึ้นจากการได้มา การรวบรวม การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการส่งข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้

 

     ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการนำเอาข้อมูลหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรงหรือความเสียหายทางอ้อม ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ และไม่รับผิดในความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นได้

 

นโยบายการเชื่อมโยงเว็บไซต์

 

1. การเชื่อมโยงเว็บไซต์
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายินยอมให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์กับเว็บไซต์ของตลาดอนุพัน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • การเชื่อมโยงต้องทำในรูปข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ “บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” หรือ http://www.tfex.co.th
  • การเชื่อมโยงต้องเชื่อมโยงไปยัง http://www.tfex.co.th
  • การแสดงตำแหน่งหรือการเชื่อมโยงเว็บไซต์จะต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ค่าความนิยมในชื่อของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเครื่องหมายการค้าของ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดน้อยลง
  • การแสดงตำแหน่งหรือการเชื่อมโยงเว็บไซต์จะต้องไม่สร้างความสับสนหรือทำให้เข้าใจว่าองค์กรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือได้รับการสนับสนุนจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • การเชื่อมโยงเว็บไซต์ ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องแสดงหน้าจอเต็มของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยต้องไม่นำเว็บไซต์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปแสดงใน “กรอบ” ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้
  • การเชื่อมโยงต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผู้สนับสนุนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือมีความร่วมมือใดๆ ระหว่างตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับเจ้าของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
  • การเชื่อมโยงเว็บไซต์ต้องไม่กระทำในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือมีหัวข้อหรือข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือบุคคลอื่นใด
  • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ทำการเชื่อมเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้หรือไม่ก็ตาม ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสงวนสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดข้อตกลงนี้
  • ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีดุลพินิจในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์นี้หรือการเชื่อมโยงใดๆ โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลในการยกเลิกความยินยอมดังกล่าว

     ห้ามบุคคลใดใช้เครื่องหมายตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือชื่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อน

 

2. การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์

     เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์กับบุคคลภายนอก “เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง” โปรดทราบว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้ตรวจทาน อนุมัติ และไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ความถูกต้อง คุณภาพ และการเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของเนื้อหาในเว็บไซต์ ทั้งนี้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม

 

ความลับ
     ข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความลับของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษานโยบายความลับดังกล่าว ที่นี่

 

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
      ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ และไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือต่อบุคคลใดๆ ทั้งนี้หากผู้ใช้เว็บไซต์ยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

การละเมิดข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
     ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมาย ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต

 

กฎหมายที่บังคับใช้
     ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

 

 

 

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ SET Contact Center

02-009-9999 Fax 02-009-9991

tfex_admin@set.or.th