TFEX Station - Easy
TFEX Station - Study
TFEX Station - Happy

 

 


สัมมนา คลิป

TVC งาน TFEX Open House ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 58

มาร่วมสร้างโอกาสทำกำไร เปิดบ้านมือใหม่อนุพันธ์ ในงาน TFEX Open House ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคมนี้

 

TFEX Special No.01 | เข้าใจเรื่อง TFEX ง่ายๆ ในสไตล์วัยรุ่น คลิป

รู้จักกับ "TFEX Derivatives Star Team 2013"

เมื่อปี 2556 บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition (YFS) จึงได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมในโครงการดังกล่าว (จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญ คือ การเฟ้นหา TFEX Derivatives Star Team ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญอนุพันธ์รุ่นใหม่ เพื่อป้อนบุคลากรสู่วิชาชีพด้านอนุพันธ์ และสร้างผู้ลงทุนที่มีคุณภาพในอนาคต ภายใต้แนวคิดหลัก คือ "เข้าใจ เทรดเป็น พรีเซ็นต์ได้"

เรียนรู้ TFEX เบื้องต้น กับ TFEX Derivatives Star Team 2013 (ทีมชนะเลิศ)

ผลงานทีมชนะเลิศ TFEX Derivatives Star Team 2013 จากเวทีแข่งขันโครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition (YFS) ปี 2013 กับการนำเสนอเพื่อแนะนำผู้ชมให้เรียนรู้สินค้าในตลาด TFEX ในรูปแบบไทยๆ แต่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน โดยน้องๆ ทีมชนะเลิศนี้ประกอบด้วย นายภัทรกร ตันตราธนานุวัฒน์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายพชร เชื้อวัชรินทร์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ น.ส.สาริศา พจนสุวรรณชัย นายธงสรวง ปิยะกาญจน์ นายสิกขวัตร สื่อสัจจา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายดีเสมอ ยิ้มประสิทธิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนรู้ TFEX เบื้องต้น กับ TFEX Derivatives Star Team 2013 (ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1)

มาเรียนรู้สินค้าในตลาด TFEX ในรูปแบบการนำเสนอของคนรุ่นใหม่ กับผลงานของทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 TFEX Derivatives Star Team จากเวทีแข่งขันโครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition (YFS) ปี 2013 ประกอบด้วย น.ส.อภิชญา ปริญญาวิทิต นายชินดนัย สวัสดิภาพ นายปิยพงษ์ สันติสกุลธรรม จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสรวิศ ลิ้มอำนวยผล จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ น.ส.ธวัลรัตน์ วงศ์พฤกษ์ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียนรู้ TFEX เบื้องต้น กับ TFEX Derivatives Star Team 2013 (ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2)

ผลงานการนำเสนอเพื่อแนะนำผู้ชมให้เรียนรู้สินค้าในตลาด TFEX ในรูปแบบของคนรุ่นใหม่ กับผลงานของทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 TFEX Derivatives Star Team จากเวทีแข่งขันโครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition (YFS) ปี 2013 ประกอบด้วย น.ส. นิธิ เสริมศิริวิบูลย์ น.ส. ยุกานดา วิทยานันท์ นาย กฤตภาส อมราภิบาล จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนาย ธีรวัฒน์ นิธิอุทัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา