มุมผู้ลงทุน
TFEX : Thailand Futures Exchange - TFEX Trading Information :: TFEX :: Thailand Futures Exchange :: SET50 Index Futures   S50N22   -   -   -   S50Q22   -   -   -   S50U22   -   -   -   S50Z22   -   -   -   S50H23   -   -   -   S50M23   -   -   -   :: BANK Index Futures   BANKU22   -   -   -   BANKZ22   -   -   -   BANKH23   -   -   -   BANKM23   -   -   -   :: COMM Index Futures   COMMU22   -   -   -   COMMZ22   -   -   -   COMMH23   -   -   -   COMMM23   -   -   -   :: ENERG Index Futures   ENERGU22   -   -   -   ENERGZ22   -   -   -   ENERGH23   -   -   -   ENERGM23   -   -   -   :: FOOD Index Futures   FOODU22   -   -   -   FOODZ22   -   -   -   FOODH23   -   -   -   FOODM23   -   -   -   :: ICT Index Futures   ICTU22   -   -   -   ICTZ22   -   -   -   ICTH23   -   -   -   ICTM23   -   -   -   :: AAV Futures   AAVU22X   -   -   -   AAVZ22   -   -   -   AAVH23   -   -   -   AAVM23   -   -   -   :: ADVANC Futures   ADVANCU22   -   -   -   ADVANCZ22   -   -   -   ADVANCH23   -   -   -   ADVANCM23   -   -   -   :: AEONTS Futures   AEONTSU22   -   -   -   AEONTSZ22   -   -   -   AEONTSH23   -   -   -   AEONTSM23   -   -   -   :: AMATA Futures   AMATAU22   -   -   -   AMATAZ22   -   -   -   AMATAH23   -   -   -   AMATAM23   -   -   -   :: AOT Futures   AOTU22   -   -   -   AOTZ22   -   -   -   AOTH23   -   -   -   AOTM23   -   -   -   :: AP Futures   APU22   -   -   -   APZ22   -   -   -   APH23   -   -   -   APM23   -   -   -   :: AWC Futures   AWCU22   -   -   -   AWCZ22   -   -   -   AWCH23   -   -   -   AWCM23   -   -   -   :: BA Futures   BAU22   -   -   -   BAZ22   -   -   -   BAH23   -   -   -   BAM23   -   -   -   :: BAM Futures   BAMU22   -   -   -   BAMZ22   -   -   -   BAMH23   -   -   -   BAMM23   -   -   -   :: BANPU Futures   BANPUU22   -   -   -   BANPUZ22   -   -   -   BANPUH23   -   -   -   BANPUM23   -   -   -   :: BAY Futures   BAYU22   -   -   -   BAYZ22   -   -   -   BAYH23   -   -   -   BAYM23   -   -   -   :: BBL Futures   BBLU22   -   -   -   BBLZ22   -   -   -   BBLH23   -   -   -   BBLM23   -   -   -   :: BCH Futures   BCHU22   -   -   -   BCHZ22   -   -   -   BCHH23   -   -   -   BCHM23   -   -   -   :: BCP Futures   BCPU22   -   -   -   BCPZ22   -   -   -   BCPH23   -   -   -   BCPM23   -   -   -   :: BCPG Futures   BCPGU22   -   -   -   BCPGZ22   -   -   -   BCPGH23   -   -   -   BCPGM23   -   -   -   :: BDMS Futures   BDMSU22   -   -   -   BDMSZ22   -   -   -   BDMSH23   -   -   -   BDMSM23   -   -   -   :: BEAUTY Futures   BEAUTYU22   -   -   -   BEAUTYZ22   -   -   -   BEAUTYH23   -   -   -   BEAUTYM23   -   -   -   :: BEC Futures   BECU22   -   -   -   BECZ22   -   -   -   BECH23   -   -   -   BECM23   -   -   -   :: BEM Futures   BEMU22   -   -   -   BEMZ22   -   -   -   BEMH23   -   -   -   BEMM23   -   -   -   :: BGRIM Futures   BGRIMU22   -   -   -   BGRIMZ22   -   -   -   BGRIMH23   -   -   -   BGRIMM23   -   -   -   :: BH Futures   BHU22   -   -   -   BHZ22   -   -   -   BHH23   -   -   -   BHM23   -   -   -   :: BJC Futures   BJCU22   -   -   -   BJCZ22   -   -   -   BJCH23   -   -   -   BJCM23   -   -   -   :: BLA Futures   BLAU22   -   -   -   BLAZ22   -   -   -   BLAH23   -   -   -   BLAM23   -   -   -   :: BLAND Futures   BLANDU22   -   -   -   BLANDZ22   -   -   -   BLANDH23   -   -   -   BLANDM23   -   -   -   :: BPP Futures   BPPU22   -   -   -   BPPZ22   -   -   -   BPPH23   -   -   -   BPPM23   -   -   -   :: BTS Futures   BTSU22   -   -   -   BTSZ22   -   -   -   BTSH23   -   -   -   BTSM23   -   -   -   :: CBG Futures   CBGU22   -   -   -   CBGZ22   -   -   -   CBGH23   -   -   -   CBGM23   -   -   -   :: CENTEL Futures   CENTELU22   -   -   -   CENTELZ22   -   -   -   CENTELH23   -   -   -   CENTELM23   -   -   -   :: CHG Futures   CHGU22   -   -   -   CHGZ22   -   -   -   CHGH23   -   -   -   CHGM23   -   -   -   :: CK Futures   CKU22   -   -   -   CKZ22   -   -   -   CKH23   -   -   -   CKM23   -   -   -   :: CKP Futures   CKPU22   -   -   -   CKPZ22   -   -   -   CKPH23   -   -   -   CKPM23   -   -   -   :: COM7 Futures   COM7U22X   -   -   -   COM7Z22X   -   -   -   COM7H23   -   -   -   COM7M23   -   -   -   :: CPALL Futures   CPALLU22   -   -   -   CPALLZ22   -   -   -   CPALLH23   -   -   -   CPALLM23   -   -   -   :: CPF Futures   CPFU22   -   -   -   CPFZ22   -   -   -   CPFH23   -   -   -   CPFM23   -   -   -   :: CPN Futures   CPNU22   -   -   -   CPNZ22   -   -   -   CPNH23   -   -   -   CPNM23   -   -   -   :: CRC Futures   CRCU22   -   -   -   CRCZ22   -   -   -   CRCH23   -   -   -   CRCM23   -   -   -   :: DELTA Futures   DELTAU22   -   -   -   DELTAZ22   -   -   -   DELTAH23   -   -   -   DELTAM23   -   -   -   :: DTAC Futures   DTACU22   -   -   -   DTACZ22   -   -   -   DTACH23   -   -   -   DTACM23   -   -   -   :: EA Futures   EAU22   -   -   -   EAZ22   -   -   -   EAH23   -   -   -   EAM23   -   -   -   :: EASTW Futures   EASTWU22   -   -   -   EASTWZ22   -   -   -   EASTWH23   -   -   -   EASTWM23   -   -   -   :: EGCO Futures   EGCOU22   -   -   -   EGCOZ22   -   -   -   EGCOH23   -   -   -   EGCOM23   -   -   -   :: EPG Futures   EPGU22   -   -   -   EPGZ22   -   -   -   EPGH23   -   -   -   EPGM23   -   -   -   :: ERW Futures   ERWU22   -   -   -   ERWZ22   -   -   -   ERWH23   -   -   -   ERWM23   -   -   -   :: ESSO Futures   ESSOU22   -   -   -   ESSOZ22   -   -   -   ESSOH23   -   -   -   ESSOM23   -   -   -   :: GFPT Futures   GFPTU22   -   -   -   GFPTZ22   -   -   -   GFPTH23   -   -   -   GFPTM23   -   -   -   :: GLOBAL Futures   GLOBALU22X   -   -   -   GLOBALZ22X   -   -   -   GLOBALH23   -   -   -   GLOBALM23   -   -   -   :: GPSC Futures   GPSCU22   -   -   -   GPSCZ22   -   -   -   GPSCH23   -   -   -   GPSCM23   -   -   -   :: GULF Futures   GULFU22   -   -   -   GULFZ22   -   -   -   GULFH23   -   -   -   GULFM23   -   -   -   :: GUNKUL Futures   GUNKULU22   -   -   -   GUNKULZ22   -   -   -   GUNKULH23   -   -   -   GUNKULM23   -   -   -   :: HANA Futures   HANAU22   -   -   -   HANAZ22   -   -   -   HANAH23   -   -   -   HANAM23   -   -   -   :: HMPRO Futures   HMPROU22   -   -   -   HMPROZ22   -   -   -   HMPROH23   -   -   -   HMPROM23   -   -   -   :: ICHI Futures   ICHIU22   -   -   -   ICHIZ22   -   -   -   ICHIH23   -   -   -   ICHIM23   -   -   -   :: INTUCH Futures   INTUCHU22   -   -   -   INTUCHZ22   -   -   -   INTUCHH23   -   -   -   INTUCHM23   -   -   -   :: IRPC Futures   IRPCU22   -   -   -   IRPCZ22   -   -   -   IRPCH23   -   -   -   IRPCM23   -   -   -   :: ITD Futures   ITDU22   -   -   -   ITDZ22   -   -   -   ITDH23   -   -   -   ITDM23   -   -   -   :: IVL Futures   IVLU22   -   -   -   IVLZ22   -   -   -   IVLH23   -   -   -   IVLM23   -   -   -   :: JAS Futures   JASU22   -   -   -   JASZ22   -   -   -   JASH23   -   -   -   JASM23   -   -   -   :: JMT Futures   JMTU22X   -   -   -   JMTZ22   -   -   -   JMTH23   -   -   -   JMTM23   -   -   -   :: KBANK Futures   KBANKU22   -   -   -   KBANKZ22   -   -   -   KBANKH23   -   -   -   KBANKM23   -   -   -   :: KCE Futures   KCEU22   -   -   -   KCEZ22   -   -   -   KCEH23   -   -   -   KCEM23   -   -   -   :: KEX Futures   KEXU22   -   -   -   KEXZ22   -   -   -   KEXH23   -   -   -   KEXM23   -   -   -   :: KKP Futures   KKPU22   -   -   -   KKPZ22   -   -   -   KKPH23   -   -   -   KKPM23   -   -   -   :: KTB Futures   KTBU22   -   -   -   KTBZ22   -   -   -   KTBH23   -   -   -   KTBM23   -   -   -   :: KTC Futures   KTCU22   -   -   -   KTCZ22   -   -   -   KTCH23   -   -   -   KTCM23   -   -   -   :: LH Futures   LHU22   -   -   -   LHZ22   -   -   -   LHH23   -   -   -   LHM23   -   -   -   :: LPN Futures   LPNU22   -   -   -   LPNZ22   -   -   -   LPNH23   -   -   -   LPNM23   -   -   -   :: M Futures   MU22   -   -   -   MZ22   -   -   -   MH23   -   -   -   MM23   -   -   -   :: MAJOR Futures   MAJORU22   -   -   -   MAJORZ22   -   -   -   MAJORH23   -   -   -   MAJORM23   -   -   -   :: MBK Futures   MBKU22   -   -   -   MBKZ22   -   -   -   MBKH23   -   -   -   MBKM23   -   -   -   :: MEGA Futures   MEGAU22   -   -   -   MEGAZ22   -   -   -   MEGAH23   -   -   -   MEGAM23   -   -   -   :: MINT Futures   MINTU22   -   -   -   MINTZ22   -   -   -   MINTH23   -   -   -   MINTM23   -   -   -   :: MTC Futures   MTCU22   -   -   -   MTCZ22   -   -   -   MTCH23   -   -   -   MTCM23   -   -   -   :: OR Futures   ORU22   -   -   -   ORZ22   -   -   -   ORH23   -   -   -   ORM23   -   -   -   :: ORI Futures   ORIU22   -   -   -   ORIZ22   -   -   -   ORIH23   -   -   -   ORIM23   -   -   -   :: OSP Futures   OSPU22   -   -   -   OSPZ22   -   -   -   OSPH23   -   -   -   OSPM23   -   -   -   :: PLANB Futures   PLANBU22X   -   -   -   PLANBZ22   -   -   -   PLANBH23   -   -   -   PLANBM23   -   -   -   :: PRM Futures   PRMU22   -   -   -   PRMZ22   -   -   -   PRMH23   -   -   -   PRMM23   -   -   -   :: PSH Futures   PSHU22   -   -   -   PSHZ22   -   -   -   PSHH23   -   -   -   PSHM23   -   -   -   :: PSL Futures   PSLU22   -   -   -   PSLZ22   -   -   -   PSLH23   -   -   -   PSLM23   -   -   -   :: PTG Futures   PTGU22   -   -   -   PTGZ22   -   -   -   PTGH23   -   -   -   PTGM23   -   -   -   :: PTT Futures   PTTU22   -   -   -   PTTZ22   -   -   -   PTTH23   -   -   -   PTTM23   -   -   -   :: PTTEP Futures   PTTEPU22   -   -   -   PTTEPZ22   -   -   -   PTTEPH23   -   -   -   PTTEPM23   -   -   -   :: PTTGC Futures   PTTGCU22   -   -   -   PTTGCZ22   -   -   -   PTTGCH23   -   -   -   PTTGCM23   -   -   -   :: QH Futures   QHU22   -   -   -   QHZ22   -   -   -   QHH23   -   -   -   QHM23   -   -   -   :: RATCH Futures   RATCHU22X   -   -   -   RATCHZ22X   -   -   -   RATCHH23X   -   -   -   RATCHM23   -   -   -   :: RS Futures   RSU22   -   -   -   RSZ22   -   -   -   RSH23   -   -   -   RSM23   -   -   -   :: S Futures   SU22   -   -   -   SZ22   -   -   -   SH23   -   -   -   SM23   -   -   -   :: SAMART Futures   SAMARTU22   -   -   -   SAMARTZ22   -   -   -   SAMARTH23   -   -   -   SAMARTM23   -   -   -   :: SAWAD Futures   SAWADU22   -   -   -   SAWADZ22   -   -   -   SAWADH23   -   -   -   SAWADM23   -   -   -   :: SCBB Futures   SCBBU22   -   -   -   SCBU22   -   -   -   SCBBZ22   -   -   -   SCBZ22   -   -   -   SCBBH23   -   -   -   SCBH23   -   -   -   SCBM23   -   -   -   :: SCC Futures   SCCU22   -   -   -   SCCZ22   -   -   -   SCCH23   -   -   -   SCCM23   -   -   -   :: SCGP Futures   SCGPU22   -   -   -   SCGPZ22   -   -   -   SCGPH23   -   -   -   SCGPM23   -   -   -   :: SGP Futures   SGPU22   -   -   -   SGPZ22   -   -   -   SGPH23   -   -   -   SGPM23   -   -   -   :: SIRI Futures   SIRIU22   -   -   -   SIRIZ22   -   -   -   SIRIH23   -   -   -   SIRIM23   -   -   -   :: SPALI Futures   SPALIU22   -   -   -   SPALIZ22   -   -   -   SPALIH23   -   -   -   SPALIM23   -   -   -   :: SPCG Futures   SPCGU22   -   -   -   SPCGZ22   -   -   -   SPCGH23   -   -   -   SPCGM23   -   -   -   :: SPRC Futures   SPRCU22   -   -   -   SPRCZ22   -   -   -   SPRCH23   -   -   -   SPRCM23   -   -   -   :: STA Futures   STAU22   -   -   -   STAZ22   -   -   -   STAH23   -   -   -   STAM23   -   -   -   :: STEC Futures   STECU22   -   -   -   STECZ22   -   -   -   STECH23   -   -   -   STECM23   -   -   -   :: STGT Futures   STGTU22   -   -   -   STGTZ22   -   -   -   STGTH23   -   -   -   STGTM23   -   -   -   :: STPI Futures   STPIU22   -   -   -   STPIZ22   -   -   -   STPIH23   -   -   -   STPIM23   -   -   -   :: SUPER Futures   SUPERU22   -   -   -   SUPERZ22   -   -   -   SUPERH23   -   -   -   SUPERM23   -   -   -   :: TASCO Futures   TASCOU22   -   -   -   TASCOZ22   -   -   -   TASCOH23   -   -   -   TASCOM23   -   -   -   :: TCAP Futures   TCAPU22   -   -   -   TCAPZ22   -   -   -   TCAPH23   -   -   -   TCAPM23   -   -   -   :: THAI Futures   THAIU22   -   -   -   THAIZ22   -   -   -   THAIH23   -   -   -   THAIM23   -   -   -   :: THANI Futures   THANIU22   -   -   -   THANIZ22   -   -   -   THANIH23   -   -   -   THANIM23   -   -   -   :: THCOM Futures   THCOMU22   -   -   -   THCOMZ22   -   -   -   THCOMH23   -   -   -   THCOMM23   -   -   -   :: THG Futures   THGU22   -   -   -   THGZ22   -   -   -   THGH23   -   -   -   THGM23   -   -   -   :: TISCO Futures   TISCOU22   -   -   -   TISCOZ22   -   -   -   TISCOH23   -   -   -   TISCOM23   -   -   -   :: TKN Futures   TKNU22   -   -   -   TKNZ22   -   -   -   TKNH23   -   -   -   TKNM23   -   -   -   :: TOA Futures   TOAU22   -   -   -   TOAZ22   -   -   -   TOAH23   -   -   -   TOAM23   -   -   -   :: TOP Futures   TOPU22   -   -   -   TOPZ22   -   -   -   TOPH23   -   -   -   TOPM23   -   -   -   :: TPIPL Futures   TPIPLU22   -   -   -   TPIPLZ22   -   -   -   TPIPLH23   -   -   -   TPIPLM23   -   -   -   :: TPIPP Futures   TPIPPU22   -   -   -   TPIPPZ22   -   -   -   TPIPPH23   -   -   -   TPIPPM23   -   -   -   :: TQM Futures   TQMU22X   -   -   -   TQMZ22X   -   -   -   TQMH23   -   -   -   TQMM23   -   -   -   :: TRUE Futures   TRUEU22   -   -   -   TRUEZ22   -   -   -   TRUEH23   -   -   -   TRUEM23   -   -   -   :: TTA Futures   TTAU22   -   -   -   TTAZ22   -   -   -   TTAH23   -   -   -   TTAM23   -   -   -   :: TTB Futures   TTBU22   -   -   -   TTBZ22   -   -   -   TTBH23   -   -   -   TTBM23   -   -   -   :: TTCL Futures   TTCLU22   -   -   -   TTCLZ22   -   -   -   TTCLH23   -   -   -   TTCLM23   -   -   -   :: TTW Futures   TTWU22   -   -   -   TTWZ22   -   -   -   TTWH23   -   -   -   TTWM23   -   -   -   :: TU Futures   TUU22   -   -   -   TUZ22   -   -   -   TUH23   -   -   -   TUM23   -   -   -   :: TVO Futures   TVOU22   -   -   -   TVOZ22   -   -   -   TVOH23   -   -   -   TVOM23   -   -   -   :: UNIQ Futures   UNIQU22   -   -   -   UNIQZ22   -   -   -   UNIQH23   -   -   -   UNIQM23   -   -   -   :: VGI Futures   VGIU22X   -   -   -   VGIZ22X   -   -   -   VGIH23   -   -   -   VGIM23   -   -   -   :: VNG Futures   VNGU22   -   -   -   VNGZ22   -   -   -   VNGH23   -   -   -   VNGM23   -   -   -   :: WHA Futures   WHAU22   -   -   -   WHAZ22   -   -   -   WHAH23   -   -   -   WHAM23   -   -   -   :: WHAUP Futures   WHAUPU22   -   -   -   WHAUPZ22   -   -   -   WHAUPH23   -   -   -   WHAUPM23   -   -   -   :: GF10 Futures   GF10Q22   30,460   -20   3,984   GF10V22   30,490   -10   1,383   GF10Z22   30,500   -10   659   :: GF50 Futures   GFQ22   30,390   -90   62   GFV22   30,430   -100   28   GFZ22   30,550   -40   7   :: Gold Online Futures   GOU22   1,820.50   -6.00   45,661   GOZ22   1,838.90   -1.30   5,267   :: Silver Online Futures   SVFU22   20.56   -0.35   293   SVFZ22   20.74   -0.31   8   :: GOLD-D   GDU22   -   -   -   :: USD Futures   USDN22   35.28   -0.01   657   USDQ22   35.25   +0.02   13   USDU22   35.15   -0.04   7,313   USDZ22   34.96   -0.01   2,241   :: BB3 Futures   BB3U22   -   -   -   BB3Z22   -   -   -   :: TGB5 Futures   TGB5U22   -   -   -   TGB5Z22   -   -   -   :: Japanese Rubber Futures   JRFN22   -   -   -   JRFQ22   -   -   -   JRFU22   -   -   -   JRFV22   -   -   -   JRFX22   -   -   -   JRFZ22   -   -   -   :: RSS3 Futures   RSS3N22   -   -   -   RSS3Q22   -   -   -   RSS3U22   -   -   -   RSS3V22   -   -   -   RSS3X22   -   -   -   RSS3Z22   -   -   -   RSS3F23   -   -   -   :: RSS3D Futures   RSS3DN22   -   -   -   RSS3DQ22   -   -   -   RSS3DU22   -   -   -   RSS3DV22   -   -   -   RSS3DX22   -   -   -   RSS3DZ22   -   -   -   RSS3DF23   -   -   -   :: SET50 Options Call   S50N22C850   -   -   -   S50N22C875   -   -   -   S50N22C900   -   -   -   S50N22C925   -   -   -   S50N22C950   -   -   -   S50N22C975   -   -   -   S50N22C1000   -   -   -   S50N22C1025   -   -   -   S50N22C1050   -   -   -   S50N22C1075   -   -   -   S50N22C1100   -   -   -   S50Q22C850   -   -   -   S50Q22C875   -   -   -   S50Q22C900   -   -   -   S50Q22C925   -   -   -   S50Q22C950   -   -   -   S50Q22C975   -   -   -   S50Q22C1000   -   -   -   S50Q22C1025   -   -   -   S50Q22C1050   -   -   -   S50Q22C1075   -   -   -   S50Q22C1100   -   -   -   S50U22C850   -   -   -   S50U22C875   -   -   -   S50U22C900   -   -   -   S50U22C925   -   -   -   S50U22C950   -   -   -   S50U22C975   -   -   -   S50U22C1000   -   -   -   S50U22C1025   -   -   -   S50U22C1050   -   -   -   S50U22C1075   -   -   -   S50U22C1100   -   -   -   S50U22C1125   -   -   -   S50Z22C850   -   -   -   S50Z22C875   -   -   -   S50Z22C900   -   -   -   S50Z22C925   -   -   -   S50Z22C950   -   -   -   S50Z22C975   -   -   -   S50Z22C1000   -   -   -   S50Z22C1025   -   -   -   S50Z22C1050   -   -   -   S50Z22C1075   -   -   -   :: SET50 Options Put   S50N22P850   -   -   -   S50N22P875   -   -   -   S50N22P900   -   -   -   S50N22P925   -   -   -   S50N22P950   -   -   -   S50N22P975   -   -   -   S50N22P1000   -   -   -   S50N22P1025   -   -   -   S50N22P1050   -   -   -   S50N22P1075   -   -   -   S50N22P1100   -   -   -   S50Q22P850   -   -   -   S50Q22P875   -   -   -   S50Q22P900   -   -   -   S50Q22P925   -   -   -   S50Q22P950   -   -   -   S50Q22P975   -   -   -   S50Q22P1000   -   -   -   S50Q22P1025   -   -   -   S50Q22P1050   -   -   -   S50Q22P1075   -   -   -   S50Q22P1100   -   -   -   S50U22P850   -   -   -   S50U22P875   -   -   -   S50U22P900   -   -   -   S50U22P925   -   -   -   S50U22P950   -   -   -   S50U22P975   -   -   -   S50U22P1000   -   -   -   S50U22P1025   -   -   -   S50U22P1050   -   -   -   S50U22P1075   -   -   -   S50U22P1100   -   -   -   S50U22P1125   -   -   -   S50Z22P850   -   -   -   S50Z22P875   -   -   -   S50Z22P900   -   -   -   S50Z22P925   -   -   -   S50Z22P950   -   -   -   S50Z22P975   -   -   -   S50Z22P1000   -   -   -   S50Z22P1025   -   -   -   S50Z22P1050   -   -   -   S50Z22P1075   -   -   -  
SET50 Futures-
--
SET50 Options-
--
Gold Futures-
--
Gold Online Futures-
--
Stock Futures-
--
เมื่อคุณลงทุน คุณคาดหวังกำไรเรารวบรวมสิ่งที่คุณต้องรู้ในตลาดอนุพันธ์ ที่ทันสถานการณ์ และตอบสนองทุกสไตล์การลงทุน เพื่อให้คุณได้มีโอกาสที่ดีกว่าใครในการสร้างผลกำไรในตลาด TFEX
มือใหม่รู้จัก TFEX เริ่มต้นทำความเข้าใจตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รู้จักสินค้า กลไกการซื้อขาย และแนวทางการใช้ประโยชน์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่หรือผู้ที่สนใจเรียนรู้ตลาด TFEX
ค้นหาไอเดียเทรด TFEX ทำกำไร เรียนรู้หลากหลายเทคนิค และกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นในตลาด TFEX พร้อมมุมมองการเทรด การบริหารเงิน และการอ่านกราฟเทคนิค จากผู้เชี่ยวชาญและเทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์ เพื่อนำไปต่อยอดการเทรดให้ประสบความสำเร็จ
เรียนรู้เครื่องมือ และโปรแกรมเทรด TFEX ซื้อขายอนุพันธ์ด้วยตนเอง เรียนรู้เครื่องมือและโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ซื้อขายในตลาด TFEX ตลอดจนแนวทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย สร้างกลยุทธ์ทำกำไร และส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ (Algorithmic Trading)

Market Data

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที
ข้อมูล ณ เวลา 01/07/2565 02:04:22
SymbolLastChange(%Change)Volume
     
     
No information
     
     

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.

02-009-9999 Fax 02-009-9991

tfex_admin@set.or.th

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | สงวนสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใด ๆ ในเว็บไซต์นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการใช้คุกกี้ | เงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายอื่น