มุมผู้ลงทุน
TFEX : Thailand Futures Exchange - TFEX Trading Information :: TFEX :: Thailand Futures Exchange :: SET50 Index Futures   S50F21   948.9   -4.7   33   S50G21   948.2   -4.7   85   S50H21   945.9   -4.7   186,989   S50M21   941.2   -5.0   21,033   S50U21   939.0   -5.0   1,912   S50Z21   939.7   -4.5   1,736   :: BANK Index Futures   BANKH21   -   -   -   BANKM21   -   -   -   BANKU21   -   -   -   BANKZ21   -   -   -   :: COMM Index Futures   COMMH21   -   -   -   COMMM21   -   -   -   COMMU21   -   -   -   COMMZ21   -   -   -   :: ENERG Index Futures   ENERGH21   -   -   -   ENERGM21   -   -   -   ENERGU21   -   -   -   ENERGZ21   -   -   -   :: FOOD Index Futures   FOODH21   -   -   -   FOODM21   -   -   -   FOODU21   -   -   -   FOODZ21   -   -   -   :: ICT Index Futures   ICTH21   -   -   -   ICTM21   -   -   -   ICTU21   -   -   -   ICTZ21   -   -   -   :: AAV Futures   AAVH21   2.25   +0.01   622   AAVM21   2.29   +0.05   1   AAVU21   -   -   -   AAVZ21   -   -   -   :: ADVANC Futures   ADVANCH21   177.00   -1.49   363   ADVANCM21   177.69   -1.50   101   ADVANCU21   -   -   -   ADVANCZ21   -   -   -   :: AEONTS Futures   AEONTSH21   211.30   +3.89   505   AEONTSM21   -   -   -   AEONTSU21   -   -   -   AEONTSZ21   -   -   20   :: AMATA Futures   AMATAH21X   16.15   +0.05   106   AMATAM21X   16.09   +0.08   119   AMATAU21   -   -   200   AMATAZ21   -   -   -   :: AOT Futures   AOTH21   61.49   +0.79   576   AOTM21   61.24   +0.83   112   AOTU21   -   -   20   AOTZ21   -   -   20   :: AP Futures   APH21   7.51   +0.01   1,001   APM21   -   -   -   APU21   -   -   -   APZ21   -   -   -   :: BA Futures   BAH21   6.35   -0.24   4   BAM21   -   -   -   BAU21   -   -   -   BAZ21   -   -   -   :: BANPU Futures   BANPUH21   10.58   -0.26   5,024   BANPUM21   10.57   -0.12   4   BANPUU21   -   -   800   BANPUZ21   -   -   -   :: BAY Futures   BAYH21   33.00   0.00   2   BAYM21   -   -   -   BAYU21   -   -   -   BAYZ21   -   -   -   :: BBL Futures   BBLH21   121.32   -0.98   243   BBLM21   120.02   -0.68   41   BBLU21   -   -   -   BBLZ21   121.00   +3.44   6   :: BCH Futures   BCHH21   14.31   +0.54   712   BCHM21   -   -   500   BCHU21   -   -   100   BCHZ21   -   -   -   :: BCP Futures   BCPH21   25.60   -0.98   1,567   BCPM21   -   -   -   BCPU21   -   -   -   BCPZ21   -   -   150   :: BCPG Futures   BCPGH21X   15.77   -0.15   1,147   BCPGM21X   15.61   -0.23   102   BCPGU21X   -   -   -   BCPGZ21   -   -   200   :: BDMS Futures   BDMSH21   21.30   -0.05   321   BDMSM21   -   -   100   BDMSU21   -   -   200   BDMSZ21   -   -   -   :: BEAUTY Futures   BEAUTYH21   1.67   +0.07   1,113   BEAUTYM21   1.67   +0.09   1   BEAUTYU21   -   -   -   BEAUTYZ21   -   -   -   :: BEC Futures   BECH21   7.75   +0.20   517   BECM21   -   -   500   BECU21   -   -   -   BECZ21   -   -   -   :: BEM Futures   BEMH21   8.33   -0.02   47   BEMM21   8.34   +0.02   501   BEMU21   -   -   -   BEMZ21   -   -   -   :: BGRIM Futures   BGRIMH21   53.73   +0.04   637   BGRIMM21   52.99   -0.66   501   BGRIMU21   -   -   200   BGRIMZ21   -   -   -   :: BH Futures   BHH21   128.00   +3.30   42   BHM21   -   -   80   BHU21   -   -   -   BHZ21   -   -   -   :: BJC Futures   BJCH21   35.77   -1.07   4   BJCM21   36.00   -0.65   3   BJCU21   -   -   -   BJCZ21   -   -   -   :: BLA Futures   BLAH21   -   -   200   BLAM21   -   -   -   BLAU21   -   -   -   BLAZ21   -   -   -   :: BLAND Futures   BLANDH21   1.16   +0.01   513   BLANDM21   1.16   +0.02   2   BLANDU21   -   -   -   BLANDZ21   -   -   -   :: BPP Futures   BPPH21   -   -   -   BPPM21   -   -   -   BPPU21   -   -   -   BPPZ21   -   -   -   :: BTS Futures   BTSH21X   9.82   +0.17   331   BTSM21   9.79   +0.25   3,053   BTSU21   -   -   -   BTSZ21   -   -   100   :: CBG Futures   CBGH21   138.51   +6.71   2,660   CBGM21   137.42   +2.92   492   CBGU21   -   -   200   CBGZ21   130.00   -0.92   1   :: CENTEL Futures   CENTELH21   25.00   +1.50   957   CENTELM21   -   -   -   CENTELU21   -   -   -   CENTELZ21   -   -   -   :: CHG Futures   CHGH21   2.56   -0.02   10   CHGM21   -   -   -   CHGU21   -   -   500   CHGZ21   -   -   -   :: CK Futures   CKH21   -   -   -   CKM21   16.04   +0.03   211   CKU21   -   -   -   CKZ21   -   -   -   :: CKP Futures   CKPH21   4.50   -0.07   18   CKPM21   4.52   -0.05   2   CKPU21   -   -   -   CKPZ21   -   -   -   :: COM7 Futures   COM7H21X   43.45   -0.90   307   COM7M21   -   -   300   COM7U21   -   -   -   COM7Z21   44.00   +0.15   1   :: CPALL Futures   CPALLH21   58.15   -0.14   621   CPALLM21   58.10   -0.52   138   CPALLU21   -   -   -   CPALLZ21   -   -   -   :: CPF Futures   CPFH21   28.82   -0.49   1,583   CPFM21   28.94   -0.34   303   CPFU21   28.29   -0.72   101   CPFZ21   -   -   400   :: CPN Futures   CPNH21   49.38   +0.99   349   CPNM21   -   -   -   CPNU21   -   -   -   CPNZ21   -   -   40   :: DELTA Futures   DELTAH21   583.00   -24.36   208   DELTAM21   578.81   -21.19   6   DELTAU21   563.91   -25.08   2   DELTAZ21   -   -   -   :: DTAC Futures   DTACH21   33.60   -0.65   712   DTACM21   -   -   -   DTACU21   -   -   -   DTACZ21   -   -   -   :: EA Futures   EAH21   62.28   -1.52   849   EAM21   -   -   -   EAU21   -   -   -   EAZ21   -   -   -   :: EASTW Futures   EASTWH21   -   -   -   EASTWM21   -   -   -   EASTWU21   -   -   -   EASTWZ21   -   -   -   :: EGCO Futures   EGCOH21   190.79   +0.29   3   EGCOM21   -   -   20   EGCOU21   190.68   +3.09   1   EGCOZ21   -   -   -   :: EPG Futures   EPGH21   -   -   500   EPGM21   -   -   -   EPGU21   -   -   -   EPGZ21   -   -   -   :: ERW Futures   ERWH21   3.71   +0.10   5   ERWM21   -   -   701   ERWU21   -   -   -   ERWZ21   -   -   -   :: ESSO Futures   ESSOH21   8.70   -0.30   3,412   ESSOM21   -   -   -   ESSOU21   -   -   -   ESSOZ21   -   -   -   :: GFPT Futures   GFPTH21   13.65   +0.08   101   GFPTM21   -   -   -   GFPTU21   -   -   300   GFPTZ21   -   -   -   :: GLOBAL Futures   GLOBALH21   18.72   -0.45   2,003   GLOBALM21   -   -   300   GLOBALU21   -   -   -   GLOBALZ21   -   -   -   :: GPSC Futures   GPSCH21   80.90   -2.30   718   GPSCM21   82.40   -0.62   425   GPSCU21   -   -   -   GPSCZ21   -   -   -   :: GULF Futures   GULFH21Y   34.50   -0.50   22   GULFM21X   -   -   1,220   GULFU21   -   -   1,400   GULFZ21   -   -   -   :: GUNKUL Futures   GUNKULH21   2.61   -0.03   1,021   GUNKULM21   -   -   -   GUNKULU21   -   -   -   GUNKULZ21   -   -   -   :: HANA Futures   HANAH21   49.95   +0.05   1,011   HANAM21   -   -   -   HANAU21   -   -   200   HANAZ21   -   -   -   :: HMPRO Futures   HMPROH21   14.10   +0.20   1,169   HMPROM21   14.20   +0.38   102   HMPROU21   -   -   -   HMPROZ21   -   -   -   :: ICHI Futures   ICHIH21   11.49   -0.06   5,065   ICHIM21   11.48   -0.12   1,024   ICHIU21   11.48   +0.08   2   ICHIZ21   -   -   -   :: INTUCH Futures   INTUCHH21   57.95   +0.20   181   INTUCHM21   56.02   -1.13   21   INTUCHU21   59.99   +3.44   21   INTUCHZ21   -   -   60   :: IRPC Futures   IRPCH21   3.73   -0.06   6,928   IRPCM21   3.77   0.00   513   IRPCU21   3.79   +0.04   2   IRPCZ21   3.75   +0.03   2   :: ITD Futures   ITDH21   1.13   +0.01   83   ITDM21   1.09   -0.03   1   ITDU21   -   -   -   ITDZ21   -   -   -   :: IVL Futures   IVLH21   38.20   +0.14   801   IVLM21   38.69   +0.34   502   IVLU21   38.44   +0.75   201   IVLZ21   -   -   -   :: JAS Futures   JASH21   3.18   +0.02   3,024   JASM21   3.18   +0.12   2   JASU21   -   -   -   JASZ21   -   -   -   :: JMT Futures   JMTH21   37.92   -0.58   505   JMTM21   37.51   -0.90   5   JMTU21   -   -   -   JMTZ21   -   -   -   :: KBANK Futures   KBANKH21   116.10   +1.10   841   KBANKM21   113.65   0.00   71   KBANKU21   114.80   +2.03   21   KBANKZ21   115.00   +3.32   22   :: KCE Futures   KCEH21   49.80   -0.20   322   KCEM21   49.00   -0.85   1   KCEU21   -   -   -   KCEZ21   -   -   -   :: KKP Futures   KKPH21   -   -   480   KKPM21   -   -   200   KKPU21   -   -   40   KKPZ21   -   -   -   :: KTB Futures   KTBH21   12.13   +0.07   570   KTBM21   11.93   +0.04   4   KTBU21   11.68   -0.04   3   KTBZ21   11.95   +0.40   4   :: KTC Futures   KTCH21   71.50   -4.88   2,639   KTCM21   69.90   -6.34   6   KTCU21   69.00   -6.62   2   KTCZ21   73.50   -2.45   1   :: LH Futures   LHH21   8.14   -0.04   10   LHM21   8.03   +0.01   3   LHU21   -   -   -   LHZ21   -   -   -   :: LPN Futures   LPNH21   4.83   0.00   8   LPNM21   -   -   -   LPNU21   -   -   -   LPNZ21   -   -   -   :: M Futures   MH21   51.50   +0.96   10   MM21   -   -   -   MU21   -   -   -   MZ21   -   -   -   :: MAJOR Futures   MAJORH21   -   -   -   MAJORM21   17.62   +0.09   203   MAJORU21   -   -   -   MAJORZ21   -   -   -   :: MBK Futures   MBKH21   -   -   100   MBKM21   -   -   100   MBKU21   -   -   -   MBKZ21   -   -   -   :: MEGA Futures   MEGAH21   40.26   -0.74   110   MEGAM21   -   -   -   MEGAU21   -   -   100   MEGAZ21   -   -   -   :: MINT Futures   MINTH21X   26.44   +1.16   858   MINTM21   26.50   +1.19   601   MINTU21   -   -   100   MINTZ21   -   -   -   :: MTC Futures   MTCH21   66.00   -0.25   434   MTCM21   -   -   80   MTCU21   -   -   80   MTCZ21   -   -   100   :: ORI Futures   ORIH21   7.90   +0.09   20   ORIM21   -   -   -   ORIU21   -   -   500   ORIZ21   -   -   -   :: OSP Futures   OSPH21   35.05   -0.65   360   OSPM21   -   -   100   OSPU21   -   -   -   OSPZ21   -   -   -   :: PLANB Futures   PLANBH21   -   -   1,500   PLANBM21   -   -   -   PLANBU21   -   -   -   PLANBZ21   -   -   -   :: PRM Futures   PRMH21   8.15   +0.15   20   PRMM21   -   -   -   PRMU21   -   -   -   PRMZ21   -   -   -   :: PSH Futures   PSHH21   -   -   -   PSHM21   -   -   -   PSHU21   -   -   -   PSHZ21   -   -   -   :: PSL Futures   PSLH21   8.09   +0.10   1,234   PSLM21   -   -   -   PSLU21   -   -   -   PSLZ21   -   -   -   :: PTG Futures   PTGH21   17.70   -0.09   1,946   PTGM21   17.45   -0.26   5   PTGU21   -   -   -   PTGZ21   -   -   -   :: PTT Futures   PTTH21   41.09   -0.03   1,479   PTTM21   41.00   -0.20   13   PTTU21   -   -   100   PTTZ21   41.19   +1.36   1   :: PTTEP Futures   PTTEPH21   111.40   +1.34   1,076   PTTEPM21   -   -   -   PTTEPU21   -   -   20   PTTEPZ21   -   -   -   :: PTTGC Futures   PTTGCH21   62.50   -0.60   676   PTTGCM21   62.18   -0.47   81   PTTGCU21   -   -   -   PTTGCZ21   -   -   -   :: QH Futures   QHH21   2.36   +0.04   1,028   QHM21   -   -   1,930   QHU21   -   -   -   QHZ21   -   -   -   :: RATCH Futures   RATCHH21   51.55   +0.57   206   RATCHM21   -   -   -   RATCHU21   -   -   -   RATCHZ21   -   -   -   :: RS Futures   RSH21   20.90   +0.50   1,782   RSM21   -   -   -   RSU21   -   -   2,800   RSZ21   -   -   -   :: S Futures   SH21   -   -   -   SM21   -   -   -   SU21   -   -   -   SZ21   -   -   -   :: SAMART Futures   SAMARTH21   -   -   -   SAMARTM21   -   -   -   SAMARTU21   -   -   -   SAMARTZ21   -   -   -   :: SAWAD Futures   SAWADH21   69.49   +0.49   389   SAWADM21   -   -   20   SAWADU21   -   -   -   SAWADZ21   -   -   -   :: SCB Futures   SCBH21   90.25   -0.25   213   SCBM21   -   -   -   SCBU21   -   -   -   SCBZ21   -   -   -   :: SCC Futures   SCCH21   386.25   -3.70   129   SCCM21   -   -   320   SCCU21   -   -   -   SCCZ21   -   -   -   :: SGP Futures   SGPH21   -   -   -   SGPM21   -   -   -   SGPU21   -   -   -   SGPZ21   -   -   -   :: SIRI Futures   SIRIH21   0.84   +0.01   3,221   SIRIM21   -   -   -   SIRIU21   -   -   -   SIRIZ21   -   -   -   :: SPALI Futures   SPALIH21   19.95   +0.03   510   SPALIM21   -   -   -   SPALIU21   -   -   100   SPALIZ21   -   -   -   :: SPCG Futures   SPCGH21   -   -   150   SPCGM21   -   -   -   SPCGU21   -   -   -   SPCGZ21   -   -   -   :: SPRC Futures   SPRCH21   9.05   -0.27   37   SPRCM21   -   -   -   SPRCU21   -   -   -   SPRCZ21   -   -   -   :: STA Futures   STAH21   32.68   +1.20   1,128   STAM21   32.44   +1.64   101   STAU21   -   -   -   STAZ21   -   -   100   :: STEC Futures   STECH21   -   -   200   STECM21   -   -   -   STECU21   -   -   -   STECZ21   -   -   -   :: STPI Futures   STPIH21   -   -   -   STPIM21   -   -   -   STPIU21   -   -   -   STPIZ21   -   -   -   :: SUPER Futures   SUPERH21   1.04   0.00   23,051   SUPERM21   -   -   1,000   SUPERU21   -   -   -   SUPERZ21   -   -   -   :: TASCO Futures   TASCOH21   21.40   +0.15   3,059   TASCOM21   -   -   200   TASCOU21   -   -   -   TASCOZ21   -   -   1,300   :: TCAP Futures   TCAPH21   34.60   +0.10   45   TCAPM21   -   -   -   TCAPU21   -   -   -   TCAPZ21   -   -   -   :: THAI Futures   THAIH21   3.24   -0.38   17   THAIM21   -   -   -   THAIU21   -   -   -   THAIZ21   -   -   -   :: THANI Futures   THANIH21X   -   -   -   THANIM21X   -   -   -   THANIU21   -   -   500   THANIZ21   -   -   -   :: THCOM Futures   THCOMH21   9.19   +0.23   2,108   THCOMM21   9.40   +0.48   2   THCOMU21   -   -   -   THCOMZ21   -   -   -   :: THG Futures   THGH21   -   -   -   THGM21   -   -   -   THGU21   -   -   -   THGZ21   -   -   -   :: TISCO Futures   TISCOH21   93.57   -0.53   421   TISCOM21   -   -   20   TISCOU21   -   -   -   TISCOZ21   -   -   -   :: TKN Futures   TKNH21   11.70   +0.42   3,756   TKNM21   11.95   +0.72   21   TKNU21   -   -   -   TKNZ21   -   -   -   :: TMB Futures   TMBH21   1.17   0.00   19,903   TMBM21   1.17   -0.02   75   TMBU21   -   -   -   TMBZ21   1.18   +0.03   1,002   :: TOA Futures   TOAH21   -   -   -   TOAM21   -   -   -   TOAU21   -   -   -   TOAZ21   -   -   -   :: TOP Futures   TOPH21   57.72   -0.98   451   TOPM21   -   -   200   TOPU21   -   -   40   TOPZ21   -   -   -   :: TPIPL Futures   TPIPLH21   -   -   500   TPIPLM21   -   -   -   TPIPLU21   -   -   -   TPIPLZ21   -   -   -   :: TPIPP Futures   TPIPPH21   -   -   -   TPIPPM21   -   -   -   TPIPPU21   -   -   -   TPIPPZ21   -   -   -   :: TQM Futures   TQMH21   124.50   +0.75   43   TQMM21   -   -   20   TQMU21   -   -   80   TQMZ21   -   -   -   :: TRUE Futures   TRUEH21   3.41   -0.04   2,119   TRUEM21   3.40   -0.03   46   TRUEU21   -   -   -   TRUEZ21   -   -   -   :: TTA Futures   TTAH21   6.30   +0.25   521   TTAM21   -   -   500   TTAU21   -   -   500   TTAZ21   -   -   500   :: TTCL Futures   TTCLH21   7.59   +0.32   66   TTCLM21   -   -   -   TTCLU21   -   -   -   TTCLZ21   -   -   500   :: TTW Futures   TTWH21   -   -   -   TTWM21   -   -   -   TTWU21   -   -   -   TTWZ21   -   -   500   :: TU Futures   TUH21   14.30   +0.10   503   TUM21   14.30   +0.05   2   TUU21   -   -   100   TUZ21   -   -   -   :: TVO Futures   TVOH21   35.00   -0.75   432   TVOM21   -   -   200   TVOU21   -   -   -   TVOZ21   -   -   -   :: UNIQ Futures   UNIQH21   -   -   -   UNIQM21   -   -   -   UNIQU21   -   -   -   UNIQZ21   -   -   -   :: VGI Futures   VGIH21   7.00   0.00   503   VGIM21   -   -   -   VGIU21   -   -   -   VGIZ21   -   -   -   :: VNG Futures   VNGH21   3.41   -0.01   5   VNGM21   -   -   -   VNGU21   -   -   -   VNGZ21   -   -   -   :: VNT Futures   VNTH21   -   -   200   VNTM21   -   -   100   VNTU21   -   -   -   VNTZ21   -   -   100   :: WHA Futures   WHAH21   3.09   0.00   125   WHAM21   3.12   +0.06   1   WHAU21   -   -   -   WHAZ21   -   -   -   :: WHAUP Futures   WHAUPH21   4.06   -0.06   2   WHAUPM21   -   -   -   WHAUPU21   -   -   -   WHAUPZ21   -   -   -   :: GF10 Futures   GF10G21   26,460   +120   2,593   GF10J21   26,500   +120   864   GF10M21   26,530   +110   377   :: GF50 Futures   GFG21   26,460   +110   24   GFJ21   26,510   +150   6   GFM21   -   -   -   :: Gold Online Futures   GOH21   1,858.20   +11.90   22,323   GOM21   1,865.70   +12.10   3,041   :: Silver Online Futures   SVFH21   25.47   +0.11   324   :: GOLD-D   GDH21   -   -   -   :: USD Futures   USDF21   29.98   -0.06   10   USDG21   29.99   -0.05   4,471   USDH21   30.00   -0.05   3,798   USDM21   30.02   -0.02   1,691   :: BB3 Futures   BB3H21   -   -   -   BB3M21   -   -   -   :: TGB5 Futures   TGB5H21   -   -   -   TGB5M21   -   -   -   :: Japanese Rubber Futures   JRFF21   -   -   -   JRFG21   -   -   -   JRFH21   -   -   -   JRFJ21   -   -   -   JRFK21   -   -   -   JRFM21   -   -   -   :: RSS3 Futures   RSS3F21   -   -   -   RSS3G21   -   -   -   RSS3H21   -   -   -   RSS3J21   -   -   -   RSS3K21   -   -   -   RSS3M21   -   -   -   RSS3N21   -   -   -   :: RSS3D Futures   RSS3DF21   -   -   -   RSS3DG21   -   -   -   RSS3DH21   -   -   -   RSS3DJ21   -   -   -   RSS3DK21   -   -   -   RSS3DM21   -   -   -   RSS3DN21   -   -   -   :: SET50 Options Call   S50F21C650   -   -   -   S50F21C675   -   -   -   S50F21C700   -   -   -   S50F21C725   -   -   -   S50F21C750   -   -   -   S50F21C775   -   -   -   S50F21C800   -   -   -   S50F21C825   -   -   -   S50F21C850   -   -   -   S50F21C875   -   -   -   S50F21C900   -   -   -   S50F21C925   -   -   -   S50F21C950   -   -   -   S50F21C975   -   -   -   S50F21C1000   -   -   -   S50F21C1025   -   -   -   S50F21C1050   -   -   -   S50F21C1075   -   -   -   S50G21C800   -   -   -   S50G21C825   -   -   -   S50G21C850   -   -   -   S50G21C875   -   -   -   S50G21C900   -   -   -   S50G21C925   -   -   -   S50G21C950   -   -   -   S50G21C975   -   -   -   S50G21C1000   -   -   -   S50G21C1025   -   -   -   S50G21C1050   -   -   -   S50G21C1075   -   -   -   S50H21C650   -   -   -   S50H21C675   -   -   -   S50H21C700   -   -   -   S50H21C725   -   -   -   S50H21C750   -   -   -   S50H21C775   -   -   -   S50H21C800   -   -   -   S50H21C825   -   -   -   S50H21C850   -   -   -   S50H21C875   -   -   -   S50H21C900   69.6   -2.7   9   S50H21C925   51.5   -3.4   79   S50H21C950   37.0   -4.5   290   S50H21C975   27.4   -1.9   210   S50H21C1000   18.3   -2.0   555   S50H21C1025   12.0   -2.1   366   S50H21C1050   8.2   -1.1   300   S50H21C1075   5.3   -1.2   243   S50M21C800   -   -   -   S50M21C825   -   -   -   S50M21C850   -   -   -   S50M21C875   -   -   -   S50M21C900   -   -   -   S50M21C925   -   -   -   S50M21C950   57.3   -7.1   1   S50M21C975   46.9   -4.2   1   S50M21C1000   38.0   -2.9   2   S50M21C1025   27.9   -4.4   3   S50M21C1050   24.5   -0.5   4   S50M21C1075   16.0   -1.9   2   :: SET50 Options Put   S50F21P650   -   -   -   S50F21P675   -   -   -   S50F21P700   -   -   -   S50F21P725   -   -   -   S50F21P750   -   -   -   S50F21P775   -   -   -   S50F21P800   -   -   -   S50F21P825   -   -   -   S50F21P850   -   -   -   S50F21P875   -   -   -   S50F21P900   -   -   -   S50F21P925   -   -   -   S50F21P950   -   -   -   S50F21P975   -   -   -   S50F21P1000   -   -   -   S50F21P1025   -   -   -   S50F21P1050   -   -   -   S50F21P1075   -   -   -   S50G21P800   -   -   -   S50G21P825   -   -   -   S50G21P850   -   -   -   S50G21P875   -   -   -   S50G21P900   -   -   -   S50G21P925   -   -   -   S50G21P950   -   -   -   S50G21P975   -   -   -   S50G21P1000   -   -   -   S50G21P1025   -   -   -   S50G21P1050   -   -   -   S50G21P1075   -   -   -   S50H21P650   0.4   -0.2   140   S50H21P675   0.8   0.0   60   S50H21P700   1.2   -0.1   344   S50H21P725   1.7   -0.2   107   S50H21P750   2.8   +0.1   294   S50H21P775   4.1   0.0   219   S50H21P800   5.6   +0.2   324   S50H21P825   8.2   +0.4   318   S50H21P850   11.2   +0.1   251   S50H21P875   15.8   +0.4   424   S50H21P900   23.0   +0.6   399   S50H21P925   31.5   +0.7   223   S50H21P950   41.4   +0.4   185   S50H21P975   53.6   -1.6   36   S50H21P1000   72.0   +2.3   11   S50H21P1025   -   -   -   S50H21P1050   -   -   -   S50H21P1075   -   -   -   S50M21P800   14.9   +3.4   159   S50M21P825   -   -   -   S50M21P850   -   -   -   S50M21P875   -   -   -   S50M21P900   -   -   -   S50M21P925   -   -   -   S50M21P950   -   -   -   S50M21P975   -   -   -   S50M21P1000   -   -   -   S50M21P1025   -   -   -   S50M21P1050   -   -   -   S50M21P1075   -   -   -  
SET50 Futures-
--
SET50 Options-
--
Gold Futures-
--
Gold Online Futures-
--
Stock Futures-
--
เมื่อคุณลงทุน คุณคาดหวังกำไรเรารวบรวมสิ่งที่คุณต้องรู้ในตลาดอนุพันธ์ ที่ทันสถานการณ์ และตอบสนองทุกสไตล์การลงทุน เพื่อให้คุณได้มีโอกาสที่ดีกว่าใครในการสร้างผลกำไรในตลาด TFEX
มือใหม่รู้จัก TFEX เริ่มต้นทำความเข้าใจตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รู้จักสินค้า กลไกการซื้อขาย และแนวทางการใช้ประโยชน์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่หรือผู้ที่สนใจเรียนรู้ตลาด TFEX
ค้นหาไอเดียเทรด TFEX ทำกำไร เรียนรู้หลากหลายเทคนิค และกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นในตลาด TFEX พร้อมมุมมองการเทรด การบริหารเงิน และการอ่านกราฟเทคนิค จากผู้เชี่ยวชาญและเทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์ เพื่อนำไปต่อยอดการเทรดให้ประสบความสำเร็จ
เรียนรู้เครื่องมือ และโปรแกรมเทรด TFEX ซื้อขายอนุพันธ์ด้วยตนเอง เรียนรู้เครื่องมือและโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ซื้อขายในตลาด TFEX ตลอดจนแนวทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย สร้างกลยุทธ์ทำกำไร และส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ (Algorithmic Trading)

Market Data

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที
ข้อมูล ณ เวลา 20/01/2564 10:26:21
SymbolLastChange(%Change)Volume
     
     
No information
     
     

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

02-009-9999 Fax 02-009-9991

tfex_admin@set.or.th

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | สงวนสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใด ๆ ในเว็บไซต์นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการใช้คุกกี้