รายละเอียดข่าว

วัน/เวลา 09 ม.ค. 2560 09:24
หัวข้อข่าว TFEX News :TFEX เผยปี 59 เทรดเพิ่ม 43% พร้อมเดินหน้าปี 60 สร้างการเติบโตทุกมิติให้ตลาดอนุพันธ์ไทย
สินค้า SET
รายละเอียดแบบเต็ม Download News
                                                
ฉบับที่ 1/2560
                                         		6 มกราคม 2560

TFEX เผยปี 59 เทรดเพิ่ม 43% พร้อมเดินหน้าปี 60 สร้างการเติบโตทุกมิติให้ตลาดอนุพันธ์ไทย

ปี 2559 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เติบโตต่อเนื่อง ซื้อขายเฉลี่ยวันละ 285,189 สัญญา 
รวมทั้งปีกว่า 69 ล้านสัญญา เพิ่มขึ้น 43% เป็นผลจากการเติบโตของสินค้าหลัก Stock Futures และ SET50
Futures พร้อม ขยายฐานผู้ลงทุนกว่า 15,000 บัญชี
ด้วยการสนับสนุนจากบริษัทสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมการตลาด ให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน
และส่งเสริมสภาพคล่องต่อเนื่อง เผยปี 2560 TFEX มุ่งเพิ่มสภาพคล่องให้กับสินค้า
ส่งเสริมให้มีการรับหุ้นเป็นหลักประกันเพิ่มความสะดวกผู้ลงทุน พัฒนาเครื่องมือในการซื้อขายและใช้
digital เพื่อการเรียนรู้ ตอบสนอง lifestyle ของผู้ลงทุน พร้อมขยายฐานผู้ลงทุนต่างประเทศต่อเนื่อง

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(TFEX) เปิดเผยว่า ในปี 2559 TFEX มีการเติบโตสูงขึ้นมาก โดยมีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งปีเท่ากับ
69,576,164 สัญญา หรือเฉลี่ย 285,189 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 43% จากปี 2558
และมีจำนวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุน ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 129,284 บัญชี เพิ่มขึ้น 15,709
บัญชีจากปีก่อนหน้า ซึ่งการเติบโตของธุรกรรมใน TFEX นั้นเป็นผลมาจากความผันผวนของตลาดจากปัจจัยต่าง ๆ
เช่น Brexit การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
รวมถึงการสนับสนุนจากบริษัทสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและให้ความรู้เพื่อการขยายฐานผู้ลงทุนอย่า
งต่อเนื่อง

ในปี 2559 สินค้าหลักที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Stock Futures (49%) SET50 Futures (46%) และ Gold 
Futures (4%) โดยผู้ลงทุนทั่วไปมีสัดส่วนการซื้อขายสูงสุดถึง 53% รองลงมาเป็นผู้ลงทุนสถาบัน 37%
และผู้ลงทุนต่างประเทศ 10% สำหรับช่องทางการซื้อขายนั้น การซื้อขายผ่าน Internet คิดเป็นสัดส่วน 48%
ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ด้านการขยายตัวของสถานะคงค้าง (Open Interest) ซึ่งแสดงถึงขนาดของตลาด พบว่า
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 มีปริมาณอยู่ที่ 1,919,913 สัญญา เพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้า
นอกจากนี้ ในปี 2559 TFEX ยังได้มีการควบรวมกับ AFET พร้อมจัดให้มีการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า (RSS3D
Futures และ RSS3 Futures) และได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเพิ่มหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures
และการซื้อขาย TFEX Gold-D ในปี 2560

"ในปีที่ผ่านมา ความผันผวนของระดับราคาหุ้นและราคาทองคำที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนมีความสนใจซื้อขาย SET50
Futures และ Gold Futures เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและบริหารความเสี่ยงของพอร์ต
ประกอบกับผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในสินค้ามากขึ้น จึงทำให้นิยมใช้การซื้อขาย Stock Futures
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนในหุ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารเงินลงทุน นอกจากนี้
การที่บริษัทสมาชิกเข้ามาช่วยส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดโดยทำหน้าที่ market maker เป็นจำนวนมากขึ้น
ก็นับเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ธุรกรรมโดยรวมใน TFEX เติบโตมากขึ้นด้วย" ดร. รินใจ กล่าว

สถิติที่สำคัญของบริษัทสมาชิกในปี 2559 มีดังนี้ โบรกเกอร์ที่มีปริมาณการซื้อขายรวมสูงสุด ได้แก่ บล. 
เคจีไอ (ประเทศไทย) รองลงมา คือ บล. ภัทร และ บล. ธนชาต แต่หากพิจารณาปริมาณการซื้อขายเฉพาะลูกค้า
โบรกเกอร์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) รองลงมา คือ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) และ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) สำหรับธุรกรรมในส่วนของบัญชีเพื่อบริษัทสูงสุด (Prop-Trading)
ได้แก่ บล. ภัทร รองลงมา คือ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย)
ขณะที่โบรกเกอร์หรือบริษัทที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในฐานะ market maker สำหรับสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ บล.
กสิกรไทย (SET50 Options) บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) (Stock Futures) บ. เอ็มทีเอส โกลด์ฟิวเจอร์ (Gold
Futures) และ ธ. กรุงไทย (USD Futures)

"สำหรับปี 2560 TFEX จะผลักดันให้สินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพคล่องในการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพาะ SET50 Options Stock Futures และ RSS3D Futures โดยมุ่งส่งเสริมในเรื่องของผู้ดูแลสภาพคล่อง
และสนับสนุนบริการของสำนักหักบัญชีในการรับหลักทรัพย์เป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายใน TFEX
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และส่งเสริมสินค้าใหม่ TFEX Gold-D ให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้
ในการขยายฐานผู้ลงทุน TFEX จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องมือในการซื้อขายและใช้ช่องทาง digital
สำหรับการเรียนรู้และส่งเสริมความเข้าใจในสินค้า สอดคล้องกับ lifestyle ของผู้ลงทุนในปัจจุบัน
ซึ่งจะทำให้การเข้าถึงผู้ลงทุนเป็นไปได้อย่างสะดวกและกว้างขวางมากขึ้น โดยในปี 2560 TFEX
มีแผนการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
โดยเน้นการสร้างประสบการณ์การลงทุนที่ใกล้เคียงความเป็นจริง ทั้งในรูปแบบของ simulation และ trading
competition นอกจากนี้ จะมีการทำการตลาดเชิงรุกเพื่อขยายฐานผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านกิจกรรมโรดโชว์
ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง" ดร. รินใจ กล่าวโดยสรุป

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารหรือข้อมูลสินค้าและบริการของ TFEX ได้ทางเว็บไซต์ www.TFEX.co.th

"SET? You Grow, We Groom"
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้