รายละเอียดข่าว

วัน/เวลา 25 เม.ย. 2560 19:58
หัวข้อข่าว TFEX News :TFEX launches new trading competition campaign
สินค้า SET
รายละเอียดแบบเต็ม Download News
                                        
     TFEX News 3/2017
                                        
          April 25, 2017

TFEX launches new trading competition campaign

BANGKOK, April 25 2017 - Thailand Futures Exchange PCL (TFEX) launches new 
trading competition campaign, in collaboration with the Thai Futures Industry
Club (FI Club) and 16 leading derivatives brokers.

TFEX Managing Director Rinjai Chakornpipat stated that this April, TFEX will be 
in operation for 11 years. TFEX offers a wide range of derivatives products
comprising of various underlying assets such as equities, debt instruments,
foreign exchange currencies, and commodities. At present, TFEX has around
130,000 accounts with average daily trading volume about 300,000 contracts.
Currently, TFEX is ranked 27th in terms of global trading volume, according to
the Futures Industry Association's ranking.

To enhance investor education and expand investor base, TFEX and FI club will 
launch TFEX Trading Challenge Competition 2017 which is now open for
registration. This is a three-month trading competition which will include
intensive workshops on trading techniques by many experts in the field. This
will be the first competition to use investors' real portfolios. The winner will
receive rewards as well as an education trip abroad. Interested investors can
apply now until August 25, 2017 and information details are available via
www.TFEX.co.th/TradingChallenge.

Later this year, TFEX will also launch a new TFEX Gold-D contract, with physical
delivery which investors will have an option to defer the delivery, while
allowing investors to use stocks as collateral for trading derivatives. In
addition, TFEX gold futures' trading hours will be extended to midnight so that
the trading hours will synchronize with the global gold markets.


                   "SET...You Grow, We Groom"
               Follow us on Twitter @SET_Thailand
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้