รายละเอียดข่าว

วัน/เวลา 08 ส.ค. 2560 17:00
หัวข้อข่าว Announcement of Position Limit for CPF Futures.
สินค้า TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม Download News
Position Limit


 Subject Announcement of Position Limit for Single Stock Futures.
   Thailand Futures Exchange announces the new Position Limit for Single Stock
 Futures that will effect on 9 Aug 2017 as follows;

                                  Unit:Contract
  Underlying   Position Limit (New) Position Limit (Old)  Position Limit
                       (Change)
    CPF           86,100       77,400       8,700


TFEX will adjust the position limit according to the following criteria.

  1. TFEX will review and announce the new position limit every 6 months at 
the beginning of January and July.
  2. In the case that the listed shares of the underlying stock changes more 
than 10% during the 6 months period, TFEX will re-announce the new position
limit accordingly.
  3. If the new position limit is lower than the open position currently held 
by any investors, TFEX will allow investors to hold their existing position
until expiration but may not add to their current position.
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้