รายละเอียดข่าว

วัน/เวลา 08 ส.ค. 2560 17:00
หัวข้อข่าว การประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวน Position Limit ของ CPF Futures
สินค้า TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม Download News
Position Limit            			


 เรื่อง การประกาศจำนวน Position Limit ของ Single Stock Futures
   ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศจำนวน Position Limit ของ Single Stock Futures ใหม่ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

                                  หน่วย: สัญญา
  หุ้นอ้างอิง   Position Limit (ใหม่) Position Limit (เดิม)  Position Limit
                     (ที่เปลี่ยนแปลง)
    CPF           86,100       77,400       8,700


หมายเหตุ: ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาปรับ Position Limit ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีการคำนวณ Position Limit ใหม่ทุก 6 เดือน โดย Position Limit 
ใหม่ที่ประกาศจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันทำการแรกของเดือนมกราคม และ กรกฎาคม ของทุกปี
  2. ในระหว่างรอบ 6 เดือน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีการปรับจำนวน Position Limit 
ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงเปลี่
ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 10
  3. ในกรณีที่การประกาศปรับ Position Limit มีผลกระทบให้บุคคลมีการถือครองสัญญาเกินกว่า Position 
Limit ที่ประกาศ จะอนุญาตให้บุคคลถือครองสัญญาเดิมต่อไปได้จนกว่าสัญญาจะครบกำหนดอายุ
แต่ไม่สามารถเพิ่มฐานะใหม่ได้ เว้นแต่เป็นการเพิ่มฐานะที่ไม่เกินระดับที่ประกาศ
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้