รายละเอียดข่าว

วัน/เวลา 15 ส.ค. 2560 14:11
หัวข้อข่าว TFEX News :TFEX to launch Gold-D contract on September 4 and extend trading hours till midnight
สินค้า SET
รายละเอียดแบบเต็ม Download News
                                        
  TFEX News 4/2017
                                        
 	August 15, 2017

TFEX to launch Gold-D contract on September 4 and extend trading hours till 
midnight

BANGKOK - August 15, 2017 - Thailand Futures Exchange PCL (TFEX) plans to launch
the new product "Gold-D" on September 4, 2017, together with the extension of
trading hours of all gold products till midnight.

TFEX Managing Director Rinjai Chakornpipat said TFEX will roll out Gold-D 
contract, a physical settlement futures contract based on gold bar with 99.99%
purity, on September 4, 2017. Gold-D contract will be quoted in US dollar to
allow for better alignment with global gold prices movement. Daily mark to
market and settlement of Gold-D will be in Thai baht while physical delivery is
obligated at expiration of the contract. Only physical gold stored in designated
 vault appointed by clearing house will be allowed for such physical settlement.

On the same day of the launch of Gold-D contract, TFEX will lengthen the night 
trading session of all TFEX gold contracts from 19.30-22.30 hrs. to 19.00-23.55
hrs. Such extension will better align trading hours of TFEX gold contract with
global gold markets and facilitate investors to adjust their portfolios and
strategies in accordance with the key influences affecting gold prices.

For more information, please visit www.TFEX.co.th, or call 0 2009 9999.
         
                  "SET...You Grow, We Groom"
                Follow us on Twitter @SET_Thailand
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้