รายละเอียดข่าว

วัน/เวลา 07 ก.ย. 2560 17:37
หัวข้อข่าว ประกาศรุ่นของพันธบัตรสำหรับ TGB5Z17
สินค้า TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม Download News

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอแจ้งรุ่นของพันธบัตรที่เป็นองค์ประกอบของ
กลุ่มพันธบัตรซึ่งใช้เป็นตัวแทนของสินค้าอ้างอิง  (Basket of Eligible Bonds)
สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 Year Government Bond Futures TGB5Z17

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ PDF
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้