รายละเอียดข่าว

วัน/เวลา 08 ก.ย. 2560 17:27
หัวข้อข่าว แนวทางดำเนินการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้ายสำหรับ EARTH Futures
สินค้า TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม Download News
TFEX ขอแจ้งแนวทางดำเนินการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้ายสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EARTH Futures
รายละเอียดตามไฟล์ PDF
และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก TFEX website ตาม Link ดังนี้ 
http://www.tfex.co.th/th/education/files/FAQ_EARTH_Futures_20170908_v2.pdf
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้