รายละเอียดข่าว

วัน/เวลา 19 ก.ย. 2560 14:12
หัวข้อข่าว TFEX announces temporary halt of RSS3D Futures trading
สินค้า TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม Download News
As the RSS3D Futures' executed prices decreased by 5%
from the latest settlement price,
	
In accordance with its authority of Thailand Futures Exchange Regulation,
TFEX decides to suspend trading of all RSS3D Futures series
for a certain period, from 14:02 hours of September 19, 2017 onwards.

TFEX will recommence the trading of RSS3D Futures as following schedule
Pre-open session	14:22 hours - 14:32 hours (10 minutes before recommencement)
Open	14:32 hours	

In addition, the daily price limit of all RSS3D Futures series
will be expanded to no more than + / - 10% of the latest settlement price.

Further information, please contact SET Contact Center 0-2009-9999
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้