รายละเอียดข่าว

วัน/เวลา 28 ก.ย. 2560 12:24
หัวข้อข่าว TFEX ประกาศหยุดทำการซื้อขาย สัญญา RSS3D Futures เป็นการชั่วคราว
สินค้า TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม Download News
ตามที่ราคาซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 เพื่อการส่งมอบสินค้า
(RSS3D Futures) ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 12:18 น. เปลี่ยนแปลงลดลงจาก
ราคาที่ใช้ชำระราคาและส่งมอบล่าสุด (Latest Settlement Price) คิดเป็น 5%

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) จึงหยุดทำการซื้อขาย
RSS3D Futures เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 12:18 น. และจะเปิดทำการซื้อขายอีกครั้ง
ตามช่วงเวลาต่อไปนี้

Pre-open: 	12:38 น. - 12:48 น. (10 นาทีก่อนเปิดการซื้อขาย)
Open: 	12:48 น.

ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +/- 10%
ของราคาที่ใช้ชำระราคาและส่งมอบล่าสุด (Latest Settlement Price)

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ SET Contact Center 0-2009-9999
______________________________________________________________________
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้