News Detail

Date/Time 17 Feb 2020 14:14
Subject TFEX News :TFEX ขยายเวลาเทรดทองล่วงหน้าถึงตี 3 เริ่ม 24 ก.พ. 2563
Product SET
Full Detailed News Download News
                                                  
 ฉบับที่ 2/2563
                                              17 
กุมภาพันธ์ 2563

TFEX ขยายเวลาเทรดทองล่วงหน้าถึงตี 3 เริ่ม 24 ก.พ. 2563

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่ม Gold Futures ในช่วงกลางคืนจนถึงตีสาม 
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถปรับการลงทุนได้ทันกับสถานการณ์และการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกมากขึ้น
เริ่มตั้งแต่ 24 ก.พ. 2563

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
หรือ TFEX กล่าวว่า TFEX มีแผนปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้ลงทุนยิ่งขึ้น
โดยขยายเวลาการซื้อขายในช่วงกลางคืน (Night Session) สำหรับกลุ่มสินค้าที่อ้างอิงกับทองคำทั้งหมด ได้แก่
Gold Futures, Gold Online Futures และ Gold-D จากเดิม 19.00 - 23.55 น. เป็นเวลา 18.50 - 3.00 น.
ของวันถัดไป
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์การลงทุนได้ทันกับสถานการณ์ในช่วงที่ตลาดทองคำสำคั
ญของโลกเปิดซื้อขายได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะเริ่มขยายเวลาซื้อขายตั้งแต่คืนวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2563

สินค้ากลุ่มทองคำล่วงหน้าใน TFEX ปี 2562 มีสัดส่วนการซื้อขายอยู่ที่ 7% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ระดับ 4% ทั้งนี้ ณ เดือนมกราคม 2563
ปริมาณการซื้อขายสินค้ากลุ่มทองทั้งหมดใน TFEX เฉลี่ยอยู่ที่ 38,774 สัญญาต่อวัน เพิ่มสูงขึ้นถึง 192%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการเติบโตของปริมาณการซื้อขายสินค้ากลุ่มทองคำดังกล่าว
เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกที่ทำให้ราคาทองคำผันผวนมากขึ้น
และความนิยมในการซื้อขายสินค้ากลุ่มทองคำ โดยเฉพาะ Gold Online Futures

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการซื้อขาย Gold Futures TFEX จะมีการจัด Workshop 
ด้านเทคนิค กลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการซื้อขายแก่ผู้ลงทุนในช่วงเดือนมีนาคม 2563
ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า กิจกรรมสัมมนา
และโปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่ www.TFEX.co.th โทร 0 2009 9999 หรือติดต่อบริษัทสมาชิก TFEX
______________________________________________________________________
Disclaimer
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination of the information and related documents of listed company or issuer to the Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand and Thailand Futures Exchange Pcl. have no responsibility for the accuracy and completeness of any statements, figures, reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or clarification regarding this announcement, please directly contact listed company or issuer who made this announcement.