แสดงทั้งหมด 
ราคาคิดเฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-Matching  ข้อมูลล่าช้า 15 นาที  20 ก.ย. 2561  ข้อมูล ณ เวลา  00:30:06
ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สิ้นสุดสัญญา เปิด สูง ต่ำ เสนอซื้อ เสนอขาย ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า ราคาที่ใช้ชำระราคา
Agriculture Futures |  ข้อมูลอ้างอิง วันที่ซื้อขาย: 19 ก.ย. 2561   TFEX Thailand Agriculture Market Status: Closed
RSS3 Futures
RSS3U18 ก.ย. 61 - - - - - - - - - 46.85 46.50
RSS3V18 ต.ค. 61 - - - - - - - - - 46.95 46.85
RSS3X18 พ.ย. 61 - - - - - - - - - 47.25 46.90
RSS3Z18 ธ.ค. 61 - - - - - - - - - 47.30 47.50
RSS3F19 ม.ค. 62 - - - - - - - - - 48.20 48.25
RSS3G19 ก.พ. 62 - - - - - - - - - 49.75 50.00
RSS3H19 มี.ค. 62 - - - - - - - - - 50.90 51.05
รวม RSS3 Futures       - -    
RSS3D Futures
RSS3DU18 ก.ย. 61 45.90 46.50 45.90 - - 46.00 -0.70 (-1.50%) 16 5 46.70 46.00
RSS3DV18 ต.ค. 61 46.10 46.50 45.90 - - 45.90 -0.70 (-1.50%) 24 28 46.60 45.90
RSS3DX18 พ.ย. 61 46.40 46.80 46.40 - - 46.60 -0.10 (-0.21%) 24 46 46.70 46.60
RSS3DZ18 ธ.ค. 61 46.90 47.00 46.40 - - 47.00 - 96 77 47.00 47.00
RSS3DF19 ม.ค. 62 46.90 47.50 46.90 - - 47.00 - 98 49 47.00 47.00
RSS3DG19 ก.พ. 62 48.00 48.40 48.00 - - 48.30 -0.20 (-0.41%) 74 20 48.50 48.30
RSS3DH19 มี.ค. 62 - - - - - - - - 8 50.90 51.05
รวม RSS3D Futures       332 233    
รวม Agriculture Futures       332 233    
ราคา: ไม่รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
เปลี่ยนแปลง: คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ ชำระราคาวันก่อนหน้า
ปริมาณ: รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
สำหรับ Metal Futures และ Energy Futures ข้อมูลการซื้อขายประจำวันที่ T จะนับรวม Night Session ที่ซื้อขายวันที่ T-1 และ Day Session ที่ซื้อขายวันที่ T