แสดงทั้งหมด 
ราคาคิดเฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-Matching  ข้อมูลล่าช้า 15 นาที  09 เม.ย. 2563  ข้อมูล ณ เวลา  14:26:17
ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สิ้นสุดสัญญา เปิด สูง ต่ำ เสนอซื้อ เสนอขาย ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า ราคาที่ใช้ชำระราคา
SET50 Index Futures |  ข้อมูลสินค้าอ้างอิง วันที่ซื้อขาย: 09 เม.ย. 2563   TFEX Thailand Equity Index Market Status: Afternoon Session
SET50 Index Futures
S50J20 เม.ย. 63 815.3 840.6 815.3 837.2 838.6 839.7 +25.3 (+3.11%) 58 245 814.40 -
S50K20 พ.ค. 63 825.4 838.2 825.4 837.8 838.4 838.2 +25.8 (+3.18%) 9 42 812.40 -
S50M20 มิ.ย. 63 817.0 839.5 815.1 836.1 836.5 836.1 +23.6 (+2.90%) 125,291 224,913 812.50 -
S50U20 ก.ย. 63 811.0 833.5 809.2 830.0 830.5 830.0 +23.8 (+2.95%) 7,548 13,602 806.20 -
S50Z20 ธ.ค. 63 810.0 832.0 807.8 828.4 829.1 829.0 +23.9 (+2.97%) 2,163 6,054 805.10 -
S50H21 มี.ค. 64 804.5 827.0 803.0 823.5 824.2 824.0 +23.6 (+2.95%) 914 830 800.40 -
รวม SET50 Index Futures       135,983 245,686    
ราคา: ไม่รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
เปลี่ยนแปลง: คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ ชำระราคาวันก่อนหน้า
ปริมาณ: รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
สำหรับ Metal Futures และ Energy Futures ข้อมูลการซื้อขายประจำวันที่ T จะนับรวม Night Session ที่ซื้อขายวันที่ T-1 และ Day Session ที่ซื้อขายวันที่ T