แสดงทั้งหมด 
ราคาคิดเฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-Matching  ข้อมูลล่าช้า 15 นาที  04 ก.ค. 2563  ข้อมูล ณ เวลา  03:19:55
ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สิ้นสุดสัญญา เปิด สูง ต่ำ เสนอซื้อ เสนอขาย ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า ราคาที่ใช้ชำระราคา
SET50 Index Futures |  ข้อมูลสินค้าอ้างอิง วันที่ซื้อขาย: 03 ก.ค. 2563   TFEX Thailand Equity Index Market Status: Closed
SET50 Index Futures
S50N20 ก.ค. 63 911.8 913.2 907.7 - - 908.0 -4.8 (-0.53%) 63 402 912.80 907.80
S50Q20 ส.ค. 63 908.7 911.0 904.4 - - 904.4 -6.3 (-0.69%) 4 74 910.70 904.40
S50U20 ก.ย. 63 906.0 911.0 902.0 - - 902.8 -5.7 (-0.63%) 109,117 215,149 908.50 903.10
S50Z20 ธ.ค. 63 905.0 908.4 899.5 - - 900.3 -6.1 (-0.67%) 12,156 15,512 906.40 901.00
S50H21 มี.ค. 64 903.0 904.8 896.3 - - 897.0 -5.6 (-0.62%) 1,279 5,838 902.60 897.40
S50M21 มิ.ย. 64 897.4 899.5 891.0 - - 892.0 -4.5 (-0.50%) 973 668 896.50 892.50
รวม SET50 Index Futures       123,592 237,643    
ราคา: ไม่รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
เปลี่ยนแปลง: คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ ชำระราคาวันก่อนหน้า
ปริมาณ: รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
สำหรับ Metal Futures และ Energy Futures ข้อมูลการซื้อขายประจำวันที่ T จะนับรวม Night Session ที่ซื้อขายวันที่ T-1 และ Day Session ที่ซื้อขายวันที่ T