แสดงทั้งหมด 
ราคาคิดเฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-Matching  ข้อมูลล่าช้า 15 นาที  18 ก.พ. 2563  ข้อมูล ณ เวลา  11:37:47
ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สิ้นสุดสัญญา เปิด สูง ต่ำ เสนอซื้อ เสนอขาย ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า ราคาที่ใช้ชำระราคา
SET50 Index Futures |  ข้อมูลสินค้าอ้างอิง วันที่ซื้อขาย: 18 ก.พ. 2563   TFEX Thailand Equity Index Market Status: Morning Session
SET50 Index Futures
S50G20 ก.พ. 63 1,021.0 1,021.0 1,014.8 1,014.6 1,015.5 1,014.8 -9.0 (-0.88%) 30 63 1,023.80 -
S50H20 มี.ค. 63 1,016.3 1,016.4 1,010.1 1,011.5 1,011.6 1,011.5 -8.7 (-0.85%) 65,067 341,823 1,020.20 -
S50J20 เม.ย. 63 1,008.0 1,008.0 1,008.0 1,008.0 1,009.4 1,008.0 -8.0 (-0.79%) 16 82 1,016.00 -
S50M20 มิ.ย. 63 1,012.9 1,012.9 1,006.2 1,007.3 1,007.6 1,007.6 -8.4 (-0.83%) 7,686 35,784 1,016.00 -
S50U20 ก.ย. 63 1,007.9 1,007.9 1,001.8 1,002.9 1,003.3 1,002.8 -8.6 (-0.85%) 2,558 13,143 1,011.40 -
S50Z20 ธ.ค. 63 1,009.7 1,009.7 1,000.5 1,001.5 1,001.8 1,001.7 -8.5 (-0.84%) 626 4,705 1,010.20 -
รวม SET50 Index Futures       75,983 395,600    
ราคา: ไม่รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
เปลี่ยนแปลง: คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ ชำระราคาวันก่อนหน้า
ปริมาณ: รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
สำหรับ Metal Futures และ Energy Futures ข้อมูลการซื้อขายประจำวันที่ T จะนับรวม Night Session ที่ซื้อขายวันที่ T-1 และ Day Session ที่ซื้อขายวันที่ T