แสดงทั้งหมด 
ราคาคิดเฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-Matching  ข้อมูลล่าช้า 15 นาที  21 ก.พ. 2563  ข้อมูล ณ เวลา  19:22:36
ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สิ้นสุดสัญญา เปิด สูง ต่ำ เสนอซื้อ เสนอขาย ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า ราคาที่ใช้ชำระราคา
Sector Index Futures |  ข้อมูลสินค้าอ้างอิง วันที่ซื้อขาย: 21 ก.พ. 2563   TFEX Thailand Equity Index Market Status: Closed
BANK Index Futures
BANKH20 มี.ค. 63 - - - - - - - - - 393.10 393.40
BANKM20 มิ.ย. 63 - - - - - - - - - 389.80 390.00
BANKU20 ก.ย. 63 - - - - - - - - - 386.50 386.60
BANKZ20 ธ.ค. 63 - - - - - - - - - 383.20 383.20
รวม BANK Index Futures       - -    
COMM Index Futures
COMMH20 มี.ค. 63 - - - - - - - - - 35,742.00 35,621.00
COMMM20 มิ.ย. 63 - - - - - - - - - 35,636.00 35,548.00
COMMU20 ก.ย. 63 - - - - - - - - - 35,528.00 35,474.00
COMMZ20 ธ.ค. 63 - - - - - - - - - 35,422.00 35,401.00
รวม COMM Index Futures       - -    
ENERG Index Futures
ENERGH20 มี.ค. 63 - - - - - - - - - 24,254.00 24,226.00
ENERGM20 มิ.ย. 63 - - - - - - - - - 24,100.00 24,074.00
ENERGU20 ก.ย. 63 - - - - - - - - - 23,946.00 23,921.00
ENERGZ20 ธ.ค. 63 - - - - - - - - - 23,795.00 23,771.00
รวม ENERG Index Futures       - -    
FOOD Index Futures
FOODH20 มี.ค. 63 - - - - - - - - - 12,397.00 12,506.00
FOODM20 มิ.ย. 63 - - - - - - - - - 12,356.00 12,463.00
FOODU20 ก.ย. 63 - - - - - - - - - 12,314.00 12,421.00
FOODZ20 ธ.ค. 63 - - - - - - - - - 12,273.00 12,378.00
รวม FOOD Index Futures       - -    
ICT Index Futures
ICTH20 มี.ค. 63 - - - - - - - - - 152.40 154.70
ICTM20 มิ.ย. 63 - - - - - - - - - 151.00 153.30
ICTU20 ก.ย. 63 - - - - - - - - - 149.70 151.90
ICTZ20 ธ.ค. 63 - - - - - - - - - 148.30 150.50
รวม ICT Index Futures       - -    
รวม Sector Index Futures       - -    
ราคา: ไม่รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
เปลี่ยนแปลง: คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ ชำระราคาวันก่อนหน้า
ปริมาณ: รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
สำหรับ Metal Futures และ Energy Futures ข้อมูลการซื้อขายประจำวันที่ T จะนับรวม Night Session ที่ซื้อขายวันที่ T-1 และ Day Session ที่ซื้อขายวันที่ T