แสดงทั้งหมด 
ราคาคิดเฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-Matching  ข้อมูลล่าช้า 15 นาที  23 ก.ย. 2562  ข้อมูล ณ เวลา  18:05:19
ชื่อย่อสัญญา เดือนที่สิ้นสุดสัญญา เปิด สูง ต่ำ เสนอซื้อ เสนอขาย ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ สถานะคงค้าง ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า ราคาที่ใช้ชำระราคา
Sector Index Futures |  ข้อมูลสินค้าอ้างอิง วันที่ซื้อขาย: 23 ก.ย. 2562   TFEX Thailand Equity Index Market Status: Closed
BANK Index Futures
BANKU19 ก.ย. 62 - - - - - - - - - 466.00 460.20
BANKZ19 ธ.ค. 62 - - - - - - - - - 463.30 457.50
BANKH20 มี.ค. 63 - - - - - - - - - 460.40 454.70
BANKM20 มิ.ย. 63 - - - - - - - - - 457.70 452.00
รวม BANK Index Futures       - -    
COMM Index Futures
COMMU19 ก.ย. 62 - - - - - - - - - 42,824.00 42,474.00
COMMZ19 ธ.ค. 62 - - - - - - - - - 42,779.00 42,429.00
COMMH20 มี.ค. 63 - - - - - - - - - 42,733.00 42,383.00
COMMM20 มิ.ย. 63 - - - - - - - - - 42,689.00 42,339.00
รวม COMM Index Futures       - -    
ENERG Index Futures
ENERGU19 ก.ย. 62 - - - - - - - - - 25,127.00 25,146.00
ENERGZ19 ธ.ค. 62 - - - - - - - - - 25,003.00 25,021.00
ENERGH20 มี.ค. 63 - - - - - - - - - 24,876.00 24,893.00
ENERGM20 มิ.ย. 63 - - - - - - - - - 24,754.00 24,770.00
รวม ENERG Index Futures       - -    
FOOD Index Futures
FOODU19 ก.ย. 62 - - - - - - - - - 12,305.00 12,281.00
FOODZ19 ธ.ค. 62 - - - - - - - - - 12,278.00 12,254.00
FOODH20 มี.ค. 63 - - - - - - - - - 12,249.00 12,225.00
FOODM20 มิ.ย. 63 - - - - - - - - - 12,222.00 12,198.00
รวม FOOD Index Futures       - -    
ICT Index Futures
ICTU19 ก.ย. 62 - - - - - - - - - 176.70 170.30
ICTZ19 ธ.ค. 62 - - - - - - - - - 175.70 169.30
ICTH20 มี.ค. 63 - - - - - - - - - 174.70 168.40
ICTM20 มิ.ย. 63 - - - - - - - - - 173.70 167.40
รวม ICT Index Futures       - -    
รวม Sector Index Futures       - -    
ราคา: ไม่รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
เปลี่ยนแปลง: คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ ชำระราคาวันก่อนหน้า
ปริมาณ: รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
สำหรับ Metal Futures และ Energy Futures ข้อมูลการซื้อขายประจำวันที่ T จะนับรวม Night Session ที่ซื้อขายวันที่ T-1 และ Day Session ที่ซื้อขายวันที่ T