อันดับการแข่งขันโครงการ TFEX Trading Challenge 2017

ผู้ลงทุนเดิม    ผู้ลงทุนใหม่   
อันดับการแข่งขันที่แสดงนี้เป็นอันดับการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าพอร์ตของผู้เข้าแข่งขันเทียบวันเริ่มต้น (%Return) เท่านั้น หากผู้เข้าแข่งขันมีการเติมเงินหรือถอนเงินระหว่างการแข่งขันอาจส่งผลให้อันดับที่แสดงมีความคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ดีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ต้องไม่เติมเงินหรือถอนเงินระหว่างการแข่งขัน, มีการซื้อขายสินค้าอย่างน้อย 2 ประเภทสินค้า และมีธุรกรรมเปิดปิดสถานะรวมกันไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง เป็นต้น (ดูกติกาเพิ่มเติมที่ https://www.tfex.co.th/th/education/trading_challenge_2017/competition.html) ทั้งนี้ ทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง และหากทีมงานตรวจพบการกระทำผิดเงื่อนไขที่จะได้รับรางวัล อาจจะดำเนินการปรับอัตราผลตอบแทนเป็น "ยังไม่เริ่มแข่งขัน" และตัดสิทธิออกจากการรับรางวัลทุกประเภท


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31/08/2560
อันดับที่ เลขที่ผู้เข้าแข่งขัน อัตราผลตอบแทน อันดับเพิ่ม/ลด อันดับเปลี่ยนแปลง
1 TFEX0467 235.77% 206
2 TFEX0888 192.40% 9
3 TFEX1155 163.11% 2
4 TFEX0887 161.32% 5
5 TFEX0877 146.44% 276
6 TFEX0193 140.14% 54
7 TFEX0479 127.31% -6
8 TFEX0764 110.54% 179
9 TFEX0377 99.14% 221
10 TFEX0291 98.27% -8
11 TFEX0666 65.87% -7
12 TFEX1166 57.59% 132
13 TFEX1011 52.20% 3
14 TFEX0748 46.96% -4
15 TFEX0785 42.70% 42
16 TFEX0449 41.67% -1
17 TFEX0077 40.72% -5
18 TFEX0314 33.06% 28
19 TFEX0872 32.42% 177
20 TFEX0229 31.86% 6
21 TFEX0308 30.68% 2
22 TFEX0665 29.37% 48
23 TFEX0528 27.19% 218
24 TFEX0925 26.36% 17
25 TFEX0920 24.71% 246
26 TFEX0170 21.56% 184
27 TFEX0928 20.16% 153
28 TFEX0375 19.61% 127
29 TFEX1163 18.50% 20
30 TFEX0714 15.85% -13
31 TFEX0109 14.70% 209
32 TFEX0471 14.11% 35
33 TFEX0910 13.96% 199
34 TFEX0599 13.80% 34
35 TFEX0731 12.54% -1
36 TFEX0566 12.39% 47
37 TFEX0612 12.03% 19
38 TFEX0216 12.01% 37
39 TFEX0023 10.50% -3
40 TFEX0590 10.28% 199
41 TFEX0388 10.17% 109
42 TFEX0512 9.25% 147
43 TFEX0695 9.07% -18
44 TFEX0130 8.92% -6
45 TFEX0312 8.39% -12
46 TFEX0583 8.36% 27
47 TFEX0865 8.29% 123
48 TFEX0071 8.12% 142
49 TFEX1088 7.61% 33
50 TFEX0246 7.60% 118