EN
ภาพรวมตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงาน
จรรยาบรรณ บทบาทของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อตลาดทุน กลยุทธ์และภารกิจสู่เป้าหมาย สมาชิกภาพองค์กรระหว่างประเทศ

วิสัยทัศน์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นตลาดที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและมีสภาพคล่อง ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสากล

พันธกิจของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เป็นหน่วยงานที่อาสาเข้ามาเป็นผู้บุกเบิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินในประเทศไทยเพื่อเป็นจักรกลในการพัฒนาความก้าวหน้าของตลาดทุนไทยให้เติบโตไปอย่างต่อเนื่อง โดย บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ กำหนดพันธกิจของของการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสู่การเป็นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั้นนำในอาเซียน

ประวัติความเป็นมาของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


          ธุรกรรมอนุพันธ์ในประเทศไทยได้มีการดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งโดยมากเป็นไปใน
ลักษณะการตกลงระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเอง ระหว่างธนาคารพาณิชย์กับผู้ประกอบการที่ต้องการป้องกัน
ความเสี่ยง เช่น ผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย ธุรกรรมอนุพันธ์ในอดีตจึงมักจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้อง

          ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ผ่านการเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและมีผลบังคับใช้แล้ว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของตลาดทุนไทย
ได้จัดตั้ง บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Thailand Futures Exchange (TFEX) ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 โดยมีเงินทุนประกอบการเริ่มต้นที่ 100 ล้านบาท เพื่อดำเนินการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับใบอนุญาตประกอบการ เป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548

    ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ได้เปลี่ยนชืื่่อเป็น บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

  พัฒนาการที่สำคัญของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
•
28 เมษายน 2549
  เปิดดำเนินการซื้อขาย โดยเริ่มซื้อขาย SET50 Index Futures เป็นสินค้าตัวแรก
 
•
28 สิงหาคม 2549
  เริ่มให้ซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 
•
18 กันยายน 2549
  แต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่องสำหรับ SET50 Index Futures เป็นครั้งแรก
 
•
9 เมษายน 2550
  ลงนามบันทึกความร่วมมือกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไต้หวัน (Taiwan Futures Exchange: TAIFEX)
 
•
3 กันยายน 2550
  เริ่มให้ซื้อขายผ่านช่องทาง Direct Market Access (DMA)
 
•
29 ตุลาคม 2550
  เปิดซื้อขาย SET50 Index Options
 
•
16 พฤษภาคม 2551
  ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ Chicago Board Options Exchange (CBOE)
 
•
5 กันยายน 2551
  ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ The Options Industry Council (OIC)
 
•
24 พฤศจิกายน 2551
  เปิดซื้อขาย Stock Futures ชุดแรก มีหุ้นอ้างอิง 3 หลักทรัพย์
 
•
26 พฤศจิกายน 2551
  CFTC อนุญาตให้ผู้ลงทุนสหรัฐฯ ซื้อขาย SET50 Futures ใน TFEX
 
•
2 กุมภาพันธ์ 2552
  เปิดซื้อขาย 50 Baht Gold Futures
 
•
22 มิถุนายน 2552
  เพิ่มหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures อีก 11 หลักทรัพย์ รวมทั้งหมดเป็น 14 หลักทรัพย์
 
•
2 สิงหาคม 2553
  เปิดซื้อขาย 10 Baht Gold Futures
 
•
18 ตุลาคม 2553
  เปิดซื้อขาย 5 Years Government Bond Futures
 
•
8 พฤศจิกายน 2553
  เริ่มให้บริการซื้อขายแบบรายใหญ่ (Block Trade Transaction)
 
•
29 พฤศจิกายน 2553
  - เปิดซื้อขาย 3 Months BIBOR Futures และ 6 Months THBFIX Futures
        - เปิดให้บริการรับวางหลักประกันเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศ
  โดยเริ่มต้นด้วยการรับหลักประกันเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และยูโร
 
•
21 มีนาคม 2554
  เพิ่มหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures อีก 16 ตัว รวมทั้งหมดเป็น 30 ตัว
 
•
20 มิถุนายน 2554
  เปิดซื้อขาย Silver Futures พร้อมขยายเวลาซื้อขายช่วงกลางคืน
 
•
17 ตุลาคม 2554
  เปิดซื้อขาย Brent Crude Oil Futures
 
5 มิถุนายน 2555
  เปิดซื้อขาย USD Futures
 
29 ตุลาคม 2555
  เปิดซื้อขาย Sector Futures
ปรับปรุงลักษณะของสัญญาของ SET50 Index Futures และ SET50 Index Options
  1 มกราคม 2556  
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 
8 มกราคม 2556
  ปรับเพิ่มจำนวนสัญญาที่ถือครองสูงสุด (Position Limit) ของ Stock Futures
 
18 มีนาคม 2556
  เพิ่มหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures อีก 20 ตัว รวมทั้งหมดเป็น 50 ตัว
 
15 กรกฎาคม 2556
  เพิ่มหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures อีก 10 ตัว รวมทั้งหมดเป็น 60 ตัว
 
2 กันยายน 2556
  ปรับปรุงจำนวนขั้นต่ำของการซื้อขายแบบรายใหญ่ (Block Trade) และเพิ่มสินค้าที่สามารถทำ Block Trade ได้
        Top


ลักษณะการดำเนินงาน
          บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์เกี่ยวกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานกำกับดูแล สินค้าที่สามารถจัดให้มีการซื้อขายได้ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คือ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชั่น (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ ได้แก่
 • อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
 • อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
 • อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่น ๆ ได้แก่ ทองคำ โลหะเงิน น้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน หรืออื่นๆ
  ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้เกิดคุณค่าและประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 • เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในธุรกิจสามารถใช้เป็น
  เครื่องมือบริหารความเสี่ยงในการบริหารเงินลงทุนและธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่สมเหตุสมผล
 • เป็นทางเลือกของการลงทุน ภายใต้ระบบการซื้อขายที่มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีสภาพคล่อง รวมทั้งมั่นใจใน
  ระบบการชำระราคาสำหรับทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะมีสำนักหักบัญชีที่มีความมั่นคงเป็นคู่สัญญา
 • ให้ผู้ลงทุนมีแหล่งข้อมูลที่สะท้อนความคาดหวังของผู้ที่อยู่ในตลาดที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ในอนาคต ส่งผลให้ผู้ลงทุนและ
  ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Top


จรรยาบรรณของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
          เพื่อดำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจของสาธารณชน บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ จึงกำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงานบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยึดถือเพื่อเป็นหลักการและคุณธรรมประจำใจในการปฏิบัติงาน
โดยมีหัวข้อ ดังนี้
 • ข้อพึงปฏิบัติทั่วไป
   o ข้อพึงปฏิบัติต่อตนเอง
   o ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ลงทุน ผู้ใช้บริการ ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
   o ข้อพึงปฏิบัติต่อองค์กร
 • ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน
 • ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา
Download จรรยาบรรณ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ
Top


บทบาทของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อตลาดทุน
        ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีบทบาทสำคัญในการสร้างเสถียรภาพในตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากอนุพันธ์สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการต้องเผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุพันธ์สามารถอ้างอิงกับราคา หรือดัชนีราคาของสินค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย ราคา-พันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ำมัน ราคาทองคำ ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ด้วยความหลากหลายของสินทรัพย์อ้างอิงนี้ ทำให้อนุพันธ์สามารถใช้จัดการกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆได้อย่างคล่องตัว เช่น ในภาคการผลิต ผู้ผลิตสามารถใช้อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับสินค้าต่างๆ ในการควบคุมราคาต้นทุนสินค้าทั้งทางด้านต้นทุนราคาวัตถุดิบและต้นทุนด้านการผลิต สามารถใช้ควบคุมราคาจัดจำหน่ายสินค้ารวมถึงสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ภายนอก เช่น ควบคุมราคาอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น 

        ในภาคการเงินก็เช่นกัน ผู้ลงทุนหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่ต้องเผชิญความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ การใช้อนุพันธ์ทางการเงินนี้ ช่วยให้ผู้ลงทุน และผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ประโยชน์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีกประการหนึ่ง คือ เป็นเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุน อนุพันธ์ทางการเงินนั้นสามารถนำมาซื้อขาย เพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือทำกำไรจากทิศทางการขึ้นลงของตัวแปรทางการเงินต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน ยิ่งไปกว่านั้น อนุพันธ์ยังมีจุดเด่นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบกลยุทธ์จัดการการลงทุนในแบบที่หลากหลายและคล่องตัว ช่วยให้การบริหารจัดการการลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่วางไว้
Top


กลยุทธ์และภารกิจสู่เป้าหมาย
        เพื่อบรรลุพันธกิจของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์และภารกิจในการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

1. สินค้า (Product)
         บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ วางกลยุทธ์โดยการจัดให้มีสินค้าหรืออนุพันธ์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ลงทุนให้มีประเภทและชนิดของอนุพันธ์ที่มีความหลากหลาย เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดดำเนินงานโดยจัดให้มีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 (SET50 Index Futures) เป็นสินค้าลำดับแรกในวันที่ 28 เมษายน 2549 จากนั้น ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความหลากหลายของสินค้าครอบคลุมตลาดเงินและตลาดทุนมากขึ้น ได้แก่ Stock Futures, Gold Futures, Interest Rate Futures, Silver Futures อีกทั้งยังมีการจัดบริการเกี่ยวกับการซื้อขายให้เป็นไปตามพัฒนาการของตลาดในต่างประเทศและเป็นไปตามแนวทางสากลมากขึ้น ได้แก่ การให้บริการซื้อขายแบบรายใหญ่ (Block Trading Transaction) การขยายเวลาซื้อขาย (Extended Trading Hours)

2. ความหลากหลายของผู้ลงทุน (Diversity of Participants)
        ความหลากหลายของประเภทและปริมาณของผู้ลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการเสริมสร้างสภาพคล่องและสนันสนุนให้ราคาซื้อขายมีประสิทธิภาพ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไปรวมทั้งการร่วมมือศึกษาและลดอุปสรรคและเงื่อนไขของกฎเกณฑ์การลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งเงื่อนไขการลงทุนของผู้ลงทุนต่างประเทศ

3. สภาพคล่อง (Liquidity)
        บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสภาพคล่องในการซื้อขาย โดยได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยการสนับสนุนให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) จากสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนสถาบันที่มีศักยภาพ เพื่อทำหน้าที่ดูแลการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้มีสภาพคล่องอยู่เสมอ ทำให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศมั่นใจว่าจะสามารถซื้อและขายอนุพันธ์ได้ตามต้องการ

4. การเผยแพร่ความรู้และการประชาสัมพันธ์ (Education and Public Relations)
        การเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุพันธ์เป็นมาตรการสำคัญที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับอนุพันธ์ผ่านทางกิจกรรม สัมมนา และการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
Top

สมาชิกภาพองค์กรระหว่างประเทศ
สมาคมผู้ประกอบการตลาดออปชั่นนานาชาติ
(The International Options Markets Association - IOMA)
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เข้าเป็นสมาชิกในปี 2549
สมาคมผู้ประกอบการตลาดซื้อขายล่วงหน้า
(Futures Industry Association – FIA)
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เข้าเป็นสมาชิกในปี 2549
สมาพันธ์ผู้ประกอบธุรกิจด้านอนุพันธ์ สาธารณรัฐสวิตเซอร์แลนด์
(The Swiss Futures and Options Association - SFOA)
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เข้าเป็นสมาชิกในปี 2551
   
Legal Entity Identifier (LEI)

TFEX LEI : 5493006G4X6OUMF0CE07
TCH LEI : 5493006L9QU2265UKZ88

  Top