TFEX
รู้จักตลาด TFEX และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
อนุพันธ์ที่ซื้อขายกันในตลาดการเงินทั่วโลกสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures), ออปชัน (Options), ฟอร์เวิร์ด (Forward) และสวอป (Swap) ส่วนสำหรับประเทศไทยนั้น มีศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเป็นทางการที่เรียกว่า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ ตลาด TFEX เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทฟิวเจอร์ส และออปชัน ที่ดำเนินการภายใต้กฎเกณฑ์และการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. โดย TFEX มีการซื้อขายสินค้าหลากหลายครอบคลุมทั้งอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น สินค้าเกษตร โลหะมีค่า และอ้างอิงกับราคา หรือดัชนีอื่นๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน
ปัจจุบันสินค้าที่ซื้อขายในตลาด TFEX มี 5 กลุ่มสินค้า ได้แก่
อนุพันธ์ที่ซื้อขายกันในตลาดเงินทั่วโลก สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่
ฟิวเจอร์ส (FUTURES)สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายผ่านตลาดอนุพันธ์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อถึง เวลาที่กำหนด ผู้ซื้อและผู้ขายมีพันธะต้องซื้อขายกันตามที่ตกลงในสัญญา
ออปชัน (OPTIONS)สัญญาสิทธิผู้ขายมีภาระต้องปฎิบัติตามพันธะในสัญญา ในขณะที่ผู้ซื้อมีสิทธิจะเลือกใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้
ฟอร์เวิร์ด (FORWARD)สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคล้ายกับฟิวเจอร์ส แต่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายกัน นอกตลาดที่มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ
สวอป (SWAP)ข้อตกลงระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ในการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต
1 101
ข้อดีและประโยชน์ของการเข้ามาซื้อขายในตลาด TFEX
button-checkสร้างผลตอบแทนได้ทุกสภาวะตลาดทั้งในช่วงตลาดขา ขึ้น-ลง และตลาด Sideways โดยเฉพาะการทำกำไรในช่วง ตลาดขาลงได้ สะดวกเพราะสามารถเปิดสถานะขายโดยไม่ต้องมีสินค้าอ้างอิงก่อนก็ได้
button-checkใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา
button-checkใช้เงินลงทุนน้อยเพราะการซื้อขายวางหลักประกันเพียงบางส่วนของมูลค่าสัญญาประมาณ 5-20% ของมูลค่าสัญญา
button-checkมีสินค้าให้เลือกเทรดหลากหลายประเภท เช่น ดัชนีหุ้น หุ้นรายตัว ทองคำ โลหะเงิน ค่าเงิน ยางพารา เป็นต้น
  • เวลาซื้อขายใกล้เคียงหรือรองรับการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าอ้างอิงในต่างประเทศ เช่นการเปิดให้ซื้อขายช่วงกลางคืนของ Gold, Silver, USD, EUR, JPY
  • การคิดกำไรขายทุนสะดวกต่อผู้ลงทุน เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) หรือคิดกำไรขาดทุนเฉพาะส่วนต่างของราคาซื้อขาย ช่วยให้ผู้ลงทุนไม่ต้องกังวลเรื่องการรับมอบส่งมอบสินค้าจริง
  • ตอบโจทย์ผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องบางกลุ่มที่ต้องการส่งมอบสินค้า เช่น USD Futures, Gold-D และ RSS3D Futures เป็นต้น
button-checkมี Market Maker ทำหน้าที่สร้างสภาพคล่องในการซื้อขาย ช่วยให้ผู้ลงทุนซื้อขายได้อย่างสะดวก และคล่องตัวมากขน
button-checkมีมาตรฐาน ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
info-Basic3-1
รู้จักสัญญาฟิวเจอร์ส (Futures)

สัญญา Futures หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นสัญญาที่ตกลงว่าจะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงวันนี้ แต่จะมีการส่งมอบหรือจ่ายเงินกันจริงในอนาคต โดยสัญญาที่ซื้อขายในตลาด TFEX จะเป็นสัญญามาตรฐานที่กำหนดรายละเอียดของสินค้าอ้างอิง ขนาด ปริมาณ และวันหมดอายุของสัญญาไว้ชัดเจน ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคา Futures มักจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาของสินค้าอ้างอิง โดยผู้ลงทุนสามารถเข้ามาเปิดสถานะเป็นผู้ซื้อ (Long) หรือผู้ขาย (Short) ก็ได้ และเมื่อมี กำไร/ขาดทุน ก็สามารถปิดสถานะสัญญารับรู้กำไร/ขาดทุนได้โดยไม่ต้องรอให้สัญญาหมดอายุ ดังนั้น Futures จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือทำกำไรจากทิศทางราคาสินค้าอ้างอิงได้ทั้งขาขึ้นขาลง และใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการปรับลดลงของราคาก็ได้เช่นกัน

แนวคิดการซื้อขาย Futures linkout | Mindset & Money Management เทรด Futures linkout
info-Basic3-2
รู้จักสัญญาออปชัน (Options)

สัญญาออปชัน เป็นอนุพันธ์ประเภทสัญญาสิทธิ โดย “สิทธิ” นั้น ก็คือสิทธิในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง ด้วยราคาที่กำหนดไว้ (Strike Price หรือราคาใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขของสัญญา โดยออปชันที่ให้สิทธิในการซื้อเรียกว่า Call Options ส่วนออปชันที่ให้สิทธิในการขายเรียกว่า Put Options ทั้งนี้ ผู้ขายออปชันเป็นผู้ให้สิทธิกับผู้ซื้อตามสัญญา ดังนั้น ผู้ซื้อออปชันจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนที่เรียกว่าพรีเมียม (Premium) ให้แก่ผู้ขาย เพื่อแลกกับสิทธิดังกล่าว กรณีผู้ซื้อถือออปชันไว้จนหมดอายุสัญญา สามารถเลือกใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตามเงื่อนไขของออปชันก็ได้ ส่วนผู้ขายออปชันจะมีภาระที่จะต้องทำตามเงื่อนไขของออปชันเท่านั้น การซื้อขายออปชัน ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้โดยไม่ต้องรอสัญญาหมดอายุ ดังนั้น ผู้ซื้อออปชันจึงสามารถใช้สินค้านี้เป็นเครื่องมือทำกำไรในช่วงตลาดขาขึ้น หรือ ใช้ป้องกันความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลงก็ได้ (คล้ายกับลักษณะของการซื้อประกันที่หลายคนคุ้นเคย) หรือหากนำออปชันหลายรุ่นมาซื้อขายร่วมกันเป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนขึ้นก็สามารถทำได้

แนวคิดการซื้อขาย Options linkout | Mindset & Money Management เทรด Options linkout
ทำความเข้าใจผลตอบแทนและความเสี่ยงอนุพันธ์ linkout
info-Basic3-2

แท็กที่เกี่ยวข้อง: เริ่มต้นซื้อขายใน TFEX
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง