TFEX
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX
เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ และดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. โดย TFEX มีสินค้าให้เลือกซื้อขายหลากหลายประเภท ครอบคลุมทั้งอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับสินค้าทางการเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และสินค้าเกษตร เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้พอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยปัจจุบัน TFEX มีสินค้าที่หลากหลาย
ครอบคลุมทั้งอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับสินค้าทางการเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และสินค้าเกษตร ประกอบด้วย
icn_about1
ตราสารทุน
ดัชนีราคาหลักทรัพย์, ดัชนีหมวดธุรกิจ, ดัชนีหุ้นรายตัว
icn_about1
ตราสารหนี้
ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล, อัตราดอกเบี้ย
icn_about1
สินค้าโภคภัณฑ์
ทองคำ โลหะเงิน
icn_about1
อัตราแลกเปลี่ยน
USD/THB, EURUSD, USDJPY
icn_about1
สินค้าเกษตร
ได้แก่ ยางพารา
สินค้าทั้งหมดใน TFEX
Equity
ตราสารทุน
logo_set50_futures logo_set50_Options logo_TFEX_sector logo_TFEX_stock
Precious Metal
โลหะมีค่า
logo_TFEX_gold-futures logo_TFEX_gold-D logo_TFEX-gold-online logo_TFEX_silver
Interest Rate
ตราสารหนี้
logo_TFEX_interest
Agriculture
สินค้าเกษตร
logo_TFEX_RSS3D logo_TFEX_JP
Currency Futures
อัตราแลกเปลี่ยน
logo_TFEX_USD logo_TFEX_FX
บทบาทของ TFEX
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีบทบาทสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น TFEX จึงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
Group 6356143เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
ช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในภาคธุรกิจสามารถใช้เป็นทางเลือกในการบริหารเงินลงทุนหรือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่สมเหตุสมผล ภายใต้ระบบการซื้อขายที่มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีสภาพคล่อง
Group 6356143ให้ผู้ลงทุนมีแหล่งข้อมูลที่สะท้อนความคาดหวังของผู้ที่อยู่ในตลาดที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ในอนาคต 
ช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการ มีแหล่งข้อมูลที่สะท้อนความคาดหวังของผู้ที่อยู่ในตลาด ที่มีต่อราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ ในอนาคต ส่งผลให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนสามารถนำมาใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานหรือบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
img_about1
ความเป็นมา

ธุรกรรมอนุพันธ์ในประเทศไทยมีการดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งโดยมากเป็นไปในลักษณะของการตกลงระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเอง เช่น ธนาคารพาณิชย์กับผู้ประกอบการที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ย ธุรกรรมอนุพันธ์ในอดีตจึงมักจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของตลาดทุนไทย จึงได้จัดตั้ง บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Thailand Futures Exchange (TFEX) ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2547 เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ โดย TFEX ได้รับใบอนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2548 และต่อมาเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2556 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
img_about2
มีสินค้าและบริการที่หลากหลาย
TFEX พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุน โดยปัจจุบัน TFEX จัดให้มีการซื้อขาย Futures และ Options ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ อัตราแลกเปลี่ยน สินค้าโภคภัณฑ์ และสินค้าเกษตร เช่น SET50 Index Futures, Stock Futures, Currency Futures, Gold Futures, Rubber Futures และ SET50 Index Options

อีกทั้งยังมีบริการที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับแนวทางสากล เช่น บริการซื้อขายแบบรายใหญ่ (Block Trade) การขยายเวลาซื้อขาย (Extended Trading Hours) บริการ Co-Location บริการรับวางหลักประกันเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Collateral) หรือบริการแลกดอลลาร์รายวันสำหรับผู้มีสถานะใน USD Futures
ทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าขาขึ้นขาลง
สินค้าใน TFEX ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ผู้ลงทุน เพราะสามารถซื้อขายทำกำไรได้ทั้งในภาวะที่ราคาสินค้าอยู่ในช่วงขาขึ้นและขาลง โดยกลไกการซื้อขายใน TFEX เป็นเพียงการตกลงทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และจะใช้วิธีจ่ายชำระเงินกำไรหรือขาดทุนตามส่วนต่างของราคาซื้อขายที่เกิดขึ้น เรียกว่า “การชำระราคาเป็นเงินสด” (Cash Settlement) ผู้ลงทุนสามารถ “ซื้อก่อนขาย” หรือ “ขายก่อนซื้อ” โดยไม่ต้องมีสินค้าอยู่ในมือก็ได้ ด้วยกลไกนี้ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายทำกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงได้ในทุกสภาวะตลาดตามความคาดการณ์

ตลาดขาขึ้น
ผู้ถือสถานะซื้อ (Long) จะกำไร
ส่วนผู้ถือสถานะขาย (Short) จะขาดทุน
ตลาดขาลง
ผู้ถือสถานะขาย (Short) จะกำไร
ส่วนผู้ถือสถานะซื้อ (Long) จะขาดทุน
ใช้เงินลงทุนน้อย สร้างอัตราผลตอบแทนสูง (Leverage) 
จากกลไกการซื้อขายใน TFEX ที่กำหนดให้ผู้ลงทุนวางเพียงหลักประกัน ไม่ต้องชำระเงินเต็มจำนวน ทำให้การซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นใน TFEX ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนในสินค้าอ้างอิงโดยตรง ขณะที่ผลตอบแทนจะคำนวณจากมูลค่าเต็มจำนวน ดังนั้น ด้วยกลไกนี้ กรณีที่ราคาสินค้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ผู้ลงทุนได้กำไร เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่ได้รับเทียบกับเงินลงทุนตั้งต้นแล้ว จะพบว่าฟิวเจอร์สและออปชั่นให้ผลตอบแทนเร็วและสูงกว่าการลงทุนในสินค้าอ้างอิงโดยตรงมาก จึงเรียกว่าเป็นสินค้าที่มี Leverage สูง
มั่นใจกับระบบซื้อขายที่โปร่งใส ได้มาตรฐาน มีกฎหมายคุ้มครอง
การซื้อขายใน TFEX ผู้ลงทุนมั่นใจได้กับระบบการซื้อขายที่ได้มาตรฐานระดับสากล โปร่งใส และเชื่อถือได้ เพราะ TFEX ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั้น ทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน TFEX จะมีสำนักหักบัญชี (TCH) ทำหน้าที่รับประกันการจ่ายชำระเงินระหว่างคู่สัญญา ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าหากได้กำไรจากการซื้อขายก็จะได้รับเงินส่วนกำไรนั้นอย่างแน่นอน