TFEX
รู้จักเงินวางหลักประกัน 
เงินหลักประกัน คือ เงินสดที่ผู้ลงทุนต้องใส่เข้าไปในบัญชีอนุพันธ์
เพื่อไว้ใช้เทรด Futures และ Options
เงินหลักประกัน คือ เงินสดที่ผู้ลงทุนต้องใส่เข้าไปในบัญชีอนุพันธ์
เพื่อไว้ใช้เทรด Futures และ Options
Illus
Illus
ซื้อขายอนุพันธ์ ทำไมต้องวาง “เงินหลักประกัน”
เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบของสัญญาที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบสินค้า ผู้ลงทุนจึงไม่จำเป็นต้องชำระเงินเต็มจำนวนเท่ากับมูลค่าของสินค้าอ้างอิง ตั้งแต่วันที่ ซื้อขายประกอบกับสินค้าส่วนใหญ่ใน ตลาด TFEX ใช้วิธีการคิดกำไรขาดทุนตามส่วนต่าง ของราคาซื้อขายเป็นเงินสด (Cash Settlement) ดังนั้นเพื่อให้เกิดความ มั่นใจระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงทำให้การซื้อขายในตลาด TFEX มีเสถียรภาพ ในการชำระเงินกำไร ขาดทุน จึงมีกลไกในการวางหลักประกันก่อนการซื้อขาย
รู้จักอัตราหลักประกัน 3 ระดับที่สำคัญ
การเปิดสถานะสัญญาซื้อหรือขายอนุพันธ์
ผู้ลงทุนจะต้องวางเงินหลักประกันกับทางโบรกเกอร์ก่อน 
จึงจะส่งคำสั่งซื้อขายได้ โดยอัตราหลักประกัน 3 ระดับ
ที่ผู้ลงทุนควรรู้ก่อนเริ่มซื้อขาย ได้แก่
1.3
img_imหลักประกันขั้นต้น 
(Initial Margin - IM)
เป็นจำนวนเงินประกันขั้นต้นที่โบรกเกอร์กำหนดให้ผู้ลงทุนต้องวางไว้ในบัญชีอนุพันธ์ก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อขายได้
img_mmหลักประกันรักษาสภาพ 
(Maintenance Margin - MM)
เป็นระดับหลักประกันที่เป็นเหมือนเกณฑ์เฝ้าระวังอยู่ที่ 70% ของ Initial Margin ถ้าระดับของเงินประกันในบัญชีเหลืออยู่ต่ำกว่าระดับ Maintenance Margin โบรกเกอร์จะเรียกให้ผู้ลงทุนนำเงินประกันมาวางเพิ่ม (Margin Call) ให้เท่ากับ Initial Margin อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกบริหารจัดการโดยจะวางเงินประกันเพิ่มหรือปิดสถานะสัญญาเลยก็ได้
img_fmหลักประกันปิดสถานะ
(Force Close Margin - FM)
อยู่ที่ 30% ของ Initial Margin ในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนสูง จนทำให้บัญชีอนุพันธ์มีผลขาดทุนมาก และเงินประกันลดลงจนต่ำกว่าระดับ Force Close Margin ผู้ลงทุนก็จะถูกเรียกให้ต้องนำเงินประกันมาวางเพิ่มเช่นกัน ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดก็จะถูกบังคับปิดสถานะรับรู้ผลขาดทุนทันทีเพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เงินหลักประกันที่ผู้ลงทุนวางไว้ติดลบ
ทั้งนี้ อัตราหลักประกันที่โบรกเกอร์เรียกเก็บจากผู้ลงทุน จะใช้แนวทางที่ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI Club) กำหนดใน “มาตรฐานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” linkout ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักประกันซึ่งปัจจุบันสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปกำหนด 1.75 เท่า และผู้ลงทุนสถาบันกำหนด 1.35 เท่า ของอัตราที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Thailand Clearing House (TCH) linkout กำหนด โดยแนวทางการกำหนดอัตราเงินประกันของ TCH ในแต่ละสินค้าจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย ได้แก่ ความผันผวนของราคาสินค้าอ้างอิง และมูลค่าของสินค้าอ้างอิง
ตรวจสอบอัตราหลักประกันของสินค้าทั้งหมดใน TFEX คลิก  linkout
กรณีที่ผู้ลงทุนต้องการซื้อขายมากกว่า 1 สัญญา ผู้ลงทุนจะต้องวางเงินหลักประกันเพิ่มให้เพียงพอกับจำนวนสัญญาที่ต้องการซื้อขาย โดยผู้ลงทุนสามารถวางหลักประกันเกินกว่า Initial Margin ได้ ซึ่งเงินส่วนที่ผู้ลงทุนวางไว้เกินกว่า Initial Margin จะถูกเรียกว่า Excess Equity (EE) หรือเงินส่วนที่เหลือหลังหักเงินประกันจากการเปิดสัญญา สามารถใช้เป็นเงินประกันในการเปิดสถานะสัญญาในสินค้าต่างๆ เพิ่มเติมได้ นอกจากนี้เงินกำไรที่ได้จากการปรับสถานะเงินประกันในแต่ละวัน (Mark to Market) ก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันในการเปิดสัญญาเพิ่มได้เช่นกัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง: เริ่มต้นซื้อขายใน TFEX
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง