EN
ข้อมูลการซื้อขาย
ลักษณะของสัญญา
หลักประกัน
ปฏิทินการซื้อขาย
ข้อมูลผู้ลงทุน

          Stock Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันในวันนี้ว่า ในอนาคตจะซื้อขายหุ้นกันที่ราคาเท่าไร จำนวนเท่าใด ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว ทำให้ Stock Futures เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติน่าสนใจซื้อขาย สำหรับทั้งผู้ลงทุนในหุ้นอยู่แล้ว และผู้สนใจทั่วไป กล่าวคือ เป็นช่องทางสร้างผลกำไรใหม่ๆ ใช้สร้างผลกำไรได้สองทาง สามารถ "ซื้อก่อนขาย" หรือ "ขายก่อนซื้อ" ทำให้ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้ในทุกสภาพตลาด
มีอัตราผลตอบแทนสูง ต้นทุนต่ำ และกำไรที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี Stock Futures เปิดซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551

สรุปลักษณะสัญญา Stock Futures

  หัวข้อ    ลักษณะของสัญญา
  สินค้าอ้างอิง หุ้นสามัญจดทะเบียนตามรายชื่อที่ TFEX ประกาศ
(ดูรายชื่อหุ้นอ้างอิงที่นี่) 
 
  ชื่อย่อสัญญา ชื่อย่อหุ้นอ้างอิง  
  ขนาดของสัญญา 1 สัญญามีขนาดเท่ากับ 1,000 หุ้น  
  เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส  
  ราคาเสนอซื้อขาย เสนอซื้อขายเป็นราคาต่อหุ้น  
  ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 บาท  
  ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
+30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด  
  เวลาซื้อขาย Pre-open: 
Morning session: 
Pre-open: 
Afternoon session: 
09:15 น. - 09:45 น.
09:45 น. - 12:30 น.
13:45 น. - 14:15 น.
14:15 น. - 16:55 น.
 
  การจำกัดฐานะ ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Stock Futures ของหุ้นใดหุ้นหนึ่งในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินกว่าจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด

 
  วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.
 
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง  
  วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ไม่มีการส่งมอบหุ้น แต่จะชำระราคาเป็นเงินสด  
  ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
และชำระราคา
ราคา < 100 บาท : 0.5 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ราคา > 100 บาท : 5 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

 
  ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย
อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี
 
 
       
  หมายเหตุ :
     ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
     
  ข้อมูลการซื้อขายในสื่อต่าง ๆ  
 
Bloomberg Thomson Reuters  
    SFUT TB<GO>     0#TFX-SSF:  
 
     
  Top