TFEX
5 Min Read

รู้จัก Single Stock Futures

by TFEX
Single Stock Futures
สัญญาล่วงหน้าอ้างอิงหุ้นรายตัว เทรดทำกำไรในหุ้นรายตัวได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง
          Single Stock Futures หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาหุ้นรายตัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันมีให้เลือกลงทุนมากกว่า 120 บริษัทซึ่งคัดเลือกมาจากหุ้น ยอดนิยมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงในตลาดหุ้นไทยโดยราคา Single Stock Futures จะปรับตัวตามราคาหุ้นที่อ้างอิงจึงสามารถใช้สร้างผลตอบแทนจากการขึ้นลงของราคาหุ้นอ้างอิง หรือใช้ป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นอ้างอิงได้
รายชื่อหุ้นอ้างอิงทั้งหมดของ Single Stock Futures  linkout
ลักษณะของสัญญา Single Stock Futures
เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำการตกลงซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงหุ้นรายตัวหรือ Single Stock ในปริมาณ ราคา และวันที่ส่งมอบในอนาคต โดย Single Stock Futures 1 สัญญาจะเทียบเท่ากับ 1,000 หุ้น ทำให้การเคลื่อนไหวของราคา Single Stock Futures ทุกๆ 1 บาท จะมีมูลค่าเท่ากับ 1,000 บาท และการชำระราคาส่วนต่างกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นด้วยเงินสด (Cash Settlement)
ศึกษาลักษณะสัญญาเพิ่มเติม  linkout
img-single
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการซื้อขาย
Single Stock Futures ใช้สัญลักษณ์เดียวกับหุ้นอ้างอิงตามด้วยเดือนและปีที่หมดอายุ ตัวย่อเดือนที่หมดอายุ เช่น H เท่ากับเดือนมีนาคม และตัวเลข 2 ตัวสุดท้าย คือ ปี ค.ศ. ที่หมดอายุ เช่น 2023 ใช้ตัวย่อ 23
image-single-2
SVFH23 หมายถึง Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้น SVF ที่หมดอายุเดือนมีนาคม (H) ปี ค.ศ. 2023 (23)
image-single-3
PTTM23 หมายถึง Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้น PTT ที่หมดอายุเดือนมิถุนายน (M) ปี ค.ศ. 2023 (23)
image-single-4
SCBZ23 หมายถึง Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้น SCB ที่หมดอายุเดือนธันวาคม (Z) ปี ค.ศ. 2023 (23)
ปัจจัยที่มีผลต่อราคา Single Stock Futures
ด้านปัจจัยที่กระทบต่อราคาฟิวเจอร์ส ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสำคัญ
button-checkราคาหุ้นอ้างอิงเนื่องจาก Single Stock Futures มีมูลค่าตามราคาหุ้นอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นจึงมีผลต่อมูลค่าของ Single Stock Futures ขณะปัจจัยที่กระทบต่อราคาหุ้นมักจะเป็นปัจจัยเฉพาะที่มีความสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนนั้น เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการ โครงการ สัญญา หรือแผนธุรกิจที่อาจจะส่งผลต่อรายได้ในอนาคต รวมถึงปัจจัยอ่อนไหวอื่น
button-checkระยะเวลาของสัญญาที่เหลือ โดยมูลค่าตามเวลาที่เหลืออยู่ (Time Value) ของฟิวเจอร์สจะลดลงเรื่อย ๆ จน ​ณ วันหมดอายุฟิวเจอร์สจะมีราคาเท่ากับสินทรัพย์อ้างอิง
button-checkอัตราดอกเบี้ย การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อมูลค่าตามเวลาที่เหลืออยู่ (Time Value) ของสัญญาฟิวเจอร์ส
button-checkเงินปันผลเนื่องจากการถือสัญญาฟิวเจอร์สจะไม่ได้รับเงินปันผลเหมือนการถือหุ้นโดยตรงหากบริษัทจดทะเบียนมีการประกาศจ่ายเงินปันผลออกมาจะยิ่งทำให้ราคา Single Stock Futures ห่างจากราคาหุ้นอ้างอิงมากขึ้น
คำนวณราคาฟิวเจอร์สตามแบบ Cost of Carry Model ได้ที่นี่  linkout
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา Single Stock จากกรณี Corporate Action  linkout
ตัวอย่างการทำกำไร Single Stock Futures
การทำกำไรในตลาดขาขึ้น (Long Futures)
หากผู้ลงทุนคาดการณ์ว่าผลประกอบการหุ้นอ้างอิงจะออกมาดี ราคาหุ้นอ้างอิงน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงเปิดสถานะซื้อล่วงหน้า (Long Open) ใน Single Stock Futures ที่ราคาปัจจุบัน หากราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวขึ้นในอนาคต แล้วผู้ลงทุนต้องการขายเพื่อปิดสถานะ (Short Close) โดยนำส่วนต่างของราคาที่ซื้อ มาหักจากราคาที่ขาย คูณ 1,000 ซึ่งเป็นตัวคูณสัญญาจะเท่ากับกำไรที่ผู้ลงทุนได้รับ (ก่อนหักค่าธรรมเนียมซื้อขาย)
single-1
วิธีการคำนวณ
เปิดสถานะ (Long Open) ใน PLANB Futures ที่ราคา 7.75 บาท
ถ้าราคาหุ้น PLANB ขึ้นมาที่ระดับ 8.10 บาท ขายเพื่อ
 ปิดสถานะ (Short Close)
กำไร = (8.10 – 7.75) x 1,000 = + 350 บาท

การทำกำไรในตลาดขาลง (Short Futures)
แต่ถ้าหากผู้ลงทุนคาดการณ์ว่าผลประกอบการหุ้นอ้างอิงน่าจะออกมาแย่ ราคาหุ้นอ้างอิงน่าจะปรับตัวลดลงในอนาคตให้เปิดสถานะขายล่วงหน้า (Short Open) ใน Single Stock Futures ที่ราคาปัจจุบัน ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวลงในอนาคต แล้วผู้ลงทุนต้องการปิดสถานะโดยทำการซื้อเพื่อปิดสถานะ (Long Close) ในระดับราคาที่ต่ำกว่านำส่วนต่างจากราคาที่ขายล่วงหน้าหักด้วยราคาที่ซื้อปิดสถานะ คูณ 1,000 ซึ่งเป็นตัวคูณสัญญาจะเท่ากับกำไรที่ผู้ลงทุนได้รับ (ก่อนหักค่าธรรมเนียมซื้อขาย)
single-2
วิธีการคำนวณ
เปิดสถานะ (Short Open) ใน BLA Futures ที่ราคา 28.51 บาท
ถ้าราคาหุ้น BLA ลงมาที่ระดับ 28.24 ซื้อเพื่อ
 ปิดสถานะ (Long Close)
กำไร = (28.51 – 28.24) x 1,000 = + 270 บาท
ในทางตรงกันข้ามถ้าทิศทางตลาดไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ ก็จะได้รับผลขาดทุน
สรุปจุดเด่นของ Single Stock Futures
button-checkป้องกันความเสี่ยงของหุ้นรายตัวที่เรามีในช่วงที่ตลาดเป็นขาลง
button-checkเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทำกำไรได้ในช่วงที่ตลาดผันผวน
button-checkชำระราคา โดยคำนวณกำไรขาดทุนเป็นเงินสดไม่ต้องส่งมอบหุ้น
button-checkใช้เงินลงทุนน้อยเงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 10% ของมูลค่าสัญญา
button-checkการซื้อขายจะวิเคราะห์จากหุ้นอ้างอิงเป็นหลัก
img-single-6

แท็กที่เกี่ยวข้อง: แนวคิดเทรด Single Stock Futures Single Stock Futures
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง