EN
สินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ

          บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากสินค้าเกษตรกรรม โดยอนุพันธ์ที่ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯสามารถจัดให้มีการซื้อขายภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ ดังนี้

      •อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
      •อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
      •อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ โลหะมีค่า โลหะพื้นฐาน พลังงาน
      •อ้างอิงกับราคา  ดัชนีราคาอื่น ๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน  คาร์บอนเครดิต  ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์

ในปัจจุบัน บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้เปิดซื้อขายอนุพันธ์ทั้งสิ้น 7 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures, Gold Futures, Interest Rate Futures, USD Futures และ Sector Index Futures โดยมีรายละเอียดดังนี้

     

      

•
28 เมษายน 2549
เปิดซื้อขาย
SET50 Index Futures
•
29 ตุลาคม 2550
เปิดซื้อขาย
SET50 Index Options
•
24 พฤศจิกายน 2551
เปิดซื้อขาย
Single Stock Futures
•
2 กุมภาพันธ์ 2552
เปิดซื้อขาย
50 Baht Gold Futures
•
2 สิงหาคม 2553
เปิดซื้อขาย
10 Baht Gold Futures
•
18 ตุลาคม 2553
เปิดซื้อขาย
5Y Gov Bond Futures
•
29 พฤศจิกายน 2553
เปิดซื้อขาย
3M BIBOR Futures
      6M THBFIX Futures
•
17 ตุลาคม 2554
เปิดซื้อขาย
• 5 มิถุนายน 2555
เปิดซื้อขาย
USD Futures
29 ตุลาคม 2555
เปิดซื้อขาย
Sector Index Futures

Top