TFEX
Internet Trading Volume Ratio
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม34.28%
กุมภาพันธ์32.86%
มีนาคม28.06%
เมษายน31.11%
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
MonthsInternet Trading Volume Ratio (%)
January34.28%
February32.86%
March28.06%
April31.11%
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
MonthsInternet Trading Volume Ratio (%)
January21.15%
February22.27%
March21.76%
April28.26%
May29.36%
June22.75%
July34.58%
August32.27%
September26.89%
October32.28%
November33.14%
December21.49%
Months Internet Trading Volume Ratio (%)
January24.04%
February26.18%
March18.99%
April22.85%
May24.43%
June18.80%
July27.24%
August29.26%
September20.06%
October20.44%
November18.83%
December18.46%
Months Internet Trading Volume Ratio (%)
January27.71%
February29.99%
March30.24%
April35.29%
May27.04%
June21.42%
July26.99%
August33.10%
September29.09%
October34.46%
November29.56%
December20.35%
MonthsInternet Trading Volume Ratio (%)
January29.88%
February28.66%
March25.86%
April26.98%
May31.45%
June20.96%
July19.95%
August27.96%
September23.84%
October27.20%
November26.58%
December21.01%
Months Internet Trading Volume Ratio (%)
January25.33%
February24.33%
March20.73%
April27.47%
May24.09%
June22.15%
July29.21%
August28.80%
September22.10%
October31.12%
November34.55%
December22.33%
Months Internet Trading Volume Ratio (%)
January17.41%
February23.15%
March19.92%
April24.20%
May24.35%
June21.13%
July25.17%
August28.41%
September22.52%
October22.11%
November23.55%
December17.78%
Months Internet Trading Volume Ratio (%)
January41.15%
February39.10%
March30.04%
April36.08%
May30.76%
June23.19%
July22.43%
August22.23%
September21.20%
October24.87%
November24.03%
December17.26%
Months Internet Trading Volume Ratio (%)
January30.33%
February22.43%
March22.43%
April31.01%
May36.50%
June28.82%
July30.10%
August37.16%
September35.62%
October36.25%
November36.04%
December22.39%
Months Internet Trading Volume Ratio (%)
January33.55%
February33.11%
March23.38%
April27.54%
May30.81%
June25.37%
July32.26%
August27.41%
September25.21%
October28.92%
November28.60%
December23.34%
Months Internet Trading Volume Ratio (%)
January26.36%
February33.33%
March31.00%
April30.45%
May30.54%
June30.61%
July33.00%
August32.80%
September28.50%
October25.90%
November31.40%
December25.00%
Months Internet Trading Volume Ratio (%)
January-
February-
March-
April-
May-
June-
July-
August-
September28.36%
October29.49%
November27.23%
December25.77%
Months Internet Trading Volume Ratio (%)
January-
February-
March-
April-
May-
June-
July-
August-
September-
October-
November-
December-
Months Internet Trading Volume Ratio (%)
January-
February-
March-
April-
May-
June-
July-
August-
September-
October-
November-
December-
Months Internet Trading Volume Ratio (%)
January-
February-
March-
April-
May-
June-
July-
August-
September-
October-
November-
December-