TFEX
เกี่ยวกับ TFEX

วันหยุดประจำปี TFEX

วันหยุดประจำปี 2567

2567
หมายเหตุ
  • การเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.