TFEX

การรับสมาชิก

สมาชิกของตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีสิทธิในการส่งคำสั่งซื้อขายเข้าสู่ระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้โดยตรง ในปัจจุบัน บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้กำหนดโครงสร้างสมาชิกไว้ดังนี้

โครงสร้างสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
icn_service6
สมาชิกประเภทตัวแทน
Full License Member
  • ซื้อขายอนุพันธ์ได้ทุกประเภทสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • รับคำสั่งซื้อขายเพื่อตนเองได้
  • รับคำสั่งซื้อขายเพื่อลูกค้าได้
icn_service7
สมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภท
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Limited License Member
  • ซื้อขายเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับประเภทสินค้าหรือตัวแปรตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น
  • รับคำสั่งซื้อขายเพื่อตนเองได้
  • รับคำสั่งซื้อขายเพื่อลูกค้าได้
icn_service8
สมาชิกประเภทผู้ค้า
Trading Member
  • ทำหน้าที่ในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • รับคำสั่งซื้อขายเพื่อตนเองได้เท่านั้น
  • ไม่สามารถรับคำสั่งซื้อขายเพื่อลูกค้าได้