TFEX
กฎเกณฑ์และการกำกับ

ภาพรวมกฎเกณฑ์และการกำกับ

กฎเกณฑ์และการกำกับการซื้อขายในตลาด TFEX
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับการซื้อขายที่มีความชัดเจน โปร่งใส มีการกำกับดูแลการ
ซื้อขายและการดำเนินการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนจัดให้มีบริการต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทั้งผู้ลงทุน
บริษัทสมาชิก และผู้ร่วมตลาด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปอย่างสะดวก เป็นธรรม และปลอดภัย
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับการซื้อขายที่มีความชัดเจน โปร่งใส มีการกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนจัดให้มีบริการต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทั้งผู้ลงทุนบริษัทสมาชิก และผู้ร่วมตลาด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปอย่างสะดวก เป็นธรรม และปลอดภัย

BTN-rule-1     BTN-rule-2
icon-exchange การซื้อขาย
ประเภทและเงื่อนไขการส่งคำสั่งซื้อขายbutton

Circuit Breakerbutton

แนวทางปฏิบัติในการส่งคำสั่งซื้อขายbutton

การส่งคำสั่งซื้อขายรายใหญ่ (Block Trading Transaction)
  • การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ SSF
button
  • การซื้อขายสัญญา SSF
button
icon-2 การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์
การขออนุญาตเชื่อมต่อระบบการส่งคำสั่งซื้อขาย: Direct Market Access (DMA) และ Program Tradingbutton
 icon-3 การกำกับดูแลการซื้อขาย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าbutton

การจัดส่งรายงานต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าbutton
icon-4 อัตราหลักประกัน (Margin)
อัตราหลักประกัน (Margin) ที่ประกาศโดย บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Thailand Clearing House (TCH)button

การกำหนดอัตราหลักประกันที่บริษัทสมาชิกเรียกเก็บจากผู้ลงทุน (มาตรฐานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ออกโดยชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI Club)button
icon-5 การเป็นสมาชิก  | ดูรายชื่อสมาชิก linkout
icon-5 การเป็นสมาชิก
ประเภทสมาชิกและคุณสมบัติการเป็นสมาชิกbutton

การรับสมัครสมาชิกและเอกสารหลักฐานbutton
icon-6 การเป็น Market Maker  | ดูรายชื่อสมาชิก linkout
icon-6 การเป็น Market Maker 
ดูรายชื่อสมาชิก linkout
คุณสมบัติ หน้าที่ และการสมัครเป็น Market Makerbutton

เงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของ Market Makerbutton