TFEX

Selling Agent หรือเรียกสั้นๆ ว่า "SA"

ก็คือ ผู้ค้าทองที่ตกลงกับโบรกเกอร์ว่าจะทำหน้าที่เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด หรือ marketing ให้แก่โบรกเกอร์ โดย SA จะทำหน้าที่เป็นคนติดต่อลูกค้า รับแบบขอเปิดบัญชีซื้อขายพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานของลูกค้า เพื่อส่งให้โบรกเกอร์พิจารณา

img_flow-selling agent

ในการรับลูกค้า SA จะต้องอธิบายรายละเอียดของสินค้าและความเสี่ยงให้ลูกค้าเข้าใจได้รวมทั้งสามารถประเมินความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุนของลูกค้าได้เพื่อเป็นข้อมูลให้โบรกเกอร์พิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีหรือการให้วงเงินต่างๆและเมื่อเป็นลูกค้าแล้ว SA จะสามารถรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้าได้เว้นแต่เรื่องของการวางเงินประกันลูกค้าต้องจ่ายชำระโดยตรงกับโบรกเกอร์เท่านั้นไม่มีการจ่ายเงินผ่าน SA
 ทั้งนี้ ก่อนลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า SA ที่กำลังติดต่ออยู่ เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
(อ่านเพิ่มเกี่ยวกับโบรกเกอร์ทองเถื่อน)

เนื่องจาก SA ทำหน้าที่เสมือนเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดให้ SAต้องมีพนักงานที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ พนักงานของ SA ที่จะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายให้ลูกค้าได้นี้ต้องมาขึ้นทะเบียนเป็น
เจ้าหน้าที่รับอนุญาต หรือ trader กับ TFEX ด้วยเช่นกัน

ดูรายชื่อ Selling Agent Gold Futures  Group 6356555