TFEX

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยึดหลักบรรษัทภิบาลในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคม โดยรวม รวมถึงสนับสนุนการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนไทยให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ยึดถือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เพื่อนำมาใช้สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อบริษัทฯ โดยนโยบายฯ ฉบับดังกล่าวได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ The Organization for Economic and Co-operation (OECD) มาใช้เป็นแนวทางหลัก รวมทั้งได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้ด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์กร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม
icn_documentกฏบัตรของคณะกรรมการBTN-download
icn_documentนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรรณGroup-6356315