TFEX

บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความสมดุลของการส่งมอบสินค้า โดยในระยะแรก กำหนดให้มี DE สำหรับสัญญาซื้อขาย Gold-D ดังนี้

logo-trader tools2

บริษัท ออสสิริส จำกัด
บริษัท ออสสิริส จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย-รับซื้อคืน ทองคำแท่ง 96.5% มาตรฐานเยาวราช
www.ausiris.co.th


logo-trader tools3

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
MTS GOLD แม่ทองสุก เป็นบริษัทในกลุ่มห้างทองแม่ทองสุก เป็นธุรกิจค้าทองคำครบวงจร
www.mtsgold.co.th