TFEX

การรับฟังความคิดเห็น

รายการเปิดรับฟังความคิดเห็น
4comment-closeเปิดรับฟังความเห็น
  การขยายระยะเวลาการปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ต หลักเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน Daily Price Limit) เป็นการชั่วคราว
 วันที่ออกเอกสาร 21 พ.ค. 63     วันที่ปิดรับ 25 พ.ค. 63
เอกสารแสดงความคิดเห็น  pdf  doc
3comment-closeเปิดรับฟังความเห็น
  การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะอนุกรรมการของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 วันที่ออกเอกสาร 21 เม.ย. 63     วันที่ปิดรับ 30 เม.ย. 63
เอกสารแสดงความคิดเห็น  doc
2comment-closeปิดรับฟังความเห็น
 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเหตุขัดข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขาย (Trading Disruption )
 วันที่ออกเอกสาร 9 เม.ย. 63    วันที่ปิดรับ 16 เม.ย. 63
เอกสารแสดงความคิดเห็น  pdf  doc
1comment-closeปิดรับฟังความเห็น
 การปรับปรุงเกณฑ์เพื่อให้ TFEX ดำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ลงทุน 
 วันที่ออกเอกสาร 12 พ.ค. 58    วันที่ปิดรับ 26 พ.ค. 58
เอกสารแสดงความคิดเห็น  pdf  doc