TFEX

Margin Simulator

โปรแกรมจำลองอัตราหลักประกัน

ชื่อย่อสัญญา สถานะ จำนวน
Long
Short
ชื่อย่อสัญญา
Long
Short
Margin Rate
ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer) ข้อมูลที่ปรากฎในโปรแกรมจำลองอัตราหลักประกันนี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยอัตราหลักประกันที่คำนวณได้ อาจะมีค่าที่แตกต่างไปจากการซื้อขายจริงเล็กน้อย ทั้งนี้ไม่ให้ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในสัญญาใดๆ โปรดติดต่อบริษัทสมาชิก TFEX ที่ท่านเปิดบัญชี ก่อนการซื้อขาย