TFEX
รายงานสัดส่วนการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม34.28%
กุมภาพันธ์32.86%
มีนาคม28.06%
เมษายน31.11%
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม27.58%
กุมภาพันธ์29.15%
มีนาคม27.05%
เมษายน33.32%
พฤษภาคม35.31%
มิถุนายน28.14%
กรกฎาคม34.03%
สิงหาคม29.97%
กันยายน26.93%
ตุลาคม36.61%
พฤศจิกายน36.50% 
ธันวาคม27.10%
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม21.15%
กุมภาพันธ์22.27%
มีนาคม21.76%
เมษายน28.26%
พฤษภาคม29.36%
มิถุนายน22.75%
กรกฎาคม34.58%
สิงหาคม32.27%
กันยายน26.89%
ตุลาคม32.28%
พฤศจิกายน33.14%
ธันวาคม21.49%
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม24.04%
กุมภาพันธ์26.18%
มีนาคม18.99%
เมษายน22.85%
พฤษภาคม24.43%
มิถุนายน18.80%
กรกฎาคม27.24%
สิงหาคม29.26%
กันยายน20.06%
ตุลาคม20.44%
พฤศจิกายน18.83%
ธันวาคม18.46%
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม27.71%
กุมภาพันธ์29.99%
มีนาคม30.24%
เมษายน35.29%
พฤษภาคม27.04%
มิถุนายน21.42%
กรกฎาคม26.99%
สิงหาคม33.10%
กันยายน29.09%
ตุลาคม34.46%
พฤศจิกายน29.56%
ธันวาคม20.35%
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม29.88%
กุมภาพันธ์28.66%
มีนาคม25.86%
เมษายน26.98%
พฤษภาคม31.45%
มิถุนายน20.96%
กรกฎาคม19.95%
สิงหาคม27.96%
กันยายน23.84%
ตุลาคม27.20%
พฤศจิกายน26.58%
ธันวาคม21.01%
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม25.33%
กุมภาพันธ์24.33%
มีนาคม20.73%
เมษายน27.47%
พฤษภาคม24.09%
มิถุนายน22.15%
กรกฎาคม29.21%
สิงหาคม28.80%
กันยายน22.10%
ตุลาคม31.12%
พฤศจิกายน34.55%
ธันวาคม22.33%
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม17.41%
กุมภาพันธ์23.15%
มีนาคม19.92%
เมษายน24.20%
พฤษภาคม24.35%
มิถุนายน21.13%
กรกฎาคม25.17%
สิงหาคม28.41%
กันยายน22.52%
ตุลาคม22.11%
พฤศจิกายน23.55%
ธันวาคม17.78%
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม41.15%
กุมภาพันธ์39.10%
มีนาคม30.04%
เมษายน36.08%
พฤษภาคม30.76%
มิถุนายน23.19%
กรกฎาคม22.43%
สิงหาคม22.23%
กันยายน21.20%
ตุลาคม24.87%
พฤศจิกายน24.03%
ธันวาคม17.26%
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม30.33%
กุมภาพันธ์22.43%
มีนาคม22.43%
เมษายน31.01%
พฤษภาคม36.50%
มิถุนายน28.82%
กรกฎาคม30.10%
สิงหาคม37.16%
กันยายน35.62%
ตุลาคม36.25%
พฤศจิกายน36.04%
ธันวาคม22.39%
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม33.55%
กุมภาพันธ์33.11%
มีนาคม23.38%
เมษายน27.54%
พฤษภาคม30.81%
มิถุนายน25.37%
กรกฎาคม32.26%
สิงหาคม27.41%
กันยายน25.21%
ตุลาคม28.92%
พฤศจิกายน28.60%
ธันวาคม23.34%
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม26.36%
กุมภาพันธ์33.33%
มีนาคม31.00%
เมษายน30.45%
พฤษภาคม30.54%
มิถุนายน30.61%
กรกฎาคม33.00%
สิงหาคม32.80%
กันยายน28.50%
ตุลาคม25.90%
พฤศจิกายน31.40%
ธันวาคม25.00%
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม-
กุมภาพันธ์-
มีนาคม-
เมษายน-
พฤษภาคม-
มิถุนายน-
กรกฎาคม-
สิงหาคม-
กันยายน28.36%
ตุลาคม29.49%
พฤศจิกายน27.23%
ธันวาคม25.77%
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม-
กุมภาพันธ์-
มีนาคม-
เมษายน-
พฤษภาคม-
มิถุนายน-
กรกฎาคม-
สิงหาคม-
กันยายน-
ตุลาคม-
พฤศจิกายน-
ธันวาคม-
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม-
กุมภาพันธ์-
มีนาคม-
เมษายน-
พฤษภาคม-
มิถุนายน-
กรกฎาคม-
สิงหาคม-
กันยายน-
ตุลาคม-
พฤศจิกายน-
ธันวาคม-
เดือน สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มกราคม-
กุมภาพันธ์-
มีนาคม-
เมษายน-
พฤษภาคม-
มิถุนายน-
กรกฎาคม-
สิงหาคม-
กันยายน-
ตุลาคม-
พฤศจิกายน-
ธันวาคม-