TFEX
5 Min Read

รู้จัก SET50 Index Futures

by TFEX
SET50 Index Futures
เทรดตามดัชนีตลาดหุ้นไทย สร้างกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
          SET50 Index Futures หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีราคา SET50 Index 50 อันดับแรก พิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สภาพคล่อง และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนดัชนีตลาดทุนไทยได้อีกตัวหนึ่งนอกเหนือจาก SET Index (ดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดของตลาด) โดยจะมีการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ SET50 Index ทุกๆ 6 เดือน เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ และเกณฑ์ที่กำหนด
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 Index  linkout
ลักษณะของสัญญา SET50 Index Futures
เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำการตกลงซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงดัชนี SET50 Index ในปริมาณ ราคา และวันที่ส่งมอบในอนาคต โดยการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 Index 1 จุด จะมีมูลค่าเท่ากับ 200 บาท และการชำระราคาส่วนต่างกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นด้วยเงินสด (Cash Settlement)
ศึกษาลักษณะสัญญาเพิ่มเติม  linkout
img-set50
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการซื้อขาย
S50 บอกถึง สินทรัพย์อ้างอิงคือ ดัชนี SET50 ตัวย่อเดือนที่หมดอายุ เช่น H เท่ากับ
เดือนมีนาคม และตัวเลข 2 ตัวสุดท้าย คือ ปี ค.ศ. ที่หมดอายุ เช่น 2023 ใช้ตัวย่อ 23
img-set50-2
S50H23 หมายความว่าอ้างอิงดัชนี SET50 (S50)
ที่หมดอายุเดือนมีนาคม (H) ปี ค.ศ. 2023 (23)

ปัจจัยที่มีผลต่อราคา SET50 Index Futures
ด้านปัจจัยที่กระทบต่อราคาฟิวเจอร์ส ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสำคัญ
button-checkตัวดัชนี SET50 Index ที่เป็นสินค้าอ้างอิงกับสัญญา SET50 Index Futures เนื่องจากดัชนี SET50 คำนวณมาจากราคาของหุ้นขนาดใหญ่จำนวน 50 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจัยที่กระทบต่อดัชนีจึงเป็นปัจจัยที่กระทบต่อตลาดทุนเป็นสำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง นโยบายดอกเบี้ย ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงปัจจัยอ่อนไหวอื่น เช่น ราคาน้ำมัน ทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศ ฯลฯ
button-checkระยะเวลาของสัญญาที่เหลือ โดยมูลค่าตามเวลาที่เหลืออยู่ (Time Value) ของฟิวเจอร์สจะลดลงเรื่อย ๆ จน ​ณ วันหมดอายุ ฟิวเจอร์สจะมีราคาเท่ากับสินทรัพย์อ้างอิง
button-checkอัตราดอกเบี้ย การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อมูลค่าตามเวลาที่เหลืออยู่ (Time Value) ของสัญญาฟิวเจอร์ส
button-checkเงินปันผล เนื่องจากการถือสัญญาฟิวเจอร์สจะไม่ได้รับเงินปันผลเหมือนการถือหุ้นโดยตรง หากบริษัทที่อยู่ในดัชนี SET50 มีการประกาศจ่ายเงินปันผลออกมาจะยิ่งทำให้ดัชนี SET50 ห่างจากราคาฟิวเจอร์สมากขึ้น
คำนวณราคาฟิวเจอร์สตามแบบ Cost of Carry Model ได้ที่นี่  linkout
ตัวอย่างการทำกำไร SET50 Index Futures
การทำกำไรในตลาดขาขึ้น (Long Futures)
หากผู้ลงทุนคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ดีและน่าจะส่งผลให้ดัชนี SET50 Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตให้เปิดสถานะซื้อล่วงหน้า (Long Open) ใน SET 50 Index Futures ที่ราคาปัจจุบัน ถ้าดัชนีปรับตัวขึ้นในอนาคต ผู้ลงทุนต้องการขายเพื่อปิดสถานะ (Short Close) เมื่อนำส่วนต่างของระดับดัชนีที่ซื้อ มาหักจากระดับดัชนีที่ขาย คูณกับตัวคูณสัญญา 200 จะเท่ากับกำไรที่ผู้ลงทุนได้รับ (ก่อนหักค่าธรรมเนียมซื้อขาย)
set50-1
วิธีการคำนวณ
เปิดสถานะ (Long Open) ใน SET 50 Index Futures ที่ 1,000 จุด
ดัชนี SET50 ขึ้นมาที่ระดับ 1,020 จุด ขายเพื่อ ปิดสถานะ (Short Close)
กำไร = (1,020 – 1,000) x 200 = + 4,000 บาท

การทำกำไรในตลาดขาลง (Short Futures)
แต่ถ้าหากผู้ลงทุนคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยอาจจะเติบโตได้ต่ำกว่าที่คาดและน่าจะส่งผลลบต่อดัชนี SET50 Index จนปรับตัวลดลงในอนาคตให้เปิดสถานะขายล่วงหน้า (Short Open) ใน SET 50 Index Futures ที่ราคาปัจจุบัน ถ้าดัชนีปรับตัวลงในอนาคต ผู้ลงทุนต้องการปิดสถานะโดยทำการซื้อเพื่อปิดสถานะ (Long Close) ในระดับดัชนีที่ต่ำกว่าได้ นำส่วนต่างระดับดัชนีที่ซื้อขายนี้คูณกับตัวคูณสัญญา 200 จะเท่ากับกำไรที่ผู้ลงทุนได้รับ
set50-2
วิธีการคำนวณ
เปิดสถานะ (Short Open) ใน SET 50 Index Futures ที่ 1,000 จุด
ดัชนี SET50 ลงมาที่ระดับ 980 จุด ซื้อเพื่อ
ปิดสถานะ (Long Close)
กำไร = (1,000 - 980) x 200 = + 4,000 บาท
ในทางตรงกันข้างถ้าทิศทางตลาดไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ ก็จะได้รับผลขาดทุน
สรุปจุดเด่นของ SET50 Index Futures
button-checkป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตหุ้นที่เรามีในช่วงที่ตลาดเป็นขาลง
button-checkเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทำกำไรได้ในช่วงที่ตลาดผันผวน
button-checkชำระราคา โดยคำนวณกำไรขาดทุนเป็นเงินสด
button-checkใช้เงินลงทุนน้อยเงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 10% ของมูลค่าสัญญา
button-checkวิเคราะห์ง่าย โดยวิเคราะห์จากภาพรวมตลาดหุ้นไทย
img-set50-3

แท็กที่เกี่ยวข้อง: SET50 Index Futures แนวคิดเทรด SET50 Futures
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง