TFEX

สรุปลักษณะสัญญา USD Futures

หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
สินค้าอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
ชื่อย่อสัญญาUSD
ขนาดของสัญญา1,000 USD
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ถัดไป
(มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) อีก 1 เดือน 
ราคาเสนอซื้อขายเป็นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา
ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
+ 2% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น ± 4% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
 Pre-open เวลาซื้อขาย
Morning 09:15 - 09:45 น.09:45 - 12:30 น.
Afternoon13:15 - 13:45 น.13:45 - 16:55 น.
Night 18:45 - 18:50 น.18:50 - 03:00 น. (ของวันถัดไป)
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สูงสุด 
ห้ามมีฐานะสุทธิใน USD Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทั้งหมด เกิน 10,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้ายวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคา หรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยในวันนั้นสัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 11:00 น. 
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้ายใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ประกาศ โดย Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และชำระราคา ไม่เกิน 1 บาทต่อสัญญา
Group 19932
ค่าธรรมเนียม
นายหน้าซื้อขาย
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี 

หมายเหตุ
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600

ข้อมูลการซื้อขายในสื่อต่าง ๆ
USD Futures Price

BloombergRefinitivSIX Financial
USTA Curncy <GO>USDmy
0#USD:
.USDTVO.FX
USDmyy,825

Thai Baht Spot Fixing (AM)

Refinitiv
WM/Reuters 4 a.m. GMT Spot Rate