TFEX
สรุปลักษณะสัญญา Single Stock Futures
หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
สินค้าอ้างอิงหุ้นสามัญจดทะเบียนตามรายชื่อที่ TFEX ประกาศ (ดูรายชื่อหุ้นอ้างอิงที่นี่)
ชื่อย่อสัญญาชื่อย่อหุ้นอ้างอิง
ตัวคูณดัชนี1,000 หุ้นต่อ 1 สัญญา
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
ราคาเสนอซื้อขายเสนอซื้อขายเป็นราคาต่อหุ้น
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ0.01 บาท (คิดเป็น 10 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
+30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
 Pre-open เวลาซื้อขาย
Morning 09:15 - 09:45 น.09:45. - 12:30 น.
Afternoon13:15 - 13:45 น.13:45 - 16:55 น.
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Stock Futures ของหุ้นใดหุ้นหนึ่งในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินกว่าจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด
Position Limit linkout
วันซื้อขายวันสุดท้ายวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและ ณ เวลาปิดทำการซื้อขาย ของหุ้นอ้างอิงในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคาชำระราคาเป็นเงินสด
ค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
ไม่เกิน 5 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
BTN-standard
ค่าธรรมเนียม
นายหน้าซื้อขาย
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี
ข้อมูลการซื้อขาย
รายใหญ่
(Minimum Block Trade Volume)
BTN-Block Trade

หมายเหตุ
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลการซื้อขายในสื่อต่าง ๆ

BloombergRefinitiv
SFUT TB<GO>0#TFX-SSF: