TFEX
บริการแลกดอลลาร์รายวัน ก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา
เป็นบริการเสริมที่ TFEX ร่วมกับธนาคารกรุงไทย (KTB) ในการต่อยอดให้ผู้ที่ถือ USD Futures สามารถปิดสถานะสัญญาที่ถืออยู่ และแลกดอลลาร์ (USD)กับธนาคารได้ก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา USD Futures
img_USD_exchange
icn_checkได้เงินจริง
จะแลกบาทเป็นดอลลาร์ หรือ ดอลลาร์เป็นบาทก็ได้ นำเงินไปใช้จ่าย/บริการกิจการ ได้จริงภายในวันเดียวกัน
icn_checkสะดวก
กดแลกผ่านเว็บไซต์ สะดวก อยู่ที่ไหนก็แลกได้
icn_checkเข้าถึงได้
ไม่ต้องมีวงเงินกับธนาคาร และไม่ต้องแสดงหลักฐาน ประกอบการขอแลกเงิน จะทำธุรกิจ จะไปเที่ยวจะซื้อของ ก็แลกได้
icn_checkยืดหยุ่น
เลือกแลกเงินวันทำการใดก็ได้ ทำให้บริหารความเสี่ยงด้านค่าเงินได้ตรงจุดยิ่งขึ้น
icn_checkคุ้มค่า
ด้วยอัตราแลกเงินพิเศษจากธนาคาร
icn_checkแลกมากแลกน้อย ก็แลกได้
เริ่มต้นที่ USD Futures 1 สัญญา หรือ 1,000 USD สูงสุดถึง 5 ล้าน USD*

หมายเหตุ:
* เงื่อนไขการให้บริการแลกดอลลาร์รายวันเป็นไปตามที่ KTB กำหนด

ภาพรวมของบริการ
ในการใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน ผู้ลงทุนจะปิดสถานะของ USD Futures ที่ถืออยู่ผ่านวิธีซื้อขายแบบ EFP (Exchange of Futures for Physicals) กล่าวคือผู้ลงทุนจะปิดสถานะ ของสัญญาด้วยการตกลงกับคู่สัญญาหรือธนาคารกรุงไทยโดยตรง โดยไม่ผ่านวิธีซื้อขายแบบจับคู่โดยอัตโนมัติ และทำการแลก USD ระหว่างกันหลังปิดสถานะของสัญญา

ในการขอใช้บริการผู้ลงทุนจะต้องติดต่อกับโบรกเกอร์และธนาคารกรุงไทยเพื่อขอเปิดใช้บริการ ซึ่งการเปิดใช้บริการนี้ จะทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นเมื่อผู้ลงทุน เปิดใช้บริการและสร้างสถานะซื้อ หรือขายใน USD Futures แล้ว ผู้ลงทุนสามารถเลือกใช้บริการแลกดอลลาร์รายวันในวันทำการใดก็ได้ ก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายของ USD Futures ที่ถืออยู่ โดยเพียงแค่กดขอใช้บริการได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ ธนาคาร https://jedi.krungthai.com จากนั้นระบบจะตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมกับส่ง Request เพื่อซื้อขายปิดสถานะแบบ EFP ไปยังโบรกเกอร์ของผู้ลงทุน และทำการแลกเงินให้ผู้ลงทุนภายในวันเดียว กับที่ขอใช้บริการโดยอัตโนมัติ

img_USD1_exchange1
img_USD1_exchange1_mb
img_USD1_exchange1_mb

จำนวนเงินที่แลกผ่านบริการแลกดอลลาร์รายวันจะเท่ากับมูลค่าของ USD Futures ที่ผู้ลงทุนถืออยู่ ซึ่ง 1 สัญญามีค่าเท่ากับ 1,000 USD เช่น มีสถานะซื้อ USD Futures 5 สัญญา จะสามารถแลกเงินได้ 5,000 USD ทั้งนี้ โดย KTB อาจกำหนดเงื่อนไขการให้บริการแลกดอลลาร์รายวันของ KTB ก่อนวันซื้อขายวันสุดท้าย และจำนวนเงินสูงสุด ที่สามารถแลกเปลี่ยน ได้เพิ่มเติม

อัตราแลกเปลี่ยนของบริการแลกดอลลาร์รายวัน
เนื่องจากในการใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน ผู้ลงทุนต้องปิดสถานะของ USD Futures ผ่านการซื้อขาย EFP ก่อน แล้วจึงค่อยแลกเปลี่ยนเงินกับ KTB ซึ่งทำให้อัตราแลกเปลี่ยน ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเงินนั้น จะประกอบด้วย 2 อัตรา ดังนี้

Frame 6356503อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ปิดสัญญา USD Futures ผ่านวิธีซื้อขายแบบ EFP
เนื่องจากการใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน เป็นการปิดสถานะของ USD Futures ก่อนที่สัญญาจะครบกำหนดอายุ โดย KTB เข้ามาเป็นคู่สัญญาให้กับผู้ลงทุน ดังนั้นในการปิดสัญญา จึงมีค่าส่วนต่างในการปิดสัญญาก่อนครบกำหนดอายุที่ทาง KTB กำหนด ดังนี้

หมายเหตุ:
* อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ที่ประกาศโดย Thomson Reuters ณ เวลา 11.00 น. ในวันที่ขอใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน โดยผู้ลงทุนจะสามารถหาอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้ทุกวันผ่าน TFEX Website หลังเวลา 11.15 น. เป็นต้นไป
* * ค่าส่วนต่างในการปิดสถานะก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา ประกอบด้วย ค่าส่วนต่างสำหรับการปิดสถานะของสัญญา (Swap Point) และค่าส่งมอบ (Spread) ที่จะรับแลกเปลี่ยนเงิน USD ที่ประกาศโดย KTB ทั้งนี้ ค่าส่วนต่างในการปิดสถานะก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันตามอายุคงเหลือของสัญญา โดยผู้ลงทุนจะสามารถหาค่าส่วนต่างนี้ได้ทุกวันผ่าน TFEX Website ประมาณเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

img_USD1_exchange

Frame 6356503 (1)อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้แลกเงินกับ KTB

หมายเหตุ:
* อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ที่ประกาศโดย Thomson Reuters ณ เวลา 11.00 น. ในวันที่ขอใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน โดยผู้ลงทุนจะสามารถหาอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้ทุกวัน ผ่าน TFEX Website หลังเวลา 11.15 น. เป็นต้นไป

img_USD1_exchange3 (1)

การใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน เพื่อบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ
ในการสร้างสถานะใน USD Futures ผู้ประกอบการจะเกิดผลกำไร/ขาดทุนขึ้น ซึ่งจะสามารถนำมาชดเชยกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายมากขึ้น หรือ ลดลงจากการแลกเงินกับธนาคาร เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทำให้สุทธิแล้วอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ประกอบการแลกได้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนแรกที่ผู้ประกอบการเปิดสถานะใน USD Futures ไว้ และ ค่าส่วนต่างในการปิดสถานะก่อนวันซื้อขายสุดท้ายของสัญญา ซึ่งค่าส่วนต่างนี้มักจะต่ำกว่าค่าธรรมเนียมในการแลกเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ใช้บริการ แลกดอลลาร์รายวัน จะสามารถทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนตั้งแต่วันแรกที่เปิดสถานะใน USD Futures ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น เพราะทราบมูลค่า ของต้นทุน หรือ รายได้ ที่เกิดจากเงินสกุลต่างประเทศเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาทที่แน่นอนมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น
บริษัท A เป็นผู้นำเข้า และต้องชำระค่าสินค้า 1,000 USD ในอีก 1 เดือนข้างหน้า บริษัท A ต้องการ Lock อัตราแลกเปลี่ยน 31.50 บาทต่อดอลลาร์ โดยทำการ Long USD Futures 1 สัญญา ที่ 31.50 บาทต่อดอลลาร์ การมีสถานะ Long USD Futures บริษัท A จะเกิดผลกำไร/ขาดทุนขึ้นจากการคำนวณ Mark to Market สัญญาทุกวัน และปิดสถานะสัญญากับ KTB ด้วยการซื้อขาย EFP ที่ USD/THB Spot Rate (32.00 บาทต่อดอลลาร์) + ค่าส่วนต่างในการปิดสถานะก่อนวันซื้อขายสุดท้ายของสัญญา (ค่าส่วนต่าง) ซึ่งค่าดังกล่าวรวมค่าส่งมอบแล้ว ดังนี้

วันที่ ราคา USD Futures (บาท)รายละเอียดกำไร/ขาดทุนจากส่วนต่างราคา (บาท)
T31.50Long USD Futures-
T+131.60Mark to Market(31.60 – 31.50) = +0.10
T+231.45Mark to Market(31.45 – 31.60) = -0.15
T+331.60Mark to Market(31.65 – 31.45) = +0.20
T+3032.00 + ค่าส่วนต่างShort Close USD Futures((32.00 – 31.65) + ค่าส่วนต่าง) = +0.35 + ค่าส่วนต่าง 
  รวม      +0.50 + ค่าส่วนต่าง

1 เดือนผ่านไป (วันที่ T+30) USD/THB Spot Rate ณ วันที่ขอแลกเงิน อยู่ที่ 32.00 บาทต่อดอลลาร์ ขอแลกเงินกับ KTB โดยทำการปิดสถานะสัญญา USD Futures ด้วยการซื้อขาย EFP ที่ราคา
= USD/THB Spot Rate + ค่าส่วนต่าง
= 32.00 + ค่าส่วนต่าง

แต่เมื่อคำนวณรวมกับกำไรจากส่วนต่างราคา USD Futures
= ((32.00 – 31.50) + ค่าส่วนต่าง)
= +0.50 + ค่าส่วนต่าง

กำไรดังกล่าวสามารถนำมาชดเชยกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายมากขึ้นในการแลกเงิน USD ทำให้ต้นทุนจริง
= USD/THB Spot Rate - กำไรจากส่วนต่างราคา USD Futures
= 32.00 – (0.50 + ค่าส่วนต่าง)
= 31.50 - ค่าส่วนต่าง

สรุปสุทธิแล้วอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้นำเข้าแลกได้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนแรกที่ผู้เปิดสถานะใน USD Futures และ ค่าส่วนต่างในการปิดสถานะก่อนวันซื้อขายสุดท้ายของสัญญา ซึ่งค่าส่วนต่างนี้มักจะต่ำกว่าค่าธรรมเนียมในการแลกเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร ทำให้สามารถบริหารต้นทุนได้แม่นยำมากขึ้น

ขั้นตอนการใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน

ขั้นตอนสมัคร ก่อนทำธุรกรรม
การสมัครใช้บริการ จะทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอน รายละเอียด
1. เปิดบัญชี
2. สมัครใช้บริการ
  • ติดต่อ TFEX Broker ที่ท่านเปิดบัญชีไว้ในข้อ 1 เพื่อสมัครขอใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน
  • ลูกค้าจะได้รับ Username & Password จาก KTB เพื่อ Login เข้าเว็บไซต์บริการแลกดอลลาร์รายวันของ KTB

ขั้นตอนการทำธุรกรรม

ขั้นตอน ผู้นำเข้า หรือ ผู้ที่ต้องการซื้อ USD ผู้ส่งออก หรือ ผู้ที่ต้องการขาย USD 
1. เปิดสถานะใน USD Futures
ซื้อ (Long) USD Futures
โดย 1 สัญญา = 1,000 USD
ขาย (Short) USD Futures
โดย 1 สัญญา = 1,000 USD
2. เตรียมเงินที่ใช้แลก เตรียมเงิน “บาท” ไว้ในบัญชี Saving ที่แจ้งกับ KTB เตรียมเงิน “USD” ไว้ในบัญชี FCD ที่แจ้งกับ KTB 
3. Log in และขอใช้บริการผ่าน https://jedi.krungthai.com
ภายใน 10.40 น. 
ระบบจะส่ง Request ทำรายการ Short USD Futures เพื่อปิดสถานะแบบ EFP โดยอัตโนมัติ* ระบบจะส่ง Request ทำรายการ Long USD Futures เพื่อปิดสถานะแบบ EFP โดยอัตโนมัติ*
4. ตรวจสอบผลการแลกเงิน สามารถตรวจสอบผลหลังเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป โดยหากแลกสำเร็จระบบจะแลกเงินผ่านบัญชีที่แจ้งไว้กับ KTB โดยอัตโนมัติภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ขอใช้บริการ 
 เงิน “บาท” จะถูกตัดออกจากบัญชี Saving และแลกเปลี่ยน เป็นเงิน “USD” เข้าบัญชี FCD ที่แจ้งกับ KTB เงิน “USD” จะถูกตัดออกจากบัญชี FCD และแลกเปลี่ยน เป็นเงิน “บาท” เข้าบัญชี Saving ที่แจ้งกับ KTB 

หมายเหตุ:
* ทำรายการซื้อขาย USD Futures เพื่อปิดสถานะแบบ EFP ในช่วง 11.30 น. – 12.30 น.

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ธนาคารกรุงไทย โทร. 02 111 1111
  • SET Contact Center โทร. 02 009 9999
บริการแลกดอลลาร์รายวันในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา
บริการแลกดอลลาร์รายวัน ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา เป็นอีกบริการเสริมที่ TFEX ร่วมกับธนาคารกรุงไทย (KTB) ในการต่อยอดให้ผู้ที่ถือสัญญา USD Futures สามารถแลกดอลลาร์ (USD) กับธนาคารได้ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา USD Futures
img_USD_exchange
icn_checkได้เงินจริง
จะแลกบาทเป็นดอลลาร์ หรือ ดอลลาร์เป็นบาท ก็ได้ นำเงินไปใช้จ่าย/บริการกิจการ ได้จริงภายในวันเดียวกัน
icn_checkเข้าถึงได้
ไม่ต้องมีวงเงินกับธนาคาร และไม่ต้องแสดงหลักฐาน ประกอบการขอแลกเงิน จะทำธุรกิจ จะไปเที่ยวจะซื้อของ ก็แลกได้
icn_checkคุ้มค่า
ด้วยอัตราแลกเงินพิเศษจากธนาคาร

icn_checkแลกมากแลกน้อย ก็แลกได้
เริ่มต้นที่ USD Futures 1 สัญญา หรือ 1,000 USD สูงสุดถึง 5 ล้าน USD*
หมายเหตุ:
* เงื่อนไขการให้บริการแลกดอลลาร์รายวันเป็นไปตามที่ KTB กำหนด 
ภาพรวมของบริการ
ในการขอใช้บริการผู้ลงทุนจะต้องติดต่อกับโบรกเกอร์ของผู้ลงทุนเพื่อขอรับ “ใบแสดงธุรกรรมซื้อขาย Currency Futures” เพื่อใช้เป็นหลักฐานการมีสถานะสัญญา USD Futures ใน TFEX ไปแสดงเพื่อขอแลกเงิน USD กับ ธนาคาร ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา
img_USD2_exchange
img_USD2_exchange_mb
จำนวนเงินที่แลกผ่านบริการแลกดอลลาร์รายวัน จะไม่เกินกว่ามูลค่าของ USD Futures ที่ผู้ลงทุนถืออยู่ ซึ่ง 1 สัญญามีค่าเท่ากับ 1,000 USD เช่น มีสถานะซื้อ USD Futures 10 สัญญา จะสามารถแลกเงินได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 USD ทั้งนี้ โดย KTB อาจกำหนดเงื่อนไขการให้บริการแลกดอลลาร์รายวันของ KTB ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา และจำนวนเงินสูงสุด ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้เพิ่มเติม
อัตราแลกเปลี่ยนของบริการแลกดอลลาร์รายวัน
ในการใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา USD Futures ผู้ลงทุนจะทำการแลกเปลี่ยนเงินกับ KTB ในอัตรา ดังนี้
img_USD2_exchange2
img_USD2_exchange3
หมายเหตุ:
* อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ที่ประกาศโดย Thomson Reuters ณ เวลา 11.00 น. ในวันที่ขอใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน โดยผู้ลงทุนจะสามารถหาอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้ทุกวันผ่าน TFEX Website หลังเวลา 11.15 น. เป็นต้นไป
** ค่าส่งมอบ (Spread) ที่จะรับแลกเปลี่ยนเงิน USD ที่ประกาศโดย KTB
การใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน เพื่อบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ
ในการสร้างสถานะใน USD Futures ผู้ประกอบการจะเกิดผลกำไร/ขาดทุนขึ้น และแลกเปลี่ยนเงิน USD ในอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ณ เวลา 11.00 น. ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา ทำให้สุทธิแล้วอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ประกอบการแลกได้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนแรกที่ผู้ประกอบการเปิดสถานะใน USD Futures ไว้ บวกหรือลบด้วย ค่าส่งมอบ (Spread) ที่จะรับแลกเปลี่ยนเงิน USD ที่ประกาศโดย KTB ซึ่งส่วนต่างนี้มักจะต่ำกว่าค่าธรรมเนียมในการแลกเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน จะสามารถทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนตั้งแต่วันแรกที่เปิดสถานะใน USD Futures และสามารถวางแผนธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น
บริษัท B เป็นผู้นำเข้า และต้องชำระค่าสินค้า 1,000 USD ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา บริษัท B ต้องการ Lock อัตราแลกเปลี่ยน 31.50 บาทต่อดอลลาร์ โดยทำการ Long USD Futures 1 สัญญา ที่ 31.50 บาทต่อดอลลาร์ การมีสถานะ Long USD Futures บริษัท B จะเกิดผลกำไร/ขาดทุนขึ้นจากการ Mark to Market สัญญาทุกวันจนถึงวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา ซึ่งจะมีการชำระราคาครั้งสุดท้ายที่ USD/THB Spot Rate (32.00 บาทต่อดอลลาร์) ดังนี้ 
วันที่ ราคา USD Futures (บาท)รายละเอียดกำไร/ขาดทุนจากส่วนต่างราคา (บาท)
T31.50Long USD Futures-
T+131.60Mark to Market(31.60 – 31.50) = +0.10
T+231.45Mark to Market(31.45 – 31.60) = -0.15
T+331.65Mark to Market(31.65 – 31.45) = +0.20
LTD32.00Mark to Market(32.00 – 31.65) = +0.35
  รวม +0.50
ณ วันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา (LTD) มี USD/THB Spot Rate อยู่ที่ 32.00 บาทต่อดอลลาร์
ขอแลกเงินกับ KTB ในวัน LTD ที่
= USD/THB Spot Rate + ค่าส่งมอบ (Spread) ที่จะรับแลกเปลี่ยนเงิน USD ที่ประกาศโดย KTB
= 32.00 + Spread

แต่เมื่อคำนวณรวมกับกำไรจากส่วนต่างราคา USD Futures
= (32.00 – 31.50) = +0.50

กำไรดังกล่าวสามารถนำมาชดเชยกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายมากขึ้นในการแลกเงิน USD ทำให้ต้นทุนจริง
= USD/THB Spot Rate - กำไรจากส่วนต่างราคา USD Futures + Spread
= 32.00 – 0.50 + Spread
= 31.50 + Spread

สรุปสุทธิแล้วอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้นำเข้าแลกได้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนแรกที่ผู้เปิดสถานะใน USD Futures บวกด้วย ค่าส่งมอบ (Spread) ที่จะรับแลกเปลี่ยนเงิน USD ที่ประกาศโดย KTB ทำให้สามารถทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนตั้งแต่วันแรกที่เปิดสถานะใน USD Futures และสามารถวางแผนธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนการใช้บริการแลกดอลลาร์รายวัน
ขั้นตอนสมัคร ก่อนทำธุรกรรม

การสมัครใช้บริการ จะทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอน รายละเอียด
1. เปิดบัญชี
ขั้นตอนการทำธุรกรรม
ขั้นตอน ผู้นำเข้า หรือ ผู้ที่ต้องการซื้อ USD ผู้ส่งออก หรือ ผู้ที่ต้องการขาย USD 
1. เปิดสถานะใน USD Futures
ซื้อ (Long) USD Futures
โดย 1 สัญญา = 1,000 USD
ขาย (Short) USD Futures
โดย 1 สัญญา = 1,000 USD
2. เตรียมเงินที่ใช้แลก เตรียมเงิน “บาท” ไว้ในบัญชี Saving หรือเงินสดสกุล “บาท” มาติดต่อแลกเงินกับ KTB เตรียมเงิน “USD” ไว้ในบัญชี FCD หรือเงินสดสกุล “USD” มาติดต่อแลกเงินกับ KTB
3. ขอรับ “ใบแสดงธุรกรรมซื้อขาย Currency Futures”ก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา ขอรับ “ใบแสดงธุรกรรมซื้อขาย Currency Futures” จาก TFEX Broker เพื่อเป็นหลักฐานแลกเงินกับธนาคาร เมื่อสัญญา USD Futures ครบกำหนดอายุ
4. ตรวจสอบผลการแลกเงิน ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา นำใบแสดงธุรกรรมฯ ติดต่อแลกเงินกับ KTB ณ ที่ทำการสาขาที่ให้บริการ ในช่วง 8:30 – 10:30 น. โดยให้เตรียมเงินที่ใช้แลกภายใน 10.30 น. และแลกเปลี่ยนเงินกับ KTB ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา
 เงิน “บาท” จะถูกตัดออกจากบัญชี หรือนำเงินสดสกุล “บาท” มาแลกเป็น “USD” เข้าบัญชี FCD หรือโอนออกไปต่างประเทศ เงิน “USD” จะถูกตัดออกจากบัญชี FCD หรือนำเงินสดสกุล “USD” มาแลก เป็นเงิน “บาท” เข้าบัญชีเงินฝากสกุลบาท หรือรับเป็นเงินสด
หมายเหตุ:
* การโอนเงินออกไปต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ KTB และ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม