TFEX

USDJPY Futures

ฟิวเจอร์ส ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเงินเยนญี่ปุ่น (USDJPY Exchange rate)

สรุปลักษณะสัญญา USDJPY Futures

หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
สินค้าอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเงินเยนญี่ปุ่น (USDJPY Exchange rate)
ชื่อย่อสัญญาUSDJPY
ตัวคูณดัชนี300
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
ราคาเสนอซื้อขายเสนอซื้อขายเป็นเงิน JPY ต่อ 1 USD โดยมีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ0.01 JPY (คิดเป็นมูลค่า = 3 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน±2.5% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น +5% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
 Pre-open เวลาซื้อขาย
Morning 09:15 - 09:45 น.09:45 - 12:30 น.
Afternoon13:15 - 13:45 น.13:45 - 16:55 น.
Night 18:45 - 18:50 น.18:50 - 03:00 น. (ของวันถัดไป)
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ห้ามมีฐานะสุทธิใน USDJPY Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทั้งหมด เกิน 50,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้ายวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคา หรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยในวันนั้นสัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 11:00 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้ายใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดย Refinitiv (Thomson Reuters: WM Spot Rate) ณ เวลา 11.00 น. ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณ Final Settlement Price
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และชำระราคา ไม่เกิน 1 บาทต่อสัญญา
Group 19932
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี 

หมายเหตุลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600

ข้อมูลการซื้อขายในสื่อต่าง ๆ
USD Futures Price

BloombergRefinitivSIX Financial
UJTA Curncy <GO>USDJPY Futures
USDJPYmy
0#USDJPY:
USDmyy,825