TFEX
สรุปลักษณะสัญญา SET50 Index Options
หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
สินค้าอ้างอิงดัชนี SET50 ที่คำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อย่อสัญญาS50C : Call OptionsS50P : Put Options
ตัวคูณดัชนี200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุเดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสใน 1 ไตรมาสถัดไป
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ0.1 จุด (คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
+30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 ล่าสุด
ประเภทการใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ได้เมื่อสัญญาถึงกำหนดเท่านั้น (European)
ราคาใช้สิทธิ
  1. ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิเท่ากับ 25 จุด
  2. ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่น Series ต่อไปนี้
    • At-the-money จำนวน 1 series
    • In-the-money และ Out-of-the-money จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 4 series
เวลาซื้อขาย
 Pre-open เวลาซื้อขาย
Morning 09:15 - 09:45 น.09:45. - 12:30 น.
Afternoon13:45 - 14:15 น.14:15 - 16:55 น.
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกิน 100,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้ายวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น. 
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคาชำระราคาเป็นเงินสด
ค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
ไม่เกิน 5 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
BTN-standard

ค่าธรรมเนียม
นายหน้าซื้อขาย
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี

หมายเหตุ
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลการซื้อขายในสื่อต่าง ๆ

BloombergRefinitivSIX Financial
SET50<INDEX> OMON

S50xxxmy.FX
  (xxx = strike price)
  0#S50*.FX

  • Call Options: .S50ECTVO.FX
  • Put Options: .S50EPTVO.FX
  • Call Options: S50myycstrike,825
  • Put Options: S50myypstrike,825 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด
ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX รวมถึงดัชนีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้คำนวณ (รวมเรียกว่า "กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์" ) เป็น เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว การใช้กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์โดยมิได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการละเมิด อนึ่งการนำเสนอข้อมูลกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซด์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด หรือการรับประกันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด (รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิดพลาด หรือข้อละเว้น หรือความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้