TFEX
สรุปลักษณะสัญญา Gold-D
หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
สินค้าอ้างอิงทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99%
ชื่อย่อสัญญาGD
ขนาดของสัญญาทองคำหนัก 100 กรัม (3.2148 ทรอยออนซ์)
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
ราคาเสนอซื้อขายเสนอซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อ น้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ0.10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
+ 20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
 Pre-open เวลาซื้อขาย
Day09:15 - 09:45 น.09:45 - 16:30 น.
Night 18:45 - 18:50 น.18:50 - 03:00 น. (ของวันถัดไป)
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 5,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้ายวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคาส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
ไม่เกิน 5 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ค่าธรรมเนียม
นายหน้าซื้อขาย
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี

หมายเหตุ
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600

ข้อมูลการซื้อขายในสื่อต่าง ๆ

BloombergRefinitiv
TGDA Comdty <GO> GDmy
THBTRDF=BKTH