TFEX

Gold Futures

ฟิวเจอร์ส ที่อ้างอิงกับทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%

สรุปลักษณะสัญญา Gold Futures

หัวข้อ 10 Baht Gold Futures50 Baht Gold Futures
สินค้าอ้างอิงทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%
ชื่อย่อสัญญาGF 10GF
ขนาดของสัญญาทองคำน้ำหนัก 10 บาท ทองคำน้ำหนัก 50 บาท
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุเดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม) ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ
ราคาเสนอซื้อขายบาทต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ10 บาท
(คิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อสัญญา)
10 บาท
(คิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
±20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
 Pre-open เวลาซื้อขาย
Day09:15 - 09:45 น.09:45 - 16:55 น.
Night 18:45 - 18:50 น.18:50 - 03:00 น. (ของวันถัดไป)
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
วันซื้อขายวันสุดท้ายวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุโดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.
ในกรณีที่วันซื้อขายสุดท้าย ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง (LBMA) ให้วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ใช้ราคา London Gold AM Fixing ที่เผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration (IBA) เป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณราคา Final Settlement Price โดยการคำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
= London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD)*

*อัตราแลกเปลี่ยนประกาศโดย Refinitive (THBTRDF=BKTH)
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคาชำระราคาเป็นเงินสด
ค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
ไม่เกิน 7 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่เกิน 35 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ค่าธรรมเนียม
นายหน้าซื้อขาย
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี


หมายเหตุ
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600

ข้อมูลการซื้อขายในสื่อต่าง ๆ

Product NameBloombergRefinitiv SIX Financial
50 Baht Gold FuturesTGBA<COMDTY>
TGBmy<COMDTY>
GFmy
0#GF:
.GFTVO.FX
THBTRDF=BKTH
GFmyy,825
10 Baht Gold FuturesTMDA<COMDTY>
TMDmy<COMDTY>
GF10my
0#GF10:
.GF10TVO.FX
THBTRDF=BKTH
GF10myy,825