TFEX

Silver Online Futures

ฟิวเจอร์ส ที่อ้างอิงกับโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.9%

สรุปลักษณะสัญญา Silver Online Futures

หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
สินค้าอ้างอิงโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.9%
ชื่อย่อสัญญาSVF
ขนาดของสัญญา3,000 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไม่เกิน 2 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
ราคาเสนอซื้อขายแสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐต่อน้ำหนักโลหะเงิน 1 ทรอยออนซ์ โดยแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ0.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
+ 10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราวและจะขยาย Daily Price Limit เป็น ± 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
 Pre-open เวลาซื้อขาย
Day09:15 - 09:45 น.09:45 - 16:55 น.
Night 18:45 - 18:50 น.18:50 - 03:00 น. (ของวันถัดไป)
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
วันซื้อขายวันสุดท้ายวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายสิ้นสุดในเวลา 16:55 น.
ในกรณีที่วันซื้อขายวันสุดท้าย ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง (LBMA) ให้วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคาชำระราคาเป็นเงินสด
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ใช้ราคา LBMA Silver Price Fixing ที่เผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
ค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
ไม่เกิน 4 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูล0.5 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ค่าธรรมเนียม
นายหน้าซื้อขาย
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี

หมายเหตุ
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600